OBAVEŠTENjE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANjE O POTREBI PROCENE UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU

ГРАД ЗРЕЊАНИН
ГРАДСКА УПРАВА
Одељење за привреду

Одсек за заштиту и унапређивање животне средине

Зрењанин
Трг слободе бр. 10
Објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ
ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Носилац пројекта Град Зрењанин, ул. Трг слободе бр. 10, Зрењанин, поднео је
захтев бр. IV-08-04-501-127/2022 од 14.09.2022. године за одлучивање о потреби процене
утицаја на животну средину Пројекта: „Изградња канализационе мреже отпадних вода
у насељеном месту Лазарево (изградња фекалне канализације која се састоји од 6
сливова укупне дужине од 17,46 km)“, на кат. парцелама бр. 48, 107, 108/3, 110/2,172/2,
202, 214, 251, 273, 326, 362, 410, 472, 506, 530, 577, 627, 650, 675, 731, 791, 823, 824, 855,
856, 2000, 2655, 110/1, 1698/149, 1698/150, 1698/151, 1698/3, 1698/69, 1698/96, 172/1 и
2036/1 К.О. Лазарево.
Пројектом је предвиђена изградња фекалне канализације која се састоји од 6
сливова чија укупна дужина износи 17.462,37 m. Због конфигурације равничарског терена
предвиђене су 3 црпне станице. Од укупне дужине цевовода – 17.382,64 м предвиђено је од
ПВЦ цеви СН 8 пречника 250 мм док је у зони црпних станица предвиђен потисни
цевовод од ПЕХД-а укупне дужине 79,73 m.
Увид у податке и документацију из захтева носиоца Пројекта може се извршити у
просторији Одсека за заштиту и унапређивање животне средине Одељења за привреду
Градске управе града Зрењанина, Зрењанин, ул. Слободана Бурсаћа бр. 4, радним данима,
од 10 до 13 часова.
Заинтересовани органи, организације и јавност могу у року од 10 дана од дана
оглашавања доставити мишљење о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја
предметног Пројекта на животну средину овом органу.
Обавештење се објављује на основу члана 10. ст. 1. и 2. и члана 29. став 1. Закона о
процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/04 и 36/09).
Обрађивач
Данка Дрљан Журж

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
Јелена Травар Миљевић

 

NAGYBECSKEREK VÁROS
VÁROSI KÖZIGAZGATÁS
Gazdasági osztály

Környezetvédelmi és fejlesztési részleg

Nagybecskerek,
Szabadság tér 10

Közzé teszi

ÉRTESÍTÉS A KÉRELEM ÁTADÁSÁRÓL A KÖRNYEZETI HATÁSTANULMÁNY

SZÜKSÉGESSÉGÉNEK ELDÖNTÉSÉRE

A projektgazda, a Zrenjanin (Nagybecskerek) Város, cím: Trg slobode br. 10.
Zrenjanin, 2022.09.14-án kérelmet nyújtott be (i.sz. IV-08-04-501-127/2022) annak
eldöntésére, szükséges-e a környezeti hatástanulmány kidolgozása a "Lakott területen
(Lazarevo község) megépítésre kerülő, szennyvízelvezető csatornahálózat kiépítése
17,46 km összhosszúságban" Projekt esetében, amelyet a Lázárföld, 48, 107, 108/3,
110/2,172/2, 202, 214, 251, 273, 326, 362, 410, 472, 506, 530, 577, 627, 650, 675, 731, 791,
823, 824, 855, 856, 2000, 2655, 110/1, 1698/149, 1698/150, 1698/151, 1698/3, 1698/69,
1698/96, 172/1 és 2036/1 sz. kat. parcellán terveznek kiépíteni.
A projekt keretén belül szennyvízelvezető csatornarendszer épül, amelyet 6 oldalági,
lejtett csatorna képez 17.462,37 m összhosszban. Tekintettel a térség domborzati jellemzőire,
telepítésre kerül 3 átemelő szivattyú is. A csőrendszer gerincvezetékét (17.382,64 m)
polivinil klorid (PVC) CN8 250 mm átmérőjű csövek képezik. A szivattyúk zónájában
lefektetett csővezetékek (79,73 m hosszban) PEHD típusú nyomásbíró csövek.
Az érdekeltek betekintést nyerhetnek a kérelembe és a Projektum dokumentációjába a
Városi közigazgatás, Gazdasági osztálya Környezetvédelmi és fejlesztési részlegében,
Nagybecskerek, Slobodan Bursać u. 4., munkanapokon 10 és 13 óra között.
Az érdekelt felek, szervezetek és egyének a hirdetmény közzétételétől számított 10
napon belül véleményezhetik a benyújtott kérelmet, szükséges-e a környezeti hatástanulmány
kidolgozása.
A hirdetmény a Környezetvédelmi hatás megállapításáról szóló törvény (Szerbiai
Hivatalos lap 135/04 és 36/09) 10-es sz., 1.és 2. bekezdése, valamint a 29-es sz. 1. bek.
értelmében jelenik meg.

