KO REDOVNO PLAĆA POREZ, A NA KOLIKO ADRESA SU POSLATA REŠENJA O DUGOVANJU

Dužnih građana ima više od 200.000

U 2021. godini na ime lokalnih prihoda koje utvrđuje i naplaćuje Odsek za lokalnu poresku administraciju, ukupno utvrđena zaduženja iznose 911.134.827 dinara, navodi se u izveštaju o radu Gradske uprave za prethodnu godinu, koji su usvojili odbornici na skupštinskom zasedanju u petak, 20. maja.
Kako saznajemo, na ime poreza na imovinu, uz pomoć Geografskog informacionog sistema (GIS), poređenjem sa bazom katastra nepokretnosti, na osnovu izdatih upotrebnih dozvola i drugih podataka pribavljenih po službenoj dužnosti, doneto je 769 rešenja o utvrđivanju poreza na imovinu za prethodne godine. Reč je o objektima i zemljištu koje vlasnici nisu prijavili. Oni su otkriveni poreskom kontrolom u skladu sa Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji, zaduženi za pet godina unazad, odnosno od datuma nastanka poreske obaveze.
– U bazi podataka preuzetoj od Ministarstva finansija – Poreska uprava postoji još uvek velik broj neispravnih prijava pogrešnih obveznika i duplog oporezivanja. Od 1. januara 2020. za sve promene vlasništva, do kojih je došlo overom kod javnog beležnika, prijave se dostavljaju elektronski, a preuzimanje je komplikovan i dugotrajan proces.
Baza od više od 160.000 prijava na ime imovine obveznika koji ne vode poslovne knjige je preobimna i u skladu sa brojem zaposlenih svake godine se poboljšava. Izmenama Zakona o naknadama, naknada za zaštitu životne sredine utvđuje se svim pravnim licima, preduzetnicima i udruženjima te je obim posla znatno uvećan – navodi se u izveštaju, koji je dostupan na sajtu Grada Zrenjanina.
Odsek za lokalnu poresku administraciju je najviše rešenja o zaduženjima (period utvrđene obaveze od 1. januara do 31. decembra 2021) izdalo poreskim obveznicima koji ne vode poslovne knjige (60.745), sledi naknada za zaštitu i unapređenje životne sredine (5.100), samodoprinos (1.421), porez na imovinu obveznika koji vode poslovne knjige (803), komunalne takse (583), naknada za korišćenje javnih površina (498) i boravišna taksa (21).
Posmatrajući finansijske rezultate, uočavamo da su porezi i naknade najveći izvori prihoda budžeta lokalne samouprave, čiji ukupan zbir iznosi blizu 900 miliona dinara u 2021. godini. U Zrenjaninu se najviše ističu naplaćeni prihodi od poreza na imovinu. To znači da se u gradsku kasu 2021. godine od poreskih obveznika koji ne vode poslovne knjige slilo 410,283 miliona dinara. U 2020. ta cifra je iznosila 375,474 miliona, a 2019. godine 353,901 milion dinara.
Kad je reč o prihodima od poreskih obveznika koji vode poslovne knjige, prošlogodišnji priliv je bio 368,366 miliona dinara. Pre dve godine zabeležen je nešto manji rezultat od 361,646 miliona, dok je pre tri iznosio 353,901 milion dinara. Najveći rast, poredeći sa prethodnim godinama, ostvaren je kod naknade za zaštitu životne sredine,čak 1055 odsto. Prihod od tog poreskog oblika u prethodnoj godini iznosi blizu 55 miliona dinara, dok je u 2020. bio 4,7 miliona.
Potom sledi prihod od komulanih taksi za isticanje firme – 36,892 miliona dinara (u 2020. bio je 37.345.365, a u 2019. 39.514.397 dinara). Sa druge strane, znatni pad uočen je kod naknada za korišćenje prostora na javnim površinama u poslovne i druge svrhe. U prethodnoj godini prilivi od pomenutih naknada iznose devet miliona dinara, što je za tri, odnosno pet miliona manje nego 2020. i 2019. godine.
Tokom 2016. godine značajno je porastao broj obveznika koji podnose zahteve za reprogram dugovanja i preknjiženja. Taj trend nastavio se i prošle godine. Bilo je ukupno 981 rešenje.
Odsek za lokalnu poresku administraciju je izradio plan inspekcijskog nadzora, kao i izveštaj o njihovom radu za prethodnu godinu. Distribuirano je 218.250 naloga za uplatu sa stanjem duga na ime poreza na imovinu vlasnika koji ne vode poslovne knjige.
Tokom prošle godine usled izmena regulative došlo je do značajnog povećanja obima posla. Zbog epidemijske situacije, radnici su u većoj meri izostajali zbog bolesti i delom radili od kuće.

I. Isakov