Ko će ostati kratkih rukava?

Piše: dr Dejan Molnar, vanredni profesor na Ekonomskom fakultetu u Beogradu

Republički budžet je „pretrpeo“ već dva rebalansa u 2020. godini kojima su povećani rashodi i deficit (24. aprila i 12. novembra). Situacija je sasvim drugačija kada je u pitanju budžet grada Zrenjanina. Iako je prošla polovina novembra lokalna vlast, odgovorna za izvršenje budžeta, ne poseže za rebalansom. Gradska administracija o pitanjima lokalnih javnih finansija u 2020. godini još uvek – ćuti. Javnosti nisu dostupni podaci o tome koliko je do sada naplaćeno od planiranih 4,97 milijardi dinara prihoda i primanja, koliko je isplaćeno od ukupno planiranih rashoda i izdataka od 5,04 milijardi dinara, te da li će deficit gradske kase u 2020. godini biti viši od planiranih 68,8 miliona dinara?
Čini se realnom pretpostavka da će prihodi i primanja gradskog budžeta u 2020. godini biti manji od planiranih. Samo tokom aprila, maja i juna najviše preduzeća nije uplaćivalo porez na dohodak građana (u sklopu paketa ekonomskih mera za podršku privredi tokom pandemije). Poznato je da se radi o „najizdašnijem“ poreskom prihodu lokalnih samouprava. Ovo je od posebne važnosti u slučaju Zrenjanina, pošto je planirano da čak 50,8% od ukupnih budžetskih prihoda i primanja u 2020. godini potiče iz ovog poreskog oblika.
Sa druge strane, grad ima velike, neplanirane izdatke za opremu i sredstva za borbu protiv pandemije korona virusa (dezinfekciona sredstva, maske, rukavice…). Ako se izdvaja više za nešto što nije bilo planirano kada se budžet usvajao i ako je logično pretpostaviti da će prihodi budžeta biti manji od planiranih, onda je još razboritije pitati se za koje svrhe u gradskom budžetu neće biti dovoljno novca?
Iako se po ovim pitanjima niko ne oglašava, od pomoći bi mogao da bude dokument pod nazivom „Nacrt odluke o budžetu grada Zrenjanina za 2021. godinu“, koji je postavljen na zvaničnoj internet prezentaciji (sajtu) grada Zrenjanina, usled obaveze da se sprovede javna rasprava u procesu usvajanja budžeta za narednu godinu. Poređenjem najvažnijih stavki iz budžeta za 2020. i Nacrta budžeta za 2021. godinu, može se doći do određenih pretpostavki o stanju u lokalnoj privredi i gradskoj kasi.
Prema Nacrtu, budžet grada bi u 2021. godini trebalo da bude za čak oko 700 miliona dinara manji – predviđeni su prihodi i primanja u iznosu od 4,27 milijardi dinara u 2021. u odnosu na 4,97 milijardi u 2020. godini. Rashodi i izdaci će, takođe, biti manji i to za 782,5 miliona dinara – smanjenje sa 5,04 milijardi dinara u 2020. na 4,26 milijardi u 2021. godini. Činjenica da su ukupni planirani prihodi i primanja u budžetu Grada za 2021. godinu niži za 14,1%, a ukupni rashodi i izdaci manji čak za 15,5% u odnosu na 2020. svedoči o tome da se predviđa značajno smanjenje privredne aktivnosti u Zrenjaninu (a vrlo je verovatno da je do toga, usled pandemije već i došlo).
Na strani prihoda, smanjenja će u 2021. godini biti značajna: porez na dohodak, dobit i kapitalne dobitke (- 15%), ostali poreski prihodi (-15,65%), porez na imovinu (- 10,06%), transferi sa drugih (viših) nivoa vlasti (- 9,94%). Kada su u pitanju rashodi, manji će biti rashodi za korišćenje roba i usluga (- 20,38%), subvencije (- 19,52%), transferi (- 4,73%), dok će jedino rashodi za zaposlene u 2021. godini biti veći u odnosu na 2020. godinu (+ 2,22%). Dakle – ko će sve, osim zaposlenih u lokalnoj administraciji i javnim preduzećima „ostati kratkih rukava“?