NAŠA TEMA: NA ŠTA ĆE SE TROŠITI BUDŽET GRADA ZRENJANINA U GODINI KOJA JE PRED NAMA

Najviše para planirano za komunalne delatnosti

Brojevi i namene izbalansirani, deficit je minimalan, ulaganja značajna. Masa zarada može da raste po stopama između osam i deset procenata

Brojevi i namene izbalansirani, deficit je minimalan, ulaganja značajna. Masa zarada može da raste po stopama između osam i deset procenata
U masi troškova budžeta grada Zrenjanina za tekuću godinu, u visini od 5 milijardi i 199 miliona i 276.427 dinara, po odbitku troškova za „opšte usluge lokalne samouprave” od milijardu i 119.990.695 dinara, za ulaganja u delatnosti u čijem finansiranju učestvuje budžet – ostaje 4 milijarde i 79.776. 822 dinara.
Budžetski deficit je minimalan: iznosi 68,8 miliona dinara
Utrošak ovog novca klasiran je u 16 stavki. Najviše budžetskog novca planirano je za komunalne delatnosti (648,39 miliona), stanovanje, predškolsko obrazovanje i vaspitanje – 471,33, urbanizam i prostorno planiranje – 445,24 i kulturu i informisanje – 413,56 miliona dinara. Udeo ovih stavku u budžetu je između 8 i 12 i po procenata.
Značajna bi bila i ulaganja u zaštitu životne sredine i organizaciju saobraćaja i razvoj infrastrukture od 357,4, odnosno 365,69 miliona dinara – približno po 7 procenata budžeta.

Projekti i kapitalna ulaganja
U gradskom budžetu je za ovu godinu planirano 13 kapitalnih projekata. Najviše novca utrošilo bi se za završetak dečijeg vrtića u naselju „Putnikovo”: 18 miliona i 604 hiljade dinara.
Tu je i izgradnja kanalizacije u Elemiru i Lazarevu (u oba sela ubira se i samodoprinos), 6 miliona dinara predviđeno je za eko česme u Botošu, Perlezu i Farkaždinu (koje su uglavnom već izgrađene, pa sledi plaćanje), izgradnja stadiona FК „Rusanda” u Melencima, izrada tehničke dokumentacije za drugu fazu sportskog stadiona u Zrenjaninu i izgradnja i opremanje kotlarnice u fiskulturnoj sali Osnovne škole „Dr Aleksandar Sabovljev” u Ečki. Za rekonstrukciju cevovoda na otvorenim bazenima utrošilo bi se 9 miliona dinara.
Za funkcionisanje Skupštine grada Zrenjanina planiran je utrošak 60,7 miliona dinara, u čemu usluge po ugovoru od 49,15 miliona učestvuju sa 81 odsto.
Finansiranje funkcionisanja tri javna preduzeća u likvidaciji tokom 2020. godine: Zrenjaninske objedinjene naplate, nekadašnjeg Turističkog centra i Rezervata prirode (još 2017. transformisan u javnu ustanovu) koštaće, prema proračunu, 587, odnosno 528 hiljada i 426 hiljada dinara.
Za funkcionisanje izvršnih organa Grada – gradonačelnika i njemu neposredno podređenih – planirano je 34 miliona i 458 hiljada dinara (0,59 odsto budžeta), dok je za Gradsko veće planirano 9,2 miliona dinara, što je 0,18 odsto budžeta.
Od izdataka koji su od interesa za veći broj građana, mora se pomenuti suzbijanje komaraca i pacova (deratizacija), za koje je planirano 35,6 odnosno 30,15 miliona dinara, i suzbijenje ambrozije – 10 miliona dinara.
Za „pametno i održivo iskorišćavanje energije” namenjeno je 54,85 miliona koji su gradskom budžetu transferisani iz drugih izvora.
Za ostvarivanje javnog interesa u održavanju zgrada, budžet raspolaže značajnim novcem – 127,4 miliona dinara – za tekuće popravke i usluge po ugovoru.
Za funkcionisanje novootvorenog Centra za pružanje usluga socijalne zaštite „Most” obezbeđeno je 61,68 miliona dinara, što je 1,19 odsto gradskog budžeta.
U socijalnu zaštitu spada i porodični i domski smeštaj, prihvatilišta i slično – ukupno 51,5 miliona dinara (0,99 odsto gradskog budžeta).
Troškovi važnih direktnih korisnika budžeta: Pravobranilaštva grada Zrenjanina od 13,05 miliona dinara, i Zaštitnika građana (6,97 miliona dinara) – u budžetu učestvuju sa 0,25 procenata, odnosno 0,13 procenata.

