BUDŽETSKI INSPEKTORI PODNELI PRIJAVE PREKRŠAJNOM SUDU U ZRENJANINU

Obrazovne institucije imale najviše propusta

U toku 2021. godine budžetska inspekcija (šef službe i dva inspektora) je kontrolisala poslovanje, namensko i zakonito korišćenja budžetskih sredstava kod 12 korisnika. Utvrđeno je 75 nepravilnosti i naloženo 60 mera za njihovo otklanjanje. Služba za budžetsku inspekciju je u toku prošle godine podnela Prekršajnom sudu tri zahteva za pokretanje prekršajnog postupka protiv odgovornih lica Zrenjaninske gimnazije, Predškolske ustanove i OŠ „Slavko Rodić” u Lazarevu, navodi se u Izveštaju o radu navedene službe, a koji je razmatralo Gradsko veće 28. januara.

NESPROVEDENE JAVNE NABAVKE
Kako saznajemo, najviše odstupanja, čak 13, uočeno je u Gimnaziji. Greške se uglavnom odnose na pogrešno knjiženje, izdavanje putnih naloga bez potpisa rukovodioca računovodstva, a bilo je više slučajeva izvršavanja rashoda, odnosno plaćanja prema dobavljačima sa kojima nisu prethodno zaključeni ugovori ili su zaključivani tek nakon završetka posla.
U planu javnih nabavki ove škole za 2019. godinu, koji je doneo Školski odbor 28. marta 2019. godine, bile su planirane dve javne nabavke koje nisu sprovedene u toku te godine. U pitanju su: dobra – električna energija, sa procenjenom vrednošću od dva miliona dinara bez PDV-a i usluge – troškovi putovanja (službeno putovanje u zemlji i putovanje učenika) sa procenjenom vrednošću od milion dinara, bez PDV-a.
– Direktor Gimnazije je 21. januara 2019. prikupio ponude tri ponuđača za prevoz putnika u drumskom saobraćaju u zemlji i inostranstvu, među kojima je bila i ponuda pružaoca prevoza iz Zrenjanina koju je direktor škole prihvatio kao najpovoljniju. Takođe je u toku 2019, po dopisima, koje je upućivao uz zahteve za transfer sredstava Odeljenju za finansije Gradske uprave više puta telefonskim putem pribavljao ponude za pojedinačne prevoze. Sve navedeno bi bilo u skladu sa zakonom da se radilo o ukupnim rashodima za troškove putovanja u 2019. godini, da nisu prešli 500.000 dinara bez PDV-a. Međutim, kada su ti rashodi (a to je bio slučaj i prethodnih godina) prešli pomenuti iznos (1.022.625 dinara sa PDV-om, odnosno 863.187,50 dinara bez
PDV-a), škola je kao naručilac bila u obavezi da sprovede postupak javne nabavke male vrednosti, koji je inače bila planirala za tu godinu – ističe se u izveštaju, koji je izradio šef Službe za budžetsku inspekciju Pavle Karlečik.

ODSTUPANJE U CENAMA
Budžetska inspekcija je u OŠ „Slavko Rodić” utvrdila sedam propusta. I ovde je, kao i u Gimnaziji, utvrđeno pogrešno knjiženje. Posebno je obrađeno pitanje poštovanja cena koje su davane u ponudama za nabavku, tj. da li se slažu sa cenama koje su u toku realizacije pojedinačnih ugovora navođene u fakturama koje su dobavljači dostavljali školi. Kako saznajemo, inspekcijskom kontrolom za period 2020. godine i prve polovine 2021. utvrđeno je da su u računima pekare iz Banatskog Despotovca (testirani su računi za decembar 2019, mart, septembar i oktobar 2020) cene pojedinih artikala, u odnosu na one koje su date u ponudi, odstupale najviše. Za pojedine artikle nije bilo moguće izvršiti kontrolu njihovih cena, pošto nisu bili obuhvaćeni ponudom.
Zatim, u računima pekare iz Zrenjanina (testirani su oni za novembar i decembar 2019. godine – rashodi u 2020. sa računa roditeljskog dinara i računi za decembar 2020. godine, februar i april 2021 – rashodi u 2021. sa računa roditeljskog dinara i iz sredstava iz budžeta Grada Zrenjanina), cene artikala su bile u skladu sa onim koje su date u ponudi. Samo za jedan artikal nije bilo moguće obaviti kontrolu cene pošto nije bio obuhvaćen ponudom.
U računima dobavljača iz Lazareva, po kojima su izvršeni rashodi za regresiranu užinu za decu i učenike (testirani računi za decembar 2019, mart, septembar i oktobar 2020, februar i april 2021), nije bilo moguće kontrolisati cene artikla pošto uz ugovor o nabavci užine, zaključen 1. septembra 2019, u okviru ponude nije bilo specifikacije cena artikala.
– U toku inspekcijske kontrole, uvidom u knjigovodstvenu dokumentaciju, utvrđeno je da su ukupni rashodi zaključno sa 17. novembrom 2021. iznosili 1.172.493 dinara bez PDV-a i 1.378.486 sa PDV-om, što je ukazalo na postojanje osnovane sumnje da su odgovorna lica škole prekršila odredbe člana Zakona o javnim nabavkama – navodi Karlečik u izveštaju.

SKUPO PRANJE TEPIHA
U Predškolskoj ustanovi utvrđeno je pet nepravilnosti. Zanimljiv podatak je da odgovorna lica ove ustanove, u slučaju rashoda za pranje tepiha, nisu kontrolisali ugovorene cene, čime su postupala suprotno odredbama Ugovora, Uredbe o budžetskom računovodstvu i Zakona o budžetskom sistemu. Kako saznajemo, utvrđeno je da je ponuđena cena pranja tepiha u iznosu od 160 dinara po metru kvadratnom.
Budžetski inspektori su kontrolom računa dobavljača iz Zrenjanina od 6. marta 2019, ukupne vrednosti 100.699 sa PDV-om i računa od 13. marta 2019, na ukupan iznos od 24.084, utvrdili da fakturisana cena iznosi 180 dinara po metru kvadratnom, a da je po ovom osnovu u 2019. godini naplaćen veći iznos za ukupno 50.232 dinara.
Odgovorna lica Predškosle ustanove nisu kontrolisala ni cene u slučaju nabavke za audio i video tehnike i opreme za domaćinstvo. Takođe su sproveli postupke javne nabavke male vrednosti za električnu energiju, usluge interneta, osiguranja, tekuće popravke i održavanje zgrada, kancelarijski materijal, računarsku opremu, opremu za obrazovanje, pekaru, kao i dva otvorena postupka javne nabavke materijala za ugostiteljstvo. Oni su postupili suprotno odredbama Zakona o javnim nabavkama, jer u svim postupcima nisu objavljivali odluke o dodeli ugovora i obaveštenja o zaključenim ugovorima na njihovom sajtu, iako ih je Zakon obavezivao na to.

I. Isakov