Kako pratiti i analizirati rad stranih kompanija

Piše: dr Dejan Molnar
docent na Ekonomskom fakultetu u Beogradu

Intenziviranjem stranih direktnih investicija (SDI), takozvana strano-kontrolisana preduzeća dobijaju sve veću ulogu u privredama zemalja „domaćina”. Tokom ove nedelje predstavljena je „Bela knjiga 2015” koju priprema i objavljuje Savet stranih investitora i koja sadrži konkretne preporuke za kreiranje povoljnog poslovnog ambijenta u Srbiji. Najavljeno je čak da vlada namerava da sa Savetom stranih investitora formira radnu grupu koja će na mesečnom nivou sagledavati učinak u ostvarenim rezultatima.
Filijale stranih kompanija u Srbiji (osnovane pomoću SDI) osnivaju se, registruju i posluju kao i sva druga domaća preduzeća, po zakonima zemlje domaćina i praktično imaju tretman domaćih preduzeća. Međutim, ova preduzeća (strane filijale) su u dobroj meri zavisna od svojih „matica” – posluju u skladu sa odlukama i poslovnom politikom matične kompanije. Suprotno, domaća preduzeća su pod kontrolom domaćeg kapitala. Ipak, sve transakcije i poslovne aktivnosti jedne filijale inostrane kompanije locirane u našoj zemlji tretiraju se kao sastavni deo privrede Srbije. Ovakvo stanje u statističkom sistemu ne pruža dovoljno informacija za vođenje adekvatne ekonomske politike, budući da nisu razgraničene aktivnosti preduzeća pod kontrolom stranog kapitala i onih firmi koje su pod kontrolom domaćeg kapitala. Činjenica da je u Srbiji ostvaren značajan priliv stranog kapitala u prethodnom periodu (iako nedovoljan da bi i privredni rast bio na željenom nivou) i da u našoj zemlji posluje značajan broj stranih kompanija nameće potrebu da kreatori ekonomske politike poseduju informacije o aktivnostima pomenutih filijala stranih kompanija u zemlji. Od 15 najvećih izvoznika iz Srbije, čak njih 12 su strano-kontrolisana preduzeća, koja realizuju skoro 30 odsto ukupnog izvoza Srbije. Ovo neminovno upućuje na značaj praćenja aktivnosti stranih filijala i razvoja statističkog sistema kojim bi se njihove aktivnosti registrovale. Tako bi mogla da se vrši analiza prisutnosti, uloge i značaja stranih filijala u domaćoj privredi.
U razvijenim zemljama, na primer u SAD, razvijen je statistički sistem pomoću kojeg se evidentira, prati i analizira poslovanje stranih filijala i njihovo učešće i uloga u domaćoj privredi prema posmatranim indikatorima (vrednost bruto domaćeg proizvoda, vrednost izvoza, broj zaposlenih itd). Drugim rečima, kreatori ekonomske politike „odvojeno” prate poslovanje onih kompanija koje su u vlasništvu stranaca, odnosno nerezidenata u jednoj privredi. U pitanju je statistika trgovine stranih filijala (FATS – Foreign Affiliates Trade in Services Statistics) . Ovakav statistički sistem registruje aktivnosti stranih filijala, uključujući filijale stranih kompanija u domaćoj privredi kao i filijale domaćih kompanija u inostranstvu. Ovakva statistika je još u povoju.
Bilo bi korisno da i lokalne samouprave u Srbiji utvrde i prate podatke o tome koliko „strane” kompanije učestvuju u lokalnoj privredi.