UTVRĐENE NEPRAVILNOSTI U VEZI SA POSTAVKOM SPLAVA NA JEZERU 3

Objekat se nalazi na nedozvoljenoj parceli

Građani naselja Mala Amerika već duže vreme izražavaju svoje nezadovoljstvo povodom postavljanja splava na Jezeru 3 Begejske petlje, u centru grada Zrenjanina. Neretko su se obraćali JVP „Vode Vojvodine”, upućujući im kritike na rad, ukazujući na nepravilnosti u vezi sa spornim splavom, kao i na koruptivne radnje u vezi sa donošenjem plana lokacije za postavljanje plutajućeg objekata na Jezeru 3, te su zahtevali poništaj pojedinačnih akata donetih na osnovu tog plana.

UGOVOR ISTIČE 31. DECEMBRA
– Imajući u vidu nezadovoljstvo građana u pogledu važeće odluke Skupštine grada Zrenjanina kojom je 17. aprila 2014. godine usvojen plan lokacije za postavljanje plutajućih objekata na Jezeru 3, ukazujemo da period do isteka važnosti ugovora, odnosno do 31. decembra 2017. godine, predstavlja priliku za izmenu odluke o korišćenju obale i vodenog prostora na unutrašnjim vodama na teritoriji Grada Zrenjanina i navedenog plana, kao i konačno rešenje ovog dugogodišnjeg problema – kaže Slavko Vrndžić, direktor JVP „Vode Vojvodine”, u obaveštenju upućenom građanima iz Male Amerike, koje im je stiglo krajem oktobra. – Ukoliko Grad Zrenjanin blagovremeno preduzme radnje na donošenju izmena pomenutih akata, vodno zemljište neće biti obuhvaćeno postupkom davanja u zakup u skladu sa odredbama Zakona o vodama.
Takođe, iz „Vode Vojvodine” ukazuju na inicijativu Grada o prenosu prava svojine na prostoru Begejska petlja i Motel u Zrenjaninu, sa kojom se saglasilo ovo javno Preduzeće i čiju bi realizaciju trebalo ubrzati.

NELEGALNO POSTAVLJEN SPLAV
JVP „Vode Vojvodine” su podnele prijavu protiv investitora Nikole Novakovića jer je bez prijave o početku radova otpočeo radove na postavljanju splava na Jezeru 3, na lokaciji koju ovo Preduzeće nije odobrilo. Naime, u obaveštenju JVP „Vode Vojvodine” se navodi da ugovorom o korišćenju vodnog zemljišta od 10. decembra 2013. godine sa aneksom ugovora od 14. jula 2014, Nikoli Novakoviću je dato na korišćenje vodno zemljište na Jezeru 3, u sklopu jezerskog sistema, u površini akvatorije od 180 kvadratnih metara, radi postavljanja plutajućeg ugostiteljskog objekta.
– Rešenjem o izdavanju vodne saglasnosti izdate 4. jula 2014. godine, za investitora je predviđena obaveza da nakon ishodovanja vodne saglasnosti i odobrenja nadležnog organa za izvođenje radova, pismenim putem izvesti „Vode Vojvodine” o početku radova, radi kontrole izvođenja radova sa stanovišta njihovog uticaja na vodni režim i vodne objekte i da uz prijavu radova dostavi vodnu saglasnost i jedan primerak tehničke dokumentacije na koju se odnosi vodna saglasnost – stoji u obaveštenju JVP „Vode Vojvodine”, u koji redakcija lista „Zrenjanin” ima uvid. – Suprotno navedenoj obavezi, investitor je bez podnete prijave JVP „Vode Vojvodine” o početku radova, u julu ove godine, otpočeo radove na montiranju plutajućeg objekta na Jezeru 3, o čemu je ovo javno Preduzeće dopisom obavestila Mesna zajednica Mala Amerika.
Kako saznajemo, nakon uvida u projektno-tehničku dokumentaciju splava, koju je Novaković dostavio „Vodama Vojvodine”, po hitnom pozivu ovog preduzeća predstavnici JVP „Vode Vojvodine” su prekontrolisali predmetno vodno zemljište 27. oktobra i tom prilikom konstatovali da investitor radove na montiranju i postavljanju splava ne izvodi na lokaciji na kojoj bi trebalo, čime je neosnovano zauzeo vodno zemljište koje mu nije dodeljeno ugovorom. Takođe, za izvođenje radova na montiranju objekta na ovoj lokaciji investitor nije pribavio saglasnost JVP „Vode Vojvodine”.
U obaveštenju, koje potpisuje Slavko Vrndžić, direktor JVP „Vode Vojvodine”, napominju da je Nikola Novaković pribavio urbanističke uslove od 20. maja 2014. godine za postavljanje plutajućeg objekta na Jezeru 3 – lokalitet 1 – Kej 2. oktobra, te predlažu da vodni inspektor izvrši uvid u stanje na terenu, utvrdi nepravilnosti i preduzme odgovarajuće mere predviđene Zakonom o vodama.

  • UKLONJENI KANAPI SA ULIČNIH SVETILJKI
    Sugrađani iz naselja Mala Amerika su Komunalnoj inspekciji prijavili nepravilnost, odnosno da je splav privezan kanapima za ulične svetiljke, te je ugostitelju Nikoli Novakoviću naloženo da ih što pre ukloni. Komunalna inspekcija je 8. novembra izašla na teren i utvrdila da je nepravilnost otklonjena. Takođe, Novaković je u obavezi i da vrati zelenu površinu u prvobitno stanje.

I.ISAKOV