KOLIKO ČESTO I NA ŠTA SU SE GRAĐANI ŽALILI LOKALNOM OMBUDSMANU

Najviše primedaba ima na račune, vodosnabdevanje…

Tokom prethodne godine Zrenjaninci su se lokalnom ombudsmanu obraćali putem pismenih pritužbi upućenih poštom, imejlom i dolaskom u kancelariju. Javilo se 263 osobe, a postupalo se po 141 predmetu, navodi se u izveštaju o radu lokalnog ombudsmana Grada Zrenjanina za 2019. godinu.
Kako saznajemo, u najvećem broju slučajeva građani su se žalili na komunalne probleme. To se, pre svega, odnosi na visine računa i dugovanja.
– I dalje je prisutan problem nerazumevanja obaveze plaćanja fiksnog dela nakon isključenja sa sistema daljinskog grejanja. U određenom broju slučajeva, građani su zahtevali isključenje sa sistema u toku grejne sezone, kada to tehnički nije izvodljivo – ističe se u izveštaju.
Takođe, pritužbe stanovništva su se odnosile i na problem sa vodosnabdevanjem, odnosno pritiskom vode u kupatilima višespratnica. Žalbe su se, kako kažu, fokusirale i na smrad iz kafilerije, visinu i način obračuna poreza na imovinu, problem pasa lutalica, probleme u vezi sa uličnom rasvetom (nepostojanje adekvatne ulične rasvete), odnos zdravstvenih radnika prema pacijentima, kao i nemogućnost zakazivanjapregleda.
U oblasti imovinsko-pravnih odnosa, najveći broj obraćanja odnosio se na postupak sprovođenja upisa u katastar nepokretnosti i postupak ozakonjenja nelegalnih objekata. Građani su, saznajemo iz izveštaja, imali pritužbe i na buku koja potiče iz ugostiteljskih objekata, kao i na nepoštovanje radnog vremena.
Neki sugrađani su se žalili i na komšije koje drže domaće životinje, ali i na organe nadležne za kontrolu i sprovođenje odluke o uslovima i načinu držanja domaćih životinja i radu Zoohigijenske službe. Primedbe su upućivane i na povezivanje staža u PIO fondu, probleme u vezi sa dugovanjima i isključenjima sa elektro mreže, kao i na rešenja i visinu nagrade za rad izvršitelja.
Bilo je pritužbi na postupanje privatnih poslodavaca u vezi sa uplatom staža zaposlenima, zdravstvenim osiguranjem i neadekvatnim uslovima za rad. Na osnovu izveštaja saznajemo da Zrenjanincima i dalje veliko opterećenje predstavljaju računi JVP „Vode Vojvodine”. Oni su od ombudsmana tražili i savete u vezi sa pravom na nasleđivanje, ostvarivanjem socijalne pomoći, kao i načinom postupanja u slučaju porodičnog nasilja i uznemiravanja, zatim u vezi sa odlukom suda, kao i u vezi sa pravom iz delokruga rada drugih ustanova čija delatnost nije u nadležnosti lokalnog ombudsmana.
– Jedna od glavnih odlika rada Kancelarije u prethodnom periodu je visoka efikasnost u postupanju po pritužbama građana. Iako postoji zakonski rok od 30 dana od podnošenja pritužbe tokom kog lokalni ombudsman treba da otpočne rad na predmetu, rešavanju po pritužbi se pristupa odmah, odnosno u najkraćem mogućem roku – navodi se u izveštaju.
– Visok procenat rešenih predmeta u 2019. godini od čak 99 odsto, jasno govori o stepenu efikasnosti i spremnosti na saradnju kontrolisanih institucija Grada Zrenjanina.
Lokalnom ombudsmanu se može obratiti svako ko smatra da mu je aktom, radnjom ili nečinjenjem organa, odnosno službe povređeno neko pravo ili po sopstvenoj inicijativi.

  • KO JE LOKALNI OMBUDSMAN?
    Bogoslav Simić je rođen 1973. godine u Prizrenu i diplomirani je pravnik. Radio je u Vojsci Srbije, u Odeljenju za urbanizam Gradske uprave – Odseku za ozakonjenje objekata i kao koordinator Lokalnog antikorupcijskog foruma. Za lokalnog ombudsmana izabran je 27. septembra 2019. godine na sednici Skupštine grada, na mandatni period od pet godina. Oženjen je i otac dvoje dece. Zamenica lokalnog ombudsmana je Slavica Mihaljica, diplomirana pravnica. Funkciju lokalnog ombudsmana obavljala je Ana Kovački, diplomirana pravnica, do prestanka mandata u martu 2019. godine.

I. Isakov