UPRAVNI SUD DAO ZA PRAVO UDRUŽENJU POLJOPRIVREDNIKA BANATA

Zemljoradnicima još 900 hektara oranica

Firma „Fud planet” kojoj je Skupština Zrenjanina 16. novembra 2017. i 20. decembra prošle godine odobrila 30-togodišnji zakup 899,8 hektara poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, ni u ovoj proizvodnoj sezoni neće obrađivati tu zemlju. Ovo je nedavno presudio Upravni sud u Novom Sadu, postupajući po tužbi Udruženja poljoprivrednika Banata, DOO „Janković” iz Perleza i 18 poljoprivrednika iz Perleza, Stajićeva i Zrenjanina. Odluka kojom je pomenutoj kompaniji dodeljeno pravo 30-togodišnjeg zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta je izričito kao stranku u sporu definisao Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.
Upravni sud je našao da su tužioci u pravu kada tvrde da je kod donošenja relevantnih odluka došlo do bitnih povreda pravila postupka, nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja i pogrešne primene materijalnog prava. Suština je da „Fud planet” nije ispunio kriterijume propisane Uredbom o uslovima, načinu i postupku ostvarivanja prava prvenstva zakupa. Takođe, nisu priložili kvalitetan investicioni plan, nema dokaza iskustva i uspešnosti u realizaciji investicionih projekata.
Tužitelji takođe navode da je „Fud planet” 2016. godine imao čist prihod od samo 1,9 miliona dinara, ali i da nije imao zaposlenih. Investicionim planom „Fud planeta” što je i osnov da mu se u zakup dodeli 900 hektara, predviđena je gradnja fabrike za preradu soje bez obzira što u Banatu ona ne može uspešno da se gaji. Sud je takođe ustanovio da za planom predviđenom investicijom „Fud planeta” od 3,5 miliona evra nisu pružene nikave garanciju da može biti i ostvarena. Zatim je procenjeno, na osnovu raspoloživih činjenica, da potencijalni investitor ne može da zaposli ni 31 radnika, kako predviđa svojim planovima.
Sekretarijat za poljoprivredu AP Vojvodine, kada je odobrio investiciju, po mišljenju Upravnog suda, nije doneo razumljivo rešenje, niti su predstavnici „Fud planeta” mogli da mu dokažu da ispunjavaju uslove da im se dodeli 900 hektara državnog poljoprivrednog zemljišta. To će Pokrajinski sekretarijat koštati 363.620 dinara jer je toliko dužan da plati tužiteljima na ime nadoknade sudskih troškova.

  • LICITACIJA SREDINOM MARTA
    Približno 900 hektara državnih oranica u okolini Stajićeva, Perleza, Orlovata, Elemira i Kleka koje „Fud planet” kao ni lane, ni sada ne može da koristi. Po mišljenju upućenih, verovatno će biti ponuđeno poljoprivrednicima u zakup, na licitaciji organizovanoj najverovatnije sredinom marta.
    – To bi bilo pravedno, ali bi bilo dobro da pravda ne bude spora – ističe Dragan Kleut, predsednik Udruženja poljoprivrednika Banata.

M. S-n