NEPRAVILNOSTI UTVRĐENE U OŠ „PETAR PETROVIĆ NJEGOŠ”

Problemi sa putnim nalozima, javnim nabavkama…

Služba za budžetsku inspekciju je u 2019. godini kontrolisala primene zakona u oblasti materijalno finansijskog poslovanja, namenskog i zakonitog korišćenja sredstava kod ukupno 14 korisnika budžetskih sredstava i utvrdila brojne nepravilnosti i naložila mere za njihovo otklanjanje. Među kontrolisanim korisnicima budžeta u oblasti osnovnog obrazovanja našla se i Osnovna škola „Petar Petrović Njegoš”, gde je uočeno devet nepravilnosti.
Kako se navodi u izveštaju o radu Službe, koji je dostavljen skupštinskim odbornicima, kontrolom rashoda za isplatu troškova putovanja u toku 2018. godine, utvrđeno je da su isplaćene naknade za upotrebu sopstvenog vozila (po putnim nalozima sa obračunatim iznosima od 6.300 i od 4.500 dinara) za službena putovanja koja je obavio direktor škole, on je i potpisao putne naloge, što nije u skladu sa odredbom Statuta ove škole. Školski odbor odlučuje o pravima i obavezama direktora, te je samo Odbor, odnosno njegov predsednik, pomenute putne naloge mogao potpisati i odobriti službeno putovanje.
– Na svim putnim nalozima nedostaje datum izdavanja, za dva putna naloga isplaćene su cele dnevnice od 2.303 dinara, iako je putovanje trajalo devet i po časova, za šta se isplaćuje samo pola dnevnice. Direktor škole je doneo rešenje i o isplati jubilarne nagrade za sebe za 10 godina rada ostvarenih u radnom odnosu, o čemu takođe treba da odlučuje Školski odbor – ističe se u izveštaju.
Tokom 2017. i 2018. ponavljale su se tri iste javne nabavke male vrednosti, za čije sprovođenje su angažovali druga lica, a po zakonskim propisima trebalo je da obavljaju lica zaposlena u školi.
– Inspekcijskom kontrolom javnih i ostalih nabavki koje je sprovela škola, na osnovu planova nabavki za 2017. godinu (samo za ishranu učenika), 2018. i 2019, utvrđene su manje nepravilnosti, koje su se ogledale u tome da u pojedinim slučajevima odluka o dodeli ugovora i obaveštenja o zaključenim ugovorima nisu objavljeni na internet stranici škole – ističe se u izveštaju.
Kako saznajemo, prilikom testiranja računa po rashodima u 2018. godini i u periodu od 1. januara do 30. juna 2019, na različitim kontima je utvrđeno da se na fakturama, u jednom broju slučajeva, ne nalazi potpis odgovornog lica koje potvrđuje da su predmetna dobra zaista isporučena ili usluge i radovi izvršeni.
Inspekcijskom kontrolom nabavke užine i hrane za učenike u boravku i cena po kojima su dobavljači fakturisali dobra, u računima koji su plaćeni u toku 2018. i u periodu od 1. januara do 30. juna 2019, a po postupcima javnih nabavki sprovedenih u 2017, 2018. i 2019. utvrđeno je da su cene pojedinačnih artikala u računima u većini slučajeva bile identične sa cenama iz ponude, ali da je bilo i odstupanja od cena datih u ponudi. Takođe, bilo je i isporuka artikala koji nisu bili sadržani u ponudi, tako da budžetska inspekcija njihove cene nije mogla da prekontroliše.

I. I.