Feldolgozta
Danka Drljan Žurž

OSZTÁLYVEZETŐ
Jelena Travar Miljević

 

ORAŞUL ZRENIANIN
ADMINISTRAŢIA ORĂŞENEASCĂ
Departamentul pentru economie,
Sectorul pentru protecţia şi îmbunătăţirea mediului

Zrenjanin
Trg Slobode 10
Publică

ANUNŢUL REFERITOR LA CEREREA ÎNAINTATĂ PENTRU DECIZIA  PRIVIND
NECESITATEA EVALUĂRII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI
Titularul proiectului Orașul Zrenjanin, st. Trg Slobode 19, Zrenjanin, a depus
cererea sub nr. IV-08-04-501-127/2022 din 14.09.2022 pentru a decide asupra necesității
evaluării impactului asupra mediu a Proiectului: „Construirea rețelei de canalizare de ape
uzate în localitatea Lazarevo (construirea rețelei de canalizare alcătuită din 6 bazine de
scurgere cu o lungime totală de 17,46 km)” , pe parcelele cadastrale nr. 48, 107, 108/3,
110/2,172/2, 202, 214, 251, 273, 326, 362, 410, 472, 506, 530, 577, 627, 650, 675, 731, 791,
823, 824, 855, 856, 2000, 2655, 110/1, 1698/149, 1698/150, 1698/151, 1698/3, 1698/69,
1698/96, 172/1 и 2036/1 S.C. Lazarevo.
Proiectul prevede construirea rețelei de canalizare de ape uzate alcătuită din 6 bazine de
scurgere cu o lungime totală de 17.462,37 m. Din cauza configuratiei terenului plat sunt
planificate 3 stații de pompare. Din lungimea totală a conductei – 17.382,64 m sunt planificate să
fie costruite din conducte PVC SN 8 cu diametrul de 250 mm, iar in zonele stațiilor de pompare
sunt planificate conducte sub presiune din PEHD cu o lungime totală de 79,73 m.
Revizia datelor şi documentelor anexate la cererea titularului proiectului se poate face în
incinta Sectorului pentru protecţia şi îmbunătăţirea mediului a Departamentului pentru economie
a Administrății orășănească a Orașului Zrenjanin, Zrenianin, str. Slobodana Bursaća nr. 4, în
cursul zilelor de lucru, între orele 10 şi 13.
Organele cointeresate, organizaţiile şi publicul în termen de 10 zile din ziua publicării
anunţului pot depune acestui organ avize la cererea cu privire la decizia privind necesitatea
evaluării impactului asupra mediului pe proiectul în cauză.
Anunţul este publicat în baza art.10, alineatul 1 şi 2 şi art. 29 al.1 al Legii cu privire la
evaluarea impactului asupra mediului („Monitorul Oficial al RS, num.135/04 şi 36/09).
Procesor
Danka Drljan Žurž

ȘEF DE DEPARTAMENT

Jelena Travar Miljević

 

MESTSKÁ SPRÁVA
MESTA ZREŇANIN
Oddelenie hospodárstva
Úsek pre ochranu životného prostredia

Zreňanin,
Námestie slobody č. 10

Zverejňuje

OZNÁMENIE O PODANEJ ŽIADOSTI ROZHODOVANIA O POTREBE
HODNOTENIA VPLYVOV PROJEKTU NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Nositeľ projektu Mesta Zreňanin, Námestie slobody č. 10, Zreňanin, podal žiadosť
č. IV-08-04-501-127/2022 zo dňa 14.09.2022. pre rozhodovanie o potrebe posúdenia vplyvov
na životné prostredie Projektu: „Výstavba kanalizačnej siete odpadových vôd v obývanom
mieste Lazarevo (výstavba fekálnej kanalizácie pozostávajúcej zo 6 nádrží s celkovou
dĺžkou 17,46 km)“, ktorý je plánovaný v Lazarevo, na katastrálnej parc. č. 48, 107, 108/3,
110/2,172/2, 202, 214, 251, 273, 326, 362, 410, 472, 506, 530, 577, 627, 650, 675, 731, 791,
823, 824, 855, 856, 2000, 2655, 110/1, 1698/149, 1698/150, 1698/151, 1698/3, 1698/69,
1698/96, 172/1 a 2036/1 KO Lazarevo.
Projekt počíta s výstavbou kanalizácie pozostávajúcej zo 6 nádrží, ktorých celková
dĺžka je 17 462,37 m. Vzhľadom na konfiguráciu rovinatého terénu sú plánované 3 čerpacie
stanice. Z celkovej dĺžky potrubia – 17 382,64 m je plánované zhotovenie z PVC rúrky SN 8
s priemerom 250 mm a v priestore čerpacích staníc je plánované tlakové potrubie z PEHD
celkovej dĺžky 79,73 m.
Prístup k údajom a dokumentáciu zo žiadosti nositeľa Projektu môže byť vykonané v
miestnosti Úseku pre ochranu a zlepšenie životného prostredia, Oddelenie hospodárstva,
Mestská samospráva mesta Zreňanin, ul. Slobodana Bursaťa č. 4., pracovnými dňami
v časovom úseku od 10. do 13. hodine.
Zainteresované orgány, organizácie a verejnosť môže do 10 dní od zverejnenia, zaujať
stanovisko k žiadosti o rozhodnutie o potrebe posúdiť vplyv projektu na životné prostredie
tomuto orgánu.
Toto oznámenie sa uverejňuje v súlade s článkom 10, odsek 1 a 2 a článku 29, odseku
1 Zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie ("Úradný vestník RS", č 135/04 a
36/09).
Spracovala
Danka Drljan Žurž

VEDÚCA ODDELENIA
Jelena Travar Miljević