IZJAŠNJAVANJE O PREČISTAČU OTPADNIH VODA ZA POTREBE BANKE: DA LI ĆE ZRENJANINCE IMATI KO DA ČUJE

Nada da se poklope interesi građana i kreditora

Izgradnja preko potrebnog prečistača otpadnih voda građani jesenas je poverena firmi „Metito” iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, na osnovu sporazuma o saradnji Srbije sa ovom zemljom.
Do kraja meseca Zrenjaninci imaju mogućnost da ostave komentare ili primedbe na javno-privatno partnerstvo (putem sajta Grada). To im je omogućio kreditor projekta (banka), koji je naručio istraživanje o uticaju budućeg prečistača na životnu sredinu i na socio-ekonomske prilike u Zrenjaninu.
Time se zapravo „nekome ko sedi u kancelariji u Evropi” pomaže da sagleda moguće skrivene i rizične aspekte projekta koji bi trebalo da podrži. Komentare zrenjaninske javnosti će zatim i investitor, kao vrstu vodiča, uzeti u obzir, konkretno pri izradi Studije o proceni uticaja na životnu sredinu. Ovako ESIA proces koji se trenutno sprovodi u Zrenjaninu objašnjavaju njegovi koordinatori Gojkan Stojinović i Kristina Cvejanov. Njih je angažovala svetska konsultantska kuća WSP.

BITNA JE REČ JAVNOSTI
– Ovo je prvi put u Srbiji da se ovako široko i transparentno realizuje istraživanje za potrebe ESIA procesa. Analiza se sprovodi po metodologiji Internacionalne finansijske korporacije (IFC) i Evropske banke za obnovu i razvoj. Ova vrsta istraživanja, koja se radi i u ranim fazama projekta, ne postoji kao obaveza u domaćem zakonodavstvu. Osnov za njenu primenu nalazi se u Arhuskoj konvenciji – navodi Kristina Cvejanov.
Reč je o konvenciji o dostupnosti informacija, učešću javnosti u donošenju odluka i pravu na zaštitu u pitanjima životne sredine, koju je Srbija ratifikovala 2009.
Naša sagovornica naglašava da nju i Stojinovića, kao nezavisne konsultante, nije angažovala lokalna samouprava, niti kompanija „Metito”, sa kojom, kako kaže, nemaju direktan kontakt.
Takođe objašnjava da nemaju ingerencije u vezi sa obradom podataka.
– Naše je samo da sprovedemo anketiranje i upitnike prosledimo konsultantskoj firmi. Ne možemo obezbediti povratne informacije na primedbe, ali građani bi trebalo da sva pitanja o projektu upute lokalnoj samoupravi – navodi Kristina Cvejanov.
Ona i Stojinović su podatke prikupljali i putem dubinskih intervjua sa 45 građana, podeljenih u tri kategorije (domaćinstva u zoni uticaja postrojenja, ranjive grupe, rekreativci i korisnici Begeja i obale), kao i putem četiri fokus grupe. One su održane u Kulturnom centru protekle nedelje i na njima su predstavnici udruženja, partija, privrede, javnih institucija i preduzeća mogli da izlože svoja mišljenja o projektu izgradnje prečistača, na osnovu do sada poznatih činjenica.

NEMA PREDSTAVNIKA IZ JAVNIH USTANOVA I PREDUZEĆA
Do danas je predočeno to da je vrednost investicije 30 miliona evra, da će projekat u potpunosti finansirati, razvijati i njime upravljati „Metito” kroz preduzeće „Begej voter” d.o.o. Obaveze Grada Zrenjanina tiču se obezbeđivanja zemljišta i povezivanja gradske kanalizacije sa prečistačem. Najavljeno je da će u novembru početi izgradnja postrojenja i da će trajati 18 meseci.
Fokus grupama su se najbolje odazvali predstavnici građanskih inicijativa (gotovo polovina pozvanih), a nije došao nijedan predstavnik javnih institucija i preduzeća.
Miša Živanov iz Zrenjaninske akcije (ZRAK) je koordinatorima fokus grupe kazao da je projekat izgradnje prečistača netransparentan zbog načina izbora investitora. Podsetio je i na to da nije predstavljeno koliko će ovaj projekat koštati građane Zrenjanina. Kao sugestija kreditoru predočeno je i to da su Zrenjaninci imali negativna iskustva sa kafilerijom zbog zagađenja, koja je zahvaljujući njihovom delovanju zatvorena. Jedna od učesnica fokus grupe je podsetila da prema Zakonu o vodama, privredni subjekti nisu dužni da otpadne vode ispuštaju u kanalizaciju, već mogu i u recipijent (reku, jezero, kanal, prim. nov), a da je investitoru važno koliko će vode stizati do prečistača. Predstavnici političkih stranaka i udruženja građana su izneli i predlog da se pre realizacije investicije prvo uradi sanacija kanalizacione mreže i da se obezbedi maksimalna pokrivenost teritorije Grada priključcima na kanalizacionu mrežu.
– Najčešći komentari su bili oni koji se odnose na proces izbora investitora, koji, po mišljenju većine učesnika, nije bio dovoljno transparentan. Iako ovo nije direktno tema ESIA istraživanja, prenećemo preporuku učesnika fokus grupa da se građanima detaljnije predstavi tehnološki projekat postrojenja i njegov uticaj na životnu sredinu, kao i informacije o tome koliko će se povećati trošak privrede i domaćinstava za tretman otpadnih voda – kaže Kristina Cvejanov.

DVOSMERNA KOMUNIKACIJA
Dodaje da je bilo dosta komentara koji nisu u direktnoj vezi sa samim postrojenjem, ali jesu sa ključnim problemima u Zrenjaninu, od kojih se izdvaja fabrika vode.
– Stiče se utisak da postoji potreba da se razvija dvosmerna komunikacija između lokalne samouprave, privrede i kompanija zainteresovanih za ulaganja sa jedne strane, i građana sa druge – ističe naša sagovornica.
Lokalni koordinator istraživanja Gojkan Stojinović razočaran je činjenicom da nadležne institucije i stručna javnost nisu uzeli veće učešće u ovom procesu.
– Istraživanjem je pružena možda jedinstvena mogućnost zainteresovanim stranama da učestvuju u transparentnom procesu i direktno doprinesu kvalitetom svojih komentara. Međutim, jedan deo javnosti je iz potpuno nerazumljivih razloga odlučio da propusti tu šansu. U Zrenjaninu smo bili svedoci raznih propusta nastalih i u najranijim fazama planiranja važnih projekata – navodi Stojinović.
– Verujem da će komentari koje smo prikupili doprineti kvalitetu Studije procene uticaja na životnu sredinu na kojoj trenutno kompanija „Metito” radi – zaključuje Kristina Cvejanov.

  • NIJE DOSTAVLЈENA STUDIJA PROCENE UTICAJA
    Na sastanku predstavnika „Metita” i Grada polovinom juna predsednik Izvršnog odbora „Metita” Rami Gandur objasnio je da je firma sprovela temeljnu analizu trenutnog stanja otpadnih voda Zrenjanina, kao i planiranog privrednog razvoja grada. On je tom prilikom kazao da je završeno projektantsko rešenje prečistača, zatim Studija o proceni uticaja na životnu sredinu, da je obezbeđeno finansiranje i da su u procesu ishodovanja građevinske dozvole. Iz Gradske uprave i Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine udruženju Građanski preokret odgovorili su da „Metito” nije dostavio Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu.

Milana Maričić