JKP „PIJACE I PARKINZI” IZVESTILO OSNIVAČA

Stagnacija pijačnih i usluga parkinga

Iz izveštaja se vidi da su i poslovni prihodi za 18, a i rashodi za 17 procenata niži u odnosu na ono što je planirano. Neto dobitak za prvih devet meseci 2019. godine iznosi 229.000 dinara.

Ispunjavajući obavezu prema osnivaču – Gradu Zrenjaninu – Javno komunalno preduzeće „Pijace i parkinzi” obavestilo je Gradsko veće i Skupštinu grada o poslovanju u prva tri kvartala 2019. godine i aktivnostima na usklađivanju realizovanog sa planiranim obimom i strukturom usluga.
Izveštaj koji je usvojen na sednici Skupštine, prilično je štur i ne pokazuje stvarne veličine stavki prihoda i rashoda, nego samo poređenje sa planiranim.
Ipak, iz izveštaja se razabire da su i poslovni prihodi i rashodi niži u odnosu na planirane. Kod prihoda je došlo do smanjenja od 18, a kod rashoda za 17 procenata. Konkretan podatak dat je za visinu neto dobitka od 229.000 dinara.


Na prihodnoj strani poslovanja, priliv novca od naplate parkiranja nešto je niži od planiranog, ali je čak za 25,1 odsto viši u odnosu na prva tri tromesečja 2018. Razlog je efikasnija komunikacija sa Policijskom upravom, što omogućava brže utuživanje za izdate parking karte i znatan porast procenta naplate.
Prihodi od pijaca manji su za 6,7 odsto u odnosu na prihode iz istog razdoblja prethodne godine. Kao razlog navodi se promena navika kupaca, tačnije opadanje interesovanja za nabavke na pijacama, zbog otvaranja sve većeg broja hipermarketa. Smanjeno je i interesovanje zakupaca za zakup lokala na Velikoj pijaci – sa 22 na 18, u jednom razdoblju 20 lokala. Higijena objekata kojima gazduje Preduzeće, ocenjena je kao zadovoljavajuća.
Prihodi od „pauka” veći su za 22,9 odsto u odnosu na isti period 2018, ali su i oni niži od planiranih.
Kako bi se očuvalo pozitivno poslovanje Preduzeća, smanjeni su i troškovi, između ostalog i za isplate članovima Nadzornog odbora.
Zanimljiva činjenica iz izveštaja je i to što tokom perioda od prvog januara do 30. septembra 2019, nije došlo do promene cene usluga, ni priliva novca od subvencija iz budžeta Grada Zrenjanina. Preduzeće nije nijedan dan bilo u blokadi, niti je kasnilo u izvršenju finansijskih obaveza.
Za reklamu i propagandu izdvojeno je čak 83 odsto manje u odnosu na isti period prethodne godine.
Gradsko veće je na sednici održanoj 10. decembra korigovalo Plan poslovanja „Pijaca i parkinga” za 2019. godinu, čime su prihodi i rashodi dovedeni u ravnotežu (oba pokazatelja planirana su na nivou od 102 miliona i 990.000 dinara) – povećanjem prihoda od parkiranja i smanjenjem izdataka na jubilarne nagrade i troškova smeštaja i ishrane na službenom putu, PTT usluga, advokatskih i usluga izvršitelja, troškova goriva, rezervnih delova, solidarne pomoći i troškova revizija i kamata. Manji je i trošak funkcionisanja „pauka” za odvoženje nepropisno parkiranih vozila, kao i trošak izrade kartica za parkiranje, a i potrošnog građevinskog materijala za popravke na objektima kojima upravlja JKP „Pijace i parkinzi”.

M. S-n.