Po kvalitetu vladavine smo iza okruženja

Piše: dr Dejan Molnar,
docent na Ekonomskom fakultetu u Beogradu

Jedan od bitnih pokazatelja koji se koristi za međunarodne komparacije predstavlja grupu od šest indikatora kojima se meri kvalitet vladavine (Worldwide governance indicators – WGI). Osmišljeni su za potrebe projekta Svetske banke, a prate se od 1996. godine (zaviše od 200 zemalja). Svaki od indikatora (participacija i odgovornost; politička stabilnost; efikasnost vlade; kvalitet regulatornog okvira; vladavina prava/zakona i kontrola korupcije) „vaga se” na skali od 0 (najlošije stanje) do 5 (najbolje stanje).
Zanimljivo je sagledati poziciju Srbije prema ovim indikatorima u razdoblju 2012-2017. godina u odnosu na države iz okruženja, a koje nam najviše konkurišu kada su u pitanju investicije. Ukoliko bismo uprosečili podatke o navedenim pojedinačnim indikatorima i jednom cifrom (od 0 do 5) prikazali kvalitet vladavine u periodu od 2012. do 2017. godine situacija bi bila sledeća: Srbija 2,47, Albanija 2,42, BiH 2,23, Bugarska 2,68, Crna Gora 2,61, Makedonija 2,46, Slovenija 3,40, Hrvatska 2,94. Od naše zemlje lošija je samo BiH, a skoro smo na nivou Albanije i Makedonije. Od nas bolje pozicionirani su Crna Gora, Slovenija, Hrvatska, kao i Bugarska.
Kada je u pitanju participacija i odgovornost, Srbija u periodu 2012-2017 ima prosečnu vrednost indikatora od 2,71, dok je u slučaju Albanije to 2,62, BiH 2,38, Bugarske 2,89, Crne Gore 2,65, Makedonije 2,37, Slovenije 3,49 i Hrvatske (3,03). Što se tiče političke stabilnosti, u istom periodu Srbija ima prosečnu vrednost indikatora od 2,56 i bolja je samo od BiH (2,14) i Makedonije (2,24). Prosečna vrednost pomenutog indikatora u slučaju Albanije je 2,75, Bugarske 2,68, Crne Gore 2,79, Slovenije 3,44 i Hrvatske 3,14. Za efikasnost Vlada Srbije u posmatranom periodu ima prosečnu vrednost indikatora od 2,55, dok je u slučaju Albanije to 2,4, BiH 2,04, Bugarske 2,69, Crne Gore 2,66, Makedonije 2,56, Slovenije 3,55 i Hrvatske 3,12.
Kvalitet regulatornog okvira u Srbiji u periodu 2012-2017 ima prosečnu vrednost od 2,54, dok je to u slučaju Albanije 2,7, BiH 2,38, Bugarske 3,09, Crne Gore 2,66, Makedonija 2,92, Slovenija 3,13, Hrvatska 2,91. Po pitanju vladavine prava (kod nas je prosečna vrednost indikatora 2,28) bolji smo samo od Albanije (2,09). Nešto ispred su BiH (2,29), Makedonija (2,30),Bugarska (2,43), Crna Gora (2,53), Slovenija (3,52), Hrvatska (2,80). Prosečna vrednost indikatora kontrola korupcije u Srbiji u posmatranom periodu iznosi 2,2. Po tom pokazatelju bolji smo samo od Albanije (1,95) i BiH (2,13), neznatno zaostajemo za Bugarskom (2,28), Crnom Gorom (2,38) i Makedonijom (2,34). U slučaju Hrvatske indikator je 2,66, a Slovenije nama nedostižnih 3,28.
Pošto je u grupi navedenih država Srbija među najlošije pozicioniranim kada su u pitanju kontrola korupcije i vladavine prava i zakona, jasno je gde najpre treba preduzimati mere sračunate na popravljanje stanja.