POSLOVANjE „VODOVODA I KANALIZACIJE” POD LUPOM JAVNOSTI

Do tančina o subvencijama i investicijama

Javna komunalna preduzeća čiji je osnivač Grad Zrenjanin, obavestila su Gradsku upravu i odbornike Skupštine grada Zrenjanina o stepenu usklađenosti planiranih i ostvarenih aktivnosti u razdoblju od početka godine do 30. septembra.
Metodologiju za izveštaje ovog tipa propisala je Vlada Republike Srbije.
JKP „Vodovod i kanalizacija”, zbog prirode i značaja svoje delatnosti koristilo je u ovom razdoblju impozantna sredstva od 120 miliona i 952.396 dinara. Najveću stavku u ovome čini subvencija za vodosnabdevanje od 104 miliona i 284.718 dinara (manje za gotovo 60 miliona od planiranih!), a ostatak je upotrebljen za nabavku specijalnog vozila i održavanje crpnih stanica.
Ovome treba dodati i izdvajanja za redovno održavanje atmosferske kanalizacije po osnovu ugovora, u visini od 26,9 miliona dinara.
Na kraju trećeg kvartala konstatovano je da je ostva ren poslovni dobitak od 72 miliona dinara.
„Vodovod i kanalizacija” nije izdvajala novac za sponzorstvo i donacije.
Skupština grada izjašnjavala se o ovim izdvajanjima u četiri navrata (decembra 2018, kraj marta, sredinom maja i 26. juna usvajane su izmene Programa poslovanja za 2019. godinu), uglavnom bez primedbi.
Menadžment „Vodovoda i kanalizacije” izvestio je osnivača o najznačajnijim investicijama, čija je vrednost 38,1 milion dinara.
Za kupovinu poslovnog prostora plaćeno je nešto manje od 6,5 miliona dinara, za rekonstrukcije hlorne stanice Zrenjanin izdvojeno je milion i 989.668 dinara, a za kombinovanu građevinsku mašinu HIDROMEK 102S 11,2 miliona dinara.
„Vodovod i kanalizacija” je dužnik JP „Vode Vojvodine”. Visina duga nakon reprograma je 102 miliona dinara, a mesečno razduživanje je milion i 225 hiljada dinara. Obaveza prema Zavodu za javno zdravlje od 4 miliona i 115.500 dinara, po ugovoru iz avgusta 2017. godine, isplaćuje se redovno u 18 mesečnih rata od po 228.530 dinara.
Reprogramirane su i normalno se servisiraju obaveze prema „Elektrodistribuciji” ( 53,74) i „Dunav osiguranju” (5,99 miliona dinara).
Osnovni pokazatelj novčanih tokova, visina aktive i pasive (datih i primljenih sredstava) izbalansiran je. Oba finansijska agregata su na nivou od 2 milijarde i 123,46 miliona dinara. Kapital preduzeća iznosi 672,6 miliona dinara.
Preduzeće je bilo svega sedam dana u blokadi – poslednje sedmice januara 2019.
Preduzeće je obavestilo osnivača – Grad Zrenjanin da je prihod iz redovnog poslovanja od 483,87 miliona dinara manji od planiranih 554,3 miliona, za 13 procenata. Podbačaj najvećim delom potiče iz nižeg priliva od subvencija i dotacija, dok je manjak prihoda od prodaje roba i usluga svega 3 odsto.
Rashodi iz redovnog poslovanja iznose 411,7 miliona dinara, i niži su od prihoda za 142,6 miliona dinara.
U izveštaju podnetom Gradskom veću i Skupštini grada Zrenjanina ističe se da rukovodstvo „Vodovoda i kanalizacije” nije zadovoljno ovim rezultatima.
Podbačaj potiče od nedovoljnog stepena realizacije investicija prema „trećim licima” (5,26 umesto planiranih 10 miliona dinara). „Vodovod i kanalizacija” u ovim poslovima angažuje podizvođače.
Znimljiv je odnos troškova materijala (15,53 miliona dinara – što je 31 odsto planiranih) prema troškovima za gorivo koji iznose 45,26 miliona dinara i za 13 odsto su veći od planiranih!
Troškovi zarada, naknada i ostalih ličnih rashoda od 249,65 miliona dinara niži su od planiranih za četiri odsto. Zaposleni se dele u tri grupe: „starozaposleni”, „novozaposleni” i „menadžment”, a detalji se ne saopštavaju.
Trojici članova Nadzornog odbora isplaćeno je od 1. januara do 30. septembra milion i 236.649 hiljada dinara.
Troškovi amortizacije od 49,55 miliona dinara nešto su niži od planiranih. Cena vode nije menjana od početka 2015. godine.

  • BROJEVI
    Javno komunalno preduzeće „Vodovod i kanalizacija” Zrenjanin potraživalo je 30. septembra 18.536.860 dinara od „Zrenjaninske objedinjene naplate”.
    Ukupan broj zaposlenih 1. oktobra iznosio je 263 – 247 na neodređeno i 16 na određeno vreme.

M. S-n.