UTVRĐENA TAČNA OVLAŠĆENJA I DUŽNOSTI KOMUNALNOG INSPEKCIJSKOG NADZORA

Za ometanje inspektora u radu kazna i do 50.000 dinara!

Odluka o Komunalnom inspekcijskom nadzoru bila je jedna od 58. tačaka, predloga i programa, koje su usvojene na poslednjoj sednici Skupštine grada u 2019. godini. Ova oblast predstavlja izvornu nadležnost Grada.
Prema rečima Milana Jovanova, načelnika Komunalne inspekcije, ova odluka se u Zrenjaninu već neko vreme sprovodi.
– Njome je uređeno postupanje komunalnog inspektora i komunalne inspekcije prilikom rada. Definisana su ovlašćenja i dužnosti komunalnog inspektora. Ima par novina koja je ova Odluka donela. To je, pre svega, kažnjavanje lica koja ometaju rad komunalnih inspektora pri radu. Prvi put je propisano da ta lica koja ometaju rad naših inspektora, bilo da su pravna ili fizička, budu novčano kažnjena. Kazna za pravna lica je 50.000, a za fizička do 10.000 dinara. Još jedna novina jeste kazna za lica koja ne dostave tražene podatke.
Spomenuo bih i saradnju sa Stalnom konferencijom gradova i opština. Ovo telo daje predloge uz pomoć kojih možemo da usavršimo svoj rad i da on bude efikasniji – kazao je Milan Jovanov.
Dodao je i da su novine koje su uvedene Odlukom dobre, jer su sada komunalni inspektori zaštićeniji na radu, u odnosu na raniji period.
Komunalni inspekcijski nadzor obuhvata nadzor u pogledu korišćenja i održavanja objekata za snabdevanje vodom za piće, odvođenje i prečišćavanje atmosferskih i otpadnih voda, održavanje šahtova, hidranata i slivnika, održavanje kanalizacije, upravljanje komunalnim otpadom, upravljanje grobljima i sahranjivanja, vršenje pogrebnih delatnosti…
U njegovu nadležnost spada i upravljanje javnim parkiralištima, održavanje objekata javne rasvete, upravljanje pijacama, održavanje puteva, ulica, trgova, kolovoza trotoara, uređenje i održavanje javnih površina, uređenje i održavanje javnih zelenih površina, poslovi zoohigijene, kontrole stanja komunalnih objekata, uređaja i instalacija, načina i bezbednosti njihovog korišćenja, komunalnog reda i tako dalje.
Ž. Mišić