Prijave za nabavku steonih simentalki do 5. aprila

Peti april je rok za prijavu individualnih proizvodjača zaintersovanih za nabavku steonih junica simentalske rase koja se finansiranu iz gradskog budžeta.
Тražilac mora imati bar dve odrasle krave starosti do 24 meseca, pod punim veterinarskim i odgjivačkim nadzorom, mora posedovati odgovarajuće objekte i da je izmirio dospele poreske obaveze. Podrazumeva se i obaveza da posle prvog teljenja za narednih pet godina stočer ustupi gradu Zrenjanjninu оbaveza da posle prvog teljenja za narednih pet godina stočar ustupi gradu Zrenjaninu prvo dobijeno žensko tele. Мušku telad stočar može da zadrži. Tražilac treba da priloži izvod iz registra poljoprivrednih gazdinstava, potgvrdu o njegovom aktivnom statusu za prošlu i ovu godinu, uverenja poreske uprave i fotokopiju lične karte. Prijave se preuzimaju u kancelariji broj 130 gradske uprave. Treba ih dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznkom „Prijava za јunice““. Pоtrebne informacije mogu se dobiti posredstvom telefona 315-00-97, i 066/ 866-00-66, radnim danima od 9 do 14 časova.
М. S-n.