ZAŠTITNIK GRAĐANA BOGOSLAV SIMIĆ

Najviše pritužbi na komunalne probleme

Kako bi zaštitili svoja prava, lokalnom ombudsmanu Bogoslavu Simiću ove godine obratilo se više od 300 sugrađana. Žalbe su se odnosile na rad lokalnih, ali i institucija pokrajinskog i republičkog značaja, za koje Simić nije nadležan. U proteklom periodu specifičnom zbog pandemije, Zrenjanincima su bili dostupni brojevi telefona i mogućnost da se kancelariji obrate tokom 24 časa.
Ova institucija osnovana je u našem gradu 2004. godine. Braneći prava građana ona doprinosi unapređenju usluga svih subjekata koje kontroliše.
– Naš zadatak jeste da utvrđujemo povrede učinjene aktima, radnjama ili nečinjenjem Gradske uprave, javnih preduzeća i ustanova. U razmatranje ne možemo uzeti zahtev za pokretanje postupka koji se odnosi na rad Skupštine grada, gradonačelnika i Gradskog veća (osim ako postupa kao drugostepeni organ u upravnom postupku) – objašnjava Simić.

Koje su najčešće primedbe građana?
– Najveći broj pritužbi odnosi se na komunalne probleme. Pre svega, na visine računa i dugovanja za pojedine komunalne usluge. Česte su i žalbe na problem sa vodosnabdevanjem u zgradama visoke spratnosti, kao i očitavanja i zamene vodomera. Zamerke su stizale i na visinu i način obračuna poreza na imovinu, probleme sa uličnom rasvetom, odnos zdravstvenih radnika prema pacijentima, kao i problem sa zakazivanjem pregleda.
Deo se ticao postupka sprovođenja upisa u katastar nepokretnosti i ozakonjenja nelegalnih objekata, zatim držanja domaćih životinja, povezivanja staža u PIO fondu, kao i problema zbog dugovanja i isključenja sa elektromreže.
Veliki broj građana se obratio pritužbama koje su se odnosile na rad sudova – dužinu trajanja postupka, nemogućnost sprovođenja pravosnažnih odluka, dužinu trajanja pritvora i slično, što je u nadležnosti sudova.

Da li je povećan ili smanjen broj pritužbi u odnosu na prošlu godinu?
– Približno je na istom nivou kao proteklih godina. Jedino se zapaža da su načini komunikacije varirali te se više sugrađana javlja putem imejla ili telefonom, a broj pismenih pritužbi putem pošte je neznatan.
Tokom 2021. godine primetno je i direktno obraćanje ombudsmanu u vezi sa problemima koji se primarno rešavaju na području mesnih zajednica, koje su nadležne da se u ime građana obraćaju preduzećima i ustanovama kako bi ostvarile zajednički interes.

Na koji način reagujete?
– Dužni smo da postupimo najkasnije u roku od 30 dana od dana podnošenja pritužbe. Organi i organizacije nad čijim radom vršimo kontrolu moraju da nam omoguće pristup svojim prostorijama i stave na raspolaganje sve podatke kojima raspolažu. Nakon upoznavanja sa sadržinom zahteva, ukoliko su ispunjeni uslovi, pokreće se odgovarajući postupak. Nakon prikupljanja činjenica i dokaza postupak može da se okonča obustavom, odbijanjem zahteva ili donošenjem mišljenja, preporuke ili predloga za otklanjanje nepravilnosti u radu.
Postupak pred lokalnim ombudsmanom je besplatan, a vodi se po podnetim pritužbama ili po sopstvenoj inicijativi prvenstveno u javnom interesu.

Kako ocenjujete efikasnost svog rada u ovoj godini?
– Na svaku pritužbu građana reagujemo u najkraćem mogućem roku, tj. ne čekamo dozvoljeni zakonski rok od 30 dana. Trudimo da odgovorimo na sva postavljena pitanja. Ukoliko ocenimo da rešavanje problema nije u našoj nadležnosti, građane uputimo na adekvatnu adresu gde će moći da svoja prava ostvare i reše problem.
J. Šormaz