(496) Fiksna kamata je sigurnija od varijabilne

Piše: dr Dejan Molnar
docent na Ekonomskom fakultetu u Beogradu
Uobičajeno da se dugoročni kreditni aranžmani ugovaraju sa varijabilnom kamatnom stopom, ali su neke banke, u nameri da privuku klijente, od nedavno počele da nude ove proizvode i po fiksnoj kamatnoj stopi. Predvidljivost budućih izdataka jedan je od najvažnijih kriterijuma prilikom donošenja odluka o zaduživanju (naročito dugoročnom) i otuda savet – ako možete – izaberite kredit sa fiksnom kamatnom stopom.
Volatilnost (kolebljivost) cene kredita, odnosno kamatne stope za kredite indeksirane u evrima dominantno će zavisiti od kretanja EURIBOR-a. Poslovne banke kalkulišu nominalnu kamatnu stopu (onu koju nude klijentima) tako što na tzv. fiksnu marginu dodaju aktuelnu vrednost EURIBOR-a (većina poslovnih banaka upotrebljava šestomesečni EURIBOR). Kao jednu od posledica ekonomske krize imamo i situaciju da je vrednost EURIBOR-a danas dostigla negativnu vrednost. Niska međunarodna referentna kamatna stopa posledica je ekspanzivne monetarne politike koju vodi EU. Namera je da se jeftinim novcem podstakne privredna aktivnost i time ubrza izlazak iz recesije. No, već sada treba razmišljati o tome šta će biti sa kamatnim stopama posle krize, odnosno kada evropska privreda izađe iz recesije? Ekonomska teorija nas uči da treba očekivati porast kamatnih stopa nakon oporavka evropske ekonomije. Izvesno je da će se EURIBOR polako vraćati na svoje ranije nivoe. Krajem 2000. godine visina EURIBOR-a je bila oko 5 odsto. Potom se u intervalu od 2003. do 2007. godine EURIBOR kretao od 2 odsto do 4,7 odsto, nakon čega je u oktobru 2008. godine dostigao iznos od čak 5,43 odsto, da bi danas bio na svom istorijskom minimumu. Sve ovo treba da imaju u vidu svi oni koji planiraju dugoročno kreditno zaduživanje.
Građanima i privrednicima (korporativnim klijentima) koji imaju kredite indeksirane u evrima sa varijabilnom kamatnom stopom (EURIBOR plus kamatna margina), već neko vreme unazad su snižavane mesečne obaveze po osnovu otplate zajmova. Tome je doprineo stabilan kurs dinara, ali činjenica da je EURIBOR na najnižem istorijskom nivou. Međutim, ovakav trend dinamike EURIBOR-a bi se u narednom periodu mogao promeniti, a to može izazvati i određene poteškoće dužnicima. Naime, svaka promena EURIBOR-a utiče na promenu ukupne (nominalne) kamatne stope, čime se rizik od promene visine kamatne stope prebacuje sa banke na dužnika.
Povećanje referentne kamatne stope bi moglo veoma lako da prouzrokuje povećanje mesečne rate za postojeće kredite sa varijabilnom (promenljivom) kamatnom stopom, odnosno kamatnom stopom koja je vezana za EURIBOR. Oni koji žele da uzmu kredit u evrima sa promenljivom kamatom vezanom za EURIBOR treba da znaju da se ova referentna kamatna stopa do kraja otplate kredita može pomerati naviše. Efekat povećanja evropske referentne stope može se izbeći na duži rok jedino zaduživanjem uz fiksne kamatne stope.