DR GORAN PETKOVIĆ, BIVŠI DIREKTOR DOMA UČENIKA OSLOBOĐEN OPTUŽBE

Budžetski novac nije trošio nesavesno

Nekadašnji rukovodilac Doma učenika srednjih škola „Angelina Kojić Gina” dr Goran Petković, oslobođen je optužbe da je u periodu od 1. januara 2013. do 30. novembra 2014. godine, kao službeno lice, kršenjem Zakona, nesavesno postupao u obavljanju službe, jer je, navodno, utrošio sredstva koja je Dom dobijao za participaciju za ishranu studenata i participaciju za smeštaj i ishranu učenika na osnovu rešenja Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja o utvrđivanju cena smeštaja i ishrane u učeničkim domovima za učenike koji se finansiraju iz budžeta RS, suprotno nameni za koju su dobijena za 2013. (62.879.539 dinara) i 2014. godinu (55.423.817 dinara).

SREDSTVA U KORIST DOMA
Dr Petković je ta sredstava, ukupno 37.497.515 dinara, navodno koristio za nagrade zaposlenima, troškove putovanja, administrativne usluge, tekuće popravke i održavanje, prateće troškove i drugo, više od visine rashoda i izdataka koje je odredio ministar, ali nije dokazano da je izvršio krivično delo za koje je optužen. Kako se navodi u obrazloženju prvostepene presude, u koje redakcija lista ima uvid, on je na glavnom pretresu izjavio da ostaje pri izjavi koju je dao u Osnovnom javnom tužilaštvu 31. avgusta 2015. godine, da je od 2001. godine bio direktor Doma, te da je bio i u spornom periodu kada je budžetska inspekcija kontrolisala namensko i zakonito korišćenje sredstava, i da nijedan dinar nije utrošen nenamenski, te da su sredstva korišćena transparentno i knjigovodstveno. Naveo je i da je novac korišćen prema finansijskom planu, koji je usvojio Upravni odbor, i da je na kraju knjigovodstvene godine sačinjavan finansijski izveštaj o trošenju sredstava koji je dostavljan Upravnom odboru i direktnom korisniku budžetskih sredstava, resornom Ministarstvu i trezoru, da niko tada nije imao ni usmenu primedbu na takvo trošenje, da se na isti način raspolagalo novcem i u drugim domovima učenika u Srbiji, sa čime je bilo upoznato Ministarstvo prosvete – Resor za učenički i studentski standard. Okrivljeni je izjavio da su u pomenutom Ministarstvu bili svesni problema, s obzirom da kao direktan korisnik budžetskih sredstava nije postupalo, niti postupa u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu koji se odnosi na dodeljivanje aproprijacije i finansijsko poslovanje, budući da je bilo dužno da u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu Odluke o budžetu naprave raspodelu sredstava indirektnim korisnicima u okviru svojih odobrenih aproprijacija i o tome obaveste svakog indirektnog korisnika. Dom u sporno vreme nije dobio obaveštenje o tome, niti su ukazivali na bilo kakve nepravilnosti i da su zato korišćena sredstva za druge namene, u korist ustanove, za normalan i bezbedan boravak učenika u Domu.

SISTEMSKI PROBLEM
– Ovaj krivični postupak osmišljen je u cilju sprečavanja njegovog kandidovanja na mesto direktora ove ustanove, jer je bio u toku postupak reizbora direktora, te da je protiv njega u zadnjih pet godina podneto više od deset krivičnih prijava u vezi sa njegovim profesionalnim angažovanjem kao rukovodioca Doma i sve su prijave odbacivane – navela je odbrana.
Što se tiče spornog trošenja para, Odbrana je bila stava da se radi o sistemskom problemu koji je nastao na nivou cele države, te je ustanovama učeničkog i studentskog standarda prepušteno da same određuju način obezbeđenja novčanih sredstava i njihov utrošak radi nesmetanog obavljanja zakonske delatnosti, kao i da je nedostajao pravilnik koji bi definisao novčana sredstva, i koji su izvori za ishranu, smeštaj učenika i pripadajući troškovi. Navedeno je da je na isti način, kao što je to činjeno u kritičnom periodu za šta se teretio okrivljeni, činjeno u svih 63 domova učenika u državi, odnosno 13 na teritoriji Vojvodine, a da su potvrdu svih činjenica dala i službena lica zaposlena u Ministarstvu prosvete, kao i načelnik Sektora za studentski i učenički standard.

NIJE KRIVIČNO DELO
– Na osnovu svih izvedenih dokaza, utvrđeno je da su sva sredstva utrošena isključivo za obavljanje delatnosti Doma, a ne na štetu Ministarstva prosvete, kako je to navedeno u optužnom predlogu. Ocena Suda je da su ti troškovi bili neophodni za normalan i bezbedan boravak učenika u toj ustanovi, jer sredstva za stavke za koje su utrošena, nije bilo moguće na drugi način pribaviti – piše u presudi. – Nema ni subjektivnog ni objektivnog elementa krivičnog dela za koje se tereti, s obzirom da su sva stručna lica, saslušani svedoci, izjavili da je Petković pravilno postupao trošeći budžetska sredstva u spornom periodu, što je podržalo Ministarstvo prosvete zbog nepostojanja podzakonskog akta, te postupanjem okrivljenog nije učinjena šteta.
Postupak je vođen pred Osnovnim sudom u Zrenjaninu, a okrivljenog je zastupala kancelarija advokata Vićentija Darijevića.
I. ISAKOV