GRADSKO VEĆE ODLUČILO: Referendum jedini način promene naziva naseljenog mesta

Referendum je jedini način promene naziva bilo kog naseljenog mesta na području grada Zrenjanina, pa i samog grada. Raspisivanje referenduma moguće je ukoliko se za to pismeno izjasni najmanje 10 procenata građana sa biračkim pravom. Ovo izričito kaže član 88, stav 4 Predloga Statuta grada Zrenjanina koji je jutros usvojilo Gradsko veće, kao jedini ovlašćeni predlagač. Usvojeni akt već je dostavljen na razmatranje Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu. Skupština grada mogla bi ga usvojiti najkasnije 28. marta.
Kako je pojasnio sekretar Skupštine grada Milan Mrkšić, odredba o referendumu eksplicitno je uvrštena u Statut na predlog gradonačelnika Zrenjanina Čedomira Janjića. Radi se o otklanjanju pomisli da se o nazivu grada odluči u nekom užem krugu. Opšti referendum je jedini način da se te sumnje otklone – ističe Mrkšić.
Konačnu reč o eventualnoij izmeni naziva grada, kao i bilo kog naseljenog mesta u zemlji, daje Narodna Skupština Republike Srbije.
Statut se donosi radi usklađivanja sa izmenjenim Zakonom o državnoj upravi i lokalnoj samoupravi. Izmenjene su i precizirane dužnosti i ovlaštanja gradonačelnika, zamenika i pomoćnika gradonačelnika. Pored predstavljanja i zastupanja Grada, gradonačelnik je naredbodavac izvršenja budžeta, rukovodi Gradskim većem, postavlja i razrešava pravobranioca i zamenike pravobranioca Grada i usmerava rad Gradske uprave.
Jedno od ovlašćenja gradonačelnika je i izbor članova Saveta za razvoj grada. Gradonačelnik potpisuje kolektivne ugovore za preduzeća, ustanove i javne službe čiji je Grad osnivač i obrazuje Štab za vanredne situacije, čiji je komandant, i donosi оdluku o proglašenju vanredne situacije u skladu sa Zakonom.
Pomoćnika gradonačelnika može biti do pet.
Kao vidove neposrednog učešća građana, Statut navodi građansku inicijativu, koja se može pokrenuti uz potpise 5 procenata građana sa biračkim pravom.
Zbor građana može se sazvati na zahtev najmanje 50 stanovnika naseljenog mesta u kom se održava.

M. S-n.