BIVŠA RADNICA JKP „PIJACE I PARKINZI” OJADILA POSLODAVCA ZA 200.000 DINARA

Naplaćivala zakup tezgi, a novac stavila u svoj džep

Vrhovni kasacioni sud je u maju ove godine doneo presudu kojom se odbija kao neosnovana revizija bivše radnice JKP „Pijace i parkinzi” (tužilje) izjavljena protiv presude Apelacionog suda u Novom Sadu od 11. avgusta prošle godine. Takođe, odbija se kao neosnovan zahtev tužilje za naknadu troškova revizijskog postupka.
Kako se navodi u obrazloženju, najpre je presudom Osnovnog suda u Zrenjaninu 4. februara 2021. godine odbijen tužbeni zahtev da se poništi rešenje o otkazu tuženog JKP „Pijace i parkinzi” i da tužilju vrati na posao. Ovom odlukom bivša radnica je u obavezi da preduzeću naknadi troškove postupka u iznosu od 211.500 dinara. Apelacioni sud u Novom Sadu je 11. avgusta 2021. godine doneo presudu kojom se odbija žalba tužilje i potvrđuje prvostepena presuda.

OBMANUTI PIJAČARI
Kako saznajemo, protiv navedene drugostepene presude tužilja je izjavila reviziju zbog bitne povrede odredaba parničnog postupka i pogrešne primene materijalnog prava. Vrhovni kasacioni sud je ispitao pobijanu presudu i ustanovio da revizija nije osnovana.
– U sprovedenom postupku nije učinjena bitna povreda odredaba parničnog postupka. Prema utvrđenom činjeničnom stanju, tužilja je bila u radnom odnosu u „Pijacama i parkinzima” od 2006. godine do 9. aprila 2019. godine. U tom periodu bila je raspoređivana na različita radna mesta. Od 3. maja 2018. godine bila je referent za poslovni prostor i nije bila ovlašćena da naplaćuje rezervacije tezgi. Ona je i nakon toga nastavila da se ponaša prema korisnicima tezgi kao da i dalje obavlja poslove izdavanja. Sa svog računara je imala pristup svim programima pijačne uprave. Sačinjavala je ugovore o rezervaciji prodajnog mesta – stoji u obrazloženju Vrhovnog kasacionog suda.

Kako se dalje navodi, njoj je dostavljeno upozorenje za otkaz ugovora o radu 22. marta 2019. godine zbog učinjene povrede radne obaveze. U upozorenju je navedeno da se dogovorila sa jednom korisnicom tezge da od 1. januara 2016. od nje uzima pijačnu robu i da umesto nje plaća mesečnu rezevraciju za tezgu, što nije učinila. Interesantan podatak je da u periodu od tog datuma do 31. decembra 2018. godine javno-komunalnom preduzeću nije uplaćena rezervacija za 22 meseca, čime je naneta šteta u iznosu od 117.760 dinara.
Bivša radnica je od drugog korisnika tezge na jednoj od tri pijace, kojima upravlja JKP „Pijace i parkinzi”, uzela 12.000 dinara kako bi u njegovo ime platila rezevraciju prodajnog mesta. Korisniku tezge je dala lažni račun 24. novembra 2018. godine, na kojem je rukom upisan broj fiskalnog računa od 1. novembra 2018. Tužilja je novac uplatila na blagajni preduzeća nakon 16 dana, tek pošto su blagajnice ustanovile nepravilnost u dokumentaciji kod imenovanog korisnika.
Potom je od trećeg korisnika tezgi, prilikom zaključenja ugovora o rezervaciji od 1. septembra 2018. godine takođe uzela 12.000 dinara, a novac nije uplatila na blagajni preduzeća. Ta osoba nikada nije dobila račun za tezgu, ni fiskalni isečak. Istu sumu uzela je i od četvrtog zakupca, s tim što je njemu dala kopiju lažnog računa od 23. novembra 2018. godine, na kojem je rukom upisan broj fiskalnog isečka od 1. novembra 2018. godine.

ZLOUPOTREBA POLOŽAJA
– Tužilji je 9. aprila 2019. otkazan ugovor o radu zbog nesavesnog ili nemarnog izvršavanja radne obaveze, zloupotrebe položaja ili prekoračenja ovlašćenja i bivšem poslodavcu je dužna da naknadi materijalnu štetu u iznosu od 201.760 dinara. Prema stanovištu nižestepenih sudova, tužbeni zahtev je odbijen jer je utvrđeno da je tužilja svojom krivicom učinila povredu radnih obaveza, pri čemu je postupak otkazivanja ugovora o radu sproveden u skladu sa zakonom – ističe se u obrazloženju.
Kako se dalje navodi, iz utvrđenih činjenica proizlazi da je bivša radnica povredila radne obaveze jer je od korisnika tezgi uzimala i zadržavala novac za rezervaciju u periodu kada to nije bio zadatak njenog radnog mesta i što je jednom korisniku omogućila da ne plaća rezervaciju tezge 22 meseca. Tužilja nije imala pravo da sa korisnicima tezgi dogovara drugačiji način plaćanja od onog koje je ustanovilo JKP „Pijace i parkinzi”, jer je tužilja istupala u svojstvu zaposlene. Takvo postupanje predstavlja upravo zloupotrebu položaja i prekoračenje ovlašćenja.

Iva Isakov