DRŽAVNA REVIZORSKA INSTITUCIJA UOČILA NIZ NEPRAVILNOSTI U RADU JKP „PIJACE I PARKINZI”

Neki zaposleni imali niže plate od minimalca

Javno komunalno preduzeće „Pijace i parkinzi” nije uskladilo kolektivni ugovor kod poslodavca i ugovore o radu sa Zakonom o radu, u delu osnovne zarade, naknade troškova za ishranu u toku rada, regresa za korišćenje godišnjeg odmora, prava na solidarnu pomoć i davanja poklona deci zaposlenog. Osim toga, nije utvrdilo elemente za obračun i isplatu osnovne zarade (koeficijente posla i cenu rada za najjednostavniji rad), ocenila je Državna revizorska institucija.
U izveštaju o reviziji pravilnosti poslovanja navedenog komunalnog preduzeća koji se odnosi na troškove zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda za 2019. godinu i javne nabavke za 2018. i 2019. godinu, navodi se da je JKP „Pijace i parkinzi” isplatilo zarade u kojima su utvrđene nepravilnosti u primeni Zakona o radu u iznosu od 2,6 miliona dinara. Takođe su uočene nepravilnosti u primeni Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava u iznosu od 115 hiljada dinara.

VEĆI BROJ LICA NA UGOVOR O DELU…
– Ukupan broj zaposlenih na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla, lica angažovanih po ugovoru o delu, ugovoru o privremenim i povremenim poslovima i lica angažovanih po drugim osnovama, bio je veći od 10 odsto ukupnog broja zaposlenih na neodređeno vreme, bez pribavljene saglasnosti Vlade. To nije u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu i Zakonom o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru – tvrde revizori Državne revizorske institucije.
Zanimljivo je da su revizori uočili da je u preduzeću prošle godine maksimalna obračunata i isplaćena neto zarada iznosila 88.459 dinara.
– U 2019. godini, u 506 obračuna zarade, zaposlenima sa koeficijentima u rasponu od 1,9 do 2,6 isplaćena je osnovna zarada u nižem iznosu od minimalne osnovne zarade utvrđene u skladu sa zakonom. Iznos manje ugovorene osnovne zarade za pun fond sati rada je 2.156 dinara. Preduzeće je isplatilo naknadu troškova ishrane u toku rada, u 15 obračuna zarade (10 zaposlenih) i pored toga što nije bilo prisustva na radu zaposlenog za tekući mesec za koji se vrši obračun – navodi se u izveštaju, u koji list „Zrenjanin” ima uvid.

JAVNE NABAVKE NISU U SKLADU SA ZAKONOM
Kako navode, sproveden je postupak javne nabavke male vrednosti dobara, čija je ugovorena vrednost 2,5 miliona dinara, kod kojeg je dodatni uslov za učešće u postupku javne nabavke u pogledu finansijskog kapaciteta imao za posledicu davanje prednosti i ograničenje konkurencije ponuđača. Takođe, JKP „Pijace i parkinzi” nije objavilo plan javnih nabavki za 2018. godinu na Portalu javnih nabavki u roku od 10 dana od donošenja, kao ni izmenu plana.
– Javno komunalno preduzeće „Pijace i parkinzi” je u 2019. godini zaključilo ugovor o javnoj nabavci male vrednosti dobara – parking sistem (Žitni trg) u iznosu od 2,5 miliona dinara, po sprovedenom postupku javne nabavke male vrednosti, u kojem je u konkursnoj dokumentaciji odredilo dodatne uslove za učešće u postupku javne nabavke u pogledu finansijskog kapaciteta, koji imaju za posledicu davanje prednosti i eleminaciju pojedinih ponuđača i ograničenje konkurencije.
Konkursnom dokumentacijom preduzeće nije zahtevalo sredstvo obezbeđenja za povraćaj avansa, iako je predviđena obaveza naručioca da izvođaču radova isplati cenu od 50 odsto avansno, a preostalih 50 odsto u roku od 45 dana od dana izvršenja posla – zaključuju revizori.
Revizijom je obuhvaćeno poslovanje subjekta revizije u periodu od 1. januara do 31. decembra 2019. godine za troškove zarada, naknada zarada i ostale lične rashode, kao i od 1. januara 2018. do 31. decembra 2019. godine za javne nabavke.

  • MANDIĆ RUKOVODIO PREDUZEĆEM SEDAM GODINA
    Na čelo Javnog komunalnog preduzeća „Pijace i parkinzi” 2012. godine postavljen je Ilija Mandić, najpre kao vršilac dužnosti direktora, a za direktora je imenovan naredne godine. Na mestu direktora bio je do kraja 2019. godine, kada ga je Skupština grada Zrenjanina razrešila na lični zahtev. Za vršioca dužnosti direktora postavljen je Goran Starčević, koji je već obavljao funkcije u javnom sektoru.

I. Isakov