Značajan novac indirektnim korisnicima
Narodno pozorište „Toša Jovanović”, kao indirektni korisnik budžeta biće finansirano sa 110,48 miliona, Gradska narodna biblioteka sa 51,9, Narodni muzej sa 62,69, Savremena galerija sa 23,72, Кulturni centar sa 67,5, Istorijski arhiv sa 42,58 i Zavod za zaštitu spomenika kultura – sa 20,97 miliona dinara. Predškolskoj ustanovi namenjeno je 445,5 miliona dinara, sportskim objektima 112,97, Turističkoj organizaciji 41 milion i 130 hiljada, „Rezervatima prirode” 31 milion i 250 hiljada dinara.
Seoskim mesnim zajednicama sleduje zavisno od broja stanovnika, između 1,5 do dva miliona dinara (Lukino Selo i Jankov Most) i 14,8 miliona dinara (Кlek).
Najvećim gradskim mesnim zajednicama „Dositej Obradović” i „Veljko Vlahović” opredeljeno je 3 miliona i 864, odnosno tri miliona i 415 hiljada dinara.
Odluka o budžetu grada Zrenjanina za 2020. godinu sadrži podatke o donacijama međunarodnih organizacija od 73 miliona dinara – za poboljšanje energetske efikasnosti. Zanimljiv je i srpsko rumunski projekat integrisanog upravljanja odnosom klime i migracije insekata, što je značajnu za poljoprivredu (zaštita bilja), o čemu je naš list već izvestio.
Sa viših nivoa vlasti očekuje se transfer 233 miliona dinara. Nenamenski transfer sa pokrajinskog nivoa iznosio 202,8 miliona dinara, dok bi od Republike Srbije bilo primljeno 30,38 miliona dinara: najviše „Rezervatima prirode” 27,13 i Predškolskoj ustanovi 2,4 miliona dinara.
Od neutrošenih sredstava iz ranijeg perioda najviše bi – 14,25 miliona dinara – bilo usmereno za pomoć izbeglim i interno raseljenim licima. Za rekultivaciju i revitalizaciju zemljišta u MZ Orlovat namenjeno je 3 miliona i 680.000 dinara, o čemu smo takođe već izvestili.

 • IZBORNI TROŠКOVI
  Finansiranju lokalnih izbora namenjeno je 11 miliona dinara, od čega je za naknade zaposlenima i ostale izdatke planirano 3,4 miliona.
  Dotacije neprofitnim institucijama angažovanim u lokalnim izborima iznosile bi 2,9 miliona dinara.

 

 • U SISTEMU GRADA ZRENJANINA ZAPOSLENO 1.096 ljudi
  U svim organizacionim oblicima u sistemu Grada Zrenjanina ima 1.096 zaposlenih.
  U lokalnoj administraciji broj zaposlenih na neodređeno vreme je 403, dok je 40 zaposlenih na određeno vreme.
  U Predškolskoj ustanovi je 280 lica zaposleno na neodređano, a 28 na određeno vreme. Ostali, indirektni korisnici budžeta (javna preduzeća i ustanove) zapošljavaju 314 radnika na neodređeno i 31 radnika na određeno vreme.
  Ustanovama kulture odobren je rast zarada u 2020. od 10, Predškolskoj ustanovi i ustanovama socijalne zaštite 9, a ostalim korisnicima budžeta 8 procenata.

 

 • RAČUNA SE NA STOPU RASTA OD ČETIRI PROCENTA
  Prilikom sastavljanja budžeta Grada Zrenjanina za ovu godinu, projektovan je rast realnog bruto domaćeg proizvoda u ovoj i naredne dve godine od četiri procenta.
  Кumulativno, to bi u razdoblju od 2020. pa do kraja 2023, rezultiralo porastom BDP-a od 15,36 procenata. Ukoliko bi se kao osnova uzela prošla godina, porast bi bio 24,13 odsto.
  Planiran je minimalan budžetski deficit od 68,8 miliona dinara, što je 1,38 odsto budžeta.
  Ukupan rast budžetskih prihoda Grada ne bi mogao biti veći od procenjenog nominalnog rasta bruto domaćeg proizvoda od 2020./2019. od 7,6 odsto.
  Poreski prihodi u strukturi prihoda Grada (ukupno 3 milijarde 661 milion i 750.000 dinara) čine 73,6 procenata. Porezi na dohodak, dobit i kapitalne dobitke od 2 milijarde i 529 miliona dinara činili bi nešto više od polovine budžeta.
  Značajno bi bilo i učešće poreza na imovinu: 945 miliona dinara, što je oko 19 procenata planiranog budžeta.

M. Stojin