JAVNI BELEŽNICI REŠAVAĆE I OSTAVINSKE RASPRAVE – POD NADZOROM SUDA

Za početak po 20 novih predmeta
Veliki broj nerešenih predmeta u sudovima u Republici Srbiji zahteva preduzimanje sistemskih, sveobuhvatnih i dugoročnih mera na nacionalnom nivou. Da bi se povećao nivo efikasnosti, smanjio broj nerešenih starih predmeta, skratilo trajanje sudskih postupaka i povećalo poverenje javnosti u sudstvo, javni beležnici će ubuduće raditi ostavinske rasprave.
– Sud može javnom beležniku poveriti sprovođenje postupka ili preduzimanje pojedinih vanparničnih radnji pod uslovima koji su predviđeni zakonom koji uređuje taj postupak. Sud može javnom beležniku poveriti sprovođenje postupka, za koji je po zakonu nadležan, ili preduzimanje pojedinih vanparničnih radnji pod uslovima koji su predviđeni Zakonom o vanparničnom postupku, kao što je sastavljanje smrtovnice ili popis i procena umrlog – kaže Zlatoje Ankić, predsednik Osnovnog suda u Zrenjaninu, i naglašava da sprovođenje ostavinske rasprave sud može poveriti javnom beležniku koji je sačinio smrtovnicu u predmetima primljenim posle 1. septembra 2014. godine, u kojima nije naplaćena sudska taksa.
Dakle, prema njegovim rečima, javni beležnici bi za početak trebalo da dobijaju po dvadesetak novih predmeta. Ova promena bi trebalo da usledi ovih dana i ukoliko to krene kako je zamišljeno, broj predmeta će se povećavati. Do sada su imenovana tri javna beležnika.
Kako saznajemo, predmet u kojem je sprovođenje ostavinske rasprave povereno javnom beležniku koji je sačinio smrtovnicu, upućuje se javnom beležniku kojeg je rešenjem odredio predsednik suda. Predsednik suda mora da prati kretanje predmeta ako se pojavi pritužba od nadležnog javnog beležnika, uzima izjavu zbog čega nije rešio taj predmet, a ima ovlašćenja da uzme predmet i dodeli u rad nekom drugom javnom beležniku ili pak da ga sam reši. U tom smislu će doći do rasterećenja suda.
– Ako na području suda službeno sedište ima više javnih beležnika, predmeti se dodeljuju ravnomerno, prema azbučnom redu njihovih prezimena. Rešenje o određivanju javnog beležnika, može se generisati kao obrazac koji sadrži Su broj, ime i prezime i službeno sedište javnog beležnika, potpis predsednika suda i datum donošenja rešenja- objašnjava Ankić. – Rešenje koje je javni beležnik doneo kao poverenik suda može se napadati pravnim lekovima pod istim uslovima i pravilima kao da ga je doneo sud. Pravni lek se izjavljuje sudu koji mu je poverio sprovođenje ostavinske rasprave, da bi ostavinski sud pripremio predmet u skladu sa Sudskim poslovnikom i dostavio ga sudu koji treba da odluči o pravnom leku. Javni beležnici se uvek konsultuju sa nama ukoliko imaju pravni problem. Saradnja između Osnovnog suda i javnih beležnika je izvanredna.
I. ISAKOV