ODBOR AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE IZREKAO MERU BIVŠEM PREDSEDNIKU OPŠTINE NOVI BEČEJ

Ugrozio poverenje građana

Zbog toga što je od 6. jula 2012. do 31. decembra 2014. godine potpisivao naloge za plaćanje iz budžeta Opštine Novi Bečej ugostiteljskoj radnji „Tiska kuća” u ukupnom iznosu od 860.410 dinara, sada već bivšem predsedniku ove opštine Saši Šućuroviću republička Agencija za borbu protiv korupcije izrekla je meru javnog objavljivanja odluke o povredi Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije. Odluku o tome doneo je Odbor Agencije na sednici održanoj 22. jula ove godine, a rešenje je objavljeno i na zvaničnom sajtu ove republičke institucije.

TROŠKARENjE U „TISKOJ KUĆI”
Naime, utvrđeno je da je Opština Novi Bečej imala poslovnu saradnju sa preduzetničkom radnjom „Tiska kuća” čiji je vlasnik supruga Saše Šućurovića. Isto tako, utvrđeno je da je iz budžeta Opštine Novi Bečej od 23. jula 2013. do 9. aprila 2015. godine vršen prenos sredstava Fudbalskom klubu „Jedinstvo” u kojem je Saša Šućurović bio član Upravnog odbora, a da o sukobu interesa koji je imao u ovim situacijama on nije pismeno obavestio Skupštinu opštine Novi Bečej i Agenciju za borbu protiv korupcije. Fudbalskom klubu „Jedinstvo” u pomenutom razdoblju iz budžeta je uplaćeno 1.597.000 dinara.
Zbog navedenih postupaka Agencija za borbu protiv korupcije je Saši Šućuroviću najpre 28. aprila, u prvostepenom postupku, izrekla meru javnog objavljivanja preporuke za razrešenje sa javne funkcije predsednika Opštine Novi Bečej. Rešenje o tome potpisala je direktorka Agencije Tatjana Babić. Međutim, nakon Šućurovićeve žalbe, Odbor Agencije na čelu sa predsednicom dr Draganom Kolarić odlučio je da se žalba delimično uvaži, pa je doneto rešenje o meri javnog objavljivanja odluke o povredi Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije, uz napomenu da je prvostepeni organ u svemu pravilno utvrdio činjenično stanje.
Kako se navodi u obrazloženju odluke, Šućurović je, izjašnjavajući se na obaveštenje o pokretanju postupka, izjavio da poslovnu saradnju sa preduzetničkom radnjom u vlasništvu njegove supruge nije imala Opština, već su funkcioneri Opštine u pojedinim prilikama samostalno odlučivali da koriste ugostiteljske usluge te preduzetničke radnje. On je takođe izjavio da nije potpisao nijednu otpremnicu o pruženim ugostiteljskim uslugama, da je imao uvid da su te usluge pružane tek kada bi potpisivao naloge za plaćanje, te da je više puta rekao funkcionerima da ne koriste usluge te preduzetničke radnje, ali da su mu oni odgovarali da gosti insistiraju da budu u restoranu na obali Tise. Šućurović je takođe naveo da u spornom periodu Opština nije sprovela postupak javne nabavke za ugostiteljske usluge jer na to nije bila obavezna, te da je, kako bi eliminisao mogućnost korišćenja usluga preduzetničke radnje čiji je vlasnik njegova supruga, početkom 2015. godine dao nalog da se provede postupak javne nabavke i za uslugu restorana.
– Uvidom u izjave funkcionera i zaposlenih u Opštini Novi Bečej Dragana Balabana, Radoslava Šećerova, Olge Lalić, Nevene Subotić i Zore Stanisavljev, koji su koristili ugostiteljske usluge preduzetničke radnje „Tiska kuća”, utvrđeno je da su ova lica izjavila da su lično donosili odluke o korišćenju ugostiteljskih usluga, da ih je Saša Šućurović upozoravao da ne koriste ugostiteljske usluge tog objekta jer je u Novom Bečeju poznato da je njegova supruga vlasnik, ali da je ponekad bilo potrebno da se te usluge koriste jer se sve manifestacije u Novom Bečeju održavaju pored Tise, a i gosti traže da budu baš u tom objektu. Takođe, pomenuti zaposleni izjavili su da su smatrali da o korišćenju ugostiteljskih usluga imaju pravo da samostalno odlučuju, ali da su nakon upozorenja predsednika Opštine prestali da vode goste u taj objekat.

POTPISIVAO DVE I PO GODINE
Međutim, Agencija je utvrdila da je Šućurović bio u sukobu interesa kada je njegova supruga, kao preduzetnik, ostvarivala poslovnu saradnju sa Opštinom Novi Bečej, i kada su fudbalskom klubu u kojem je vršio funkciju zamenika predsednika Upravnog odbora, prenošena sredstav iz budžeta ove Opštine, jer je naloge za plaćanje, odnosno prenos sredstva, potpisivao on kao predsednik Opštine, pa je bio dužan da o tome obavesti Agenciju, što nije učinio. Agencija je takođe ocenila kao neosnovane Šućurovićeve tvrdnje da su otpremnice potpisivala druga lica, a da bi on za pružene ugostiteljske usluge saznavao tek kad bi potpisivao naloge za plaćanje. Naime – navodi se u rešenju – predsednik Opštine je naredbodavac za izvršenje budžeta Opštine, pa se bez njegovih naloga ne bi mogla vršiti bilo kakva plaćanja toj preduzetničkoj radnji.
– Nisu od uticaja ni navodi iz izjašnjenja imenovanog da je funkionerima više puta rekao da ne koriste ugostiteljske usluge te preduzetničke radnje, jer, i da se ovi navodi prihvate kao tačni, ostaje činjenica da je u periodu od dve i po godine potpisivao naloge za plaćanje, iako je, kako proizlazi iz njegovog izjašnjenja, znao da je u sukobu interesa, a o tome nije obavestio Agenciju – navodi se u obrazloženju rešenja.
U dokumentu Agencije navodi se da je Šućurović pomenutim postupcima ugrozio poverenje građana u savesno i odgovorno vršenje javne funkcije.
U međuvremenu, posle ovgodišnjih lokalnih izbora, za novog predsednika Opštine Bečej 25. maja imenovan je Saša Maksimović.
A. B.