ŠTA SADRŽI UREDBA O OLAKŠANOM PRISTUPU KORIŠĆENJA KREDITA POLJOPRIVREDNIM GAZDINSTVIMA

Za subvenciju kamata – 1,5 milijardi dinara

Zahtevi se podnose bankama – kod kojih su poljoprivredna gazdinstva zadužena, do prvog novembra

Uz mere za najhitniju pomoć povrtarima, stočarima i pčelarima u vreme izbijanjapandemije izazvane virusom kovid 19, Vlada Srbije, je uz supotpis predsednika Republike, usvojila i Uredbu o olakšanom pristupu korišćenju kredita u otežanim uslovima.
Određenije, radi se o smanjenju kamatnog opterećenja na kredite koje koriste porodična poljoprivredna gazdinstva, preduzetnici u agraru i pravna lica (zemljoradnička zadruge sa najmanje pet članova), kao i mikro i mala pravna lica.
Ukupna suma kojom će država na ovaj način pomoći poljoprivrednim proizvođačima je milijarda i 450 miliona dinara. Od praktičnog značaja je da poljoprivrednici, preduzetnici i pravna lica u agraru realizuju ovu ponudu države u poslovnim bankama čije kredite koriste i da je rok do kog se zahtevi mogu podneti prvi novembar tekuće godine.

Stočarstvo, ratarstvo mehanizacija, likvidnost…
Uredbom je olakšano korišćenje kredita za: razvoj stočarstva, kroz nabavku životinja i premiju osiguranja, razvoj biljne proizvodnje; od ratarstva do cvećarstva, investicije u poljoprivrednu mehanizaciju i opremu, nabavku hrane za životinje i ulaganje u drugu mehanizaciju i opremu koja se koristi u biljnoj proizvodnji, kao i u tekuću likvidnost.
Olakšani pristup kreditima za stočarstvo, biljnu proizvodnju i nabavku hrane za životinje, „realizuje se subvencionisanjem dela kamate na kredit i to tako da se kamatna stopa koja je jednaka referentnoj kamati Narodne banke Srbije uvećava za pet procentnih poena i umanjuje za jedan procentni poen (obračunata konformnom metodom na stvarni broj dana u godini)”.
Olakšani pristup korišćenju kredita namenjenih investicionim ulaganjima u poljoprivrednu mehanizaciju i određene vrste mehanizacije koje se koriste u poljoprivrednoj proizvodnji „realizuje se subvencionisanjem dela kamate na kredit tako da se kamatna stopa koja je jednaka referentnoj kamatnoj stopi Narodne banke Srbije uvećava za 4,5 procentna poena i umanjuje za tri procentna poena (obračunata komformnom metodom na stvarni broj dana u godini)”.

Pravo na kreditnu podršku
Posebni uslovi na korišćenje prava na kreditnu podršku odnose se na ročnost kredita. Za razvoj stočarstva radi se o roku vraćanja od tri godine kada su u pitanju krediti za nabavku teladi i junadi mase do 300 kilograma, priplodnih grla u ovčarstvu i kozarstvu, jagnjadi za tov telesne mase do 20 kilograma, kvalitetnih roditeljskih jata kokošaka, ćurki, pataka, gusaka i biserki, jednodnevnih pilića, rojeva pčela i pčelinjih matica sa ili bez košnica i riblje mlađi.
Ukoliko se radi o zajmovima za razvoj stočarstva koji se odnose na nabavku priplodnih junica i krava starosti do pet godina, u obzir dolaze krediti sa rokom otplate od tri do pet godina.
Uredba govori i o tempu otplate kredite na koje se odnosi. Za kredite do tri godine anuiteti su mesečni, tromesečni, šestomesečni i godišnji, a za pozajmice od tri do pet godina anuiteti su šestomesečni.
Uredba omogućava podršku gazdinstvima koja se bave svim vrstama biljne proizvodnje: ratarstvom, vinogradarstvom, voćarstvom i povrtarstvom, i to za nabavku sadnog materijala, svih vrsta đubriva i zaštitnih sredstava.
Uredba prepoznaje i više desetina vrsta poljomehanizacije i poljoprivredne tehnike u širem smislu, koje se kupuju na kredit. Radi se o širokom spektru mašina i opreme, od traktora i mehanizacije za osnovne operacije u biljnoj proizvodnji preko kombajna, berača, opreme za berbu voća i povrća, mehanizacije i opreme za navodnjavanje i stočarsku proizvodnju, do opreme za stočarske i živinarske farme i solarnih panela.
Član 10 Uredbe, koji se odnosi na nabavku hrane za životinje na kredit obuhvata kredite namenjene kupovini hraniva (izuzev zrnastih), premiksa i smeša.
Član 11 Uredbe izričito kaže da se zahtevi podnose poslovnoj banci koja je sa Ministarstvom poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva potpisala ugovor o ovom vidu podrške poljoprivrednicima, već je rečeno, do prvog novembra 2020.
Razume se, pre puštanja kredita, podnosilac zahteva dužan je da priloži predugovor o nabavci dobara za čije plaćanje je namenjen kredit!
Stočari su, posle puštanja kredita dužni da prilože relevantnu dokumentaciju o kvalitetu (pedigreu) priplodne stoke i dokumentaciju o zdravstvenom stanju kupljenih životinja.
Kupci poljomehanizacije i druge poljoprivredne tehnike i opreme dužni su da realizacije pozajmice banci dostave kopije, otpremnicu računa i dokumentaciju o garanciji na dobra koja su nabavili.

  • KOLIKI JE NIVO KREDITA
    Najviši ukupan iznos kredita na koji nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva može da ostvari pravo na kreditnu podršku je subvenciju je šest miliona dinara.
    Pravno lice može da ostvari pravo na kreditnu podršku ako je ukupan iznos kredita do 18 miliona dinara.
    Lica koja koriste kreditne olakšice za likvidnost mogu računati na njih ukoliko je ukupan iznos kredita do 3 miliona dinara.

M. S-n.