MR GORAN RAKIĆ, JAVNI PRAVOBRANILAC GRADA ZRENjANINA, U SUKOBU INTERESA

Neregularnosti potvrdila Agencija za borbu protiv korupcije

Javni pravobranilac Grada Zrenjanina, mr Goran Rakić, u sukobu je interesa time što obavlja dužnost likvidacionog upravnika u dva javna preduzeća u Zrenjaninu – JP „Turistički centar Grada Zrenjanina” i JP „Rezervati prirode”. Taj podatak potvrdila je našoj redakciji Agencija za borbu protiv korupcije, navodeći i da je Rakić podneo žalbu Odboru Agencije, te da su ti postupci u toku. U slučaju Javnog preduzeća „Radio Zrenjanin”, ta žalba je zrenjaninskom javnom pravobraniocu odbijena kao neosnovana. Postupajući po zahtevu Agencije, Rakić je obavestio Agenciju o tome da je podneo ostavku na mesto likvidacionog upravnika navedenog javnog preduzeća. Posle toga je Agenciji dostavljena odluka kojom je za likvidacionog upravnika JP „Radio Zrenjanin” imenovan Željko Babić.
Mr Gorana Rakića je Skupština Grada Zrenjanina imenovala, najpre, na funkciju likvidacionog upravnika zrenjaninskog javnog radio-glasila 4. novembra, a na pozicije likvidacionog upravnika „Turističkog centra” i „Rezervata” 29. novembra 2016. godine, kada su i pokrenute likvidacije pomenutih zrenjaninskih preduzeća. On je, na naše pitanje da li smatra da je u obavljanju pomenutih funkcija bio u sukobu interesa, mejlom odgovorio da „nije bio u sukobu interesa, jer je u svemu postupao u skladu sa Zakonom.”
Na navode da je tužio Grad Zrenjanin za naknadu za poslove koje obavlja kao likvidacioni upravnik, Rakić je odgovorio odrično.
– Nije istina da sam tužio Grad, niti je tačno da sam ga istovremeno tužio i zastupao. Takva situacije nije pravno moguća, niti bi sud dopustio takvo nešto. Prema Zakonu, likvidacionom upravniku pripada naknada za rad koju određuje sud u vanparničnom postupku. Tačno je da sam ostvario naknadu za rad i to u visini prosečne zarade bez poreza i doprinosa – potvrdio je pravobranilac.
Ovaj podatak je potvrdio Privredni sud u Zrenjaninu, pred kojim su se vodila dva vanparnična postupka za određivanje naknade za rad likvidacionom upravniku Goranu Rakiću u postupku „gašenja” preduzeća „Rezervati prirode” i „Turistički centar Grada Zrenjanina”.
– Imenovanom je rešenjima Suda donetim u vanparničnom postupku određena naknada za rad u skladu sa zakonom, i to u iznosu prosečne zarade bez poreza i doprinosa po zaposlenom isplaćenoj u Republici Srbiji u mesecu koji prethodi mesecu u kojem je stečeno pravo na naknadu u iznosu 45.281 dinara – navodi se u dopisu Privrednog suda u Zrenjaninu.

Koliku platu prima pravobranilac
Prema Odluci o pravobranilaštvu Grada Zrenjanina od 30. oktobra 2014. godine, Pravobranilaštvo je organ koji obavlja poslove pravne zaštite imovinskih prava i interesa Grada.
Kako se vidi iz podataka koje je prijavio Agenciji za borbu protiv korupcije prošle godine, mr Goran Rakić za posao javnog pravobranioca prima mesečnu zaradu u iznosu od 98.490,76 dinara. On tu funkciju obavlja od 17. septembra 2012. godine.

Suzana Kokavski