ZASEDALO GRADSKO VEĆE: Budžet uvećan za skoro pola milijarde dinara

Budžet grada Zrenjanina uvećan je nakon današnjeg usvajanja rebalansa za skoro pola milijarde dinara: sa 4,55 milijardi na 5,09 milijardi dinara – konstatovalo je Gradsko veće na današnjoj sednici.

Osim većih transfera sa viših nivoa vlasti, skoro su duplirani prihodi budžeta od prodaje nefinansijske imovine kojom raspolaže Grad: sa 180,8 na 353,2 miliona dinara. Uvećani su troškovi iz budžeta za povećanje zarada u Predškolskoj ustanovi i pokrivanje troškova odvodnjavanja.

Budžet je u deficitu od 357,8 miliona dinara, što se pokriva viškom prihoda iz ranijih godina.

Većnici su, kroz više tačaka dnevnog reda upoznati sa poslovanjem JKP „Vodovod i kanalizacija“: osim usvojenog izveštaja o poslovanju koji konststuje gubitak od 62,8 miliona dinara, podneti su izveštaji o realizaciji subvencija iz budžeta za prošlu i planom subvencija za ovu godinu u visini od 193.450.000 dinara: za spregnuti rad sa „fabrikom vode“, zanavljenje opreme nabavku sredstava za dezinfekciju vode i vodomera.

Od javnih preduzeća, čiji su izveštaji i planovi razmatrani, zamenik gradonačelnika Saša Santovac se posebno pozitivno izrazio o Javnom preduzeću za urbanizam, čiji su stručni radnici za kratko vreme izradili i velik broj planova regulacija i tako pomogli i Gradu i investitorima.

Veće je usvojilo i nekoliko odluka vezanih za korišćenje vodenog prostora i privezišta za čamce na teritoriji grada Zrenjanina. Članovi Veća su, bez odlučivanja, primli k znanju Izveštaj o reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja završnog računa budžeta grada za prošlu godinu, koji je izradila Državna revizorska institucija.

M. S-n.