Mogući efekti kineskog ulaganja

Piše: dr Dejan Molnar,
docent na Ekonomskom fakultetu u Beogradu

Procenjuje se da preduzeća iz Zrenjanina generišu vrednost bruto domaćeg proizvoda (BDP) od približno 500 miliona evra godišnje. Najavljeno ulaganje kineskog investitora u zoni „Ečka”, od 800 miliona evra otuda je ekonomska tema „broj jedan”. Očekuje se da će ovako veliko ulaganje imati direktan pozitivan efekt na novo zapošljavanje, te na nivo životnog standarda građana, samo su neki od zaključaka trodnevnog stručnog skupa Asocijacije „Banat-info”.
Pomenuta investicija, ali i druga ulaganja (npr. kompanija „Eseks”) bi trebalo da daju i svoj indirektan efekt na lokalnu privredu u narednom periodu. Radnici koji se budu zaposlili u tim novim preduzećima će verovatno značajan deo svojih budućih primanja trošiti na proizvode i usluge koje će kupovati u lokalnim prodavnicama. Ova dodatna tražnja bi trebalo da pozitivno utiče na poslovanje postojećih preduzeća u gradu.
Bilo bi dobro kada bi se mala i srednja preduzeća sa ovog područja uključila u lanac vrednosti novih velikih kompanija u Zrenjaninu, te postala njihovi dobavljači, pružaoci odgovarajućih usluga i sl. U tom pogledu, trebalo bi u domenu vođenja javne politike promovisati saradnju između velikih i malih preduzeća i kreirati mere za podršku lokalnim preduzetnicima i privrednicima kako bi se osnažili i mogli da zadovolje tražnju tih novih velikih investitora.
Očekivano je da će obim poslovanja novih ulagača nametnuti potrebu unapređenja i proširenja infrastrukture u gradu, ali i bolje povezivanje Zrenjanina sa većim centrima (pre svega Beogradom).
Izvesno je i da će u narednom periodu nedostajati kvalitetne radne snage. Postojeći poslodavci bi već trebalo da razmišljaju o načinima da svoje zaposlene čvršće vežu sa svoju kompaniju – većim zaradama, kvalitetnijim radnim uslovima, dodatnim pogodnostima (obuke, jačanje timskog rada), mogućnostima za napredovanje i učenje u firmi itd.
Blagovremeno bi trebalo i percipirati buduće potrebe za radnom snagom, te prilagoditi nastavne planove i programe u srednjim stručnim školama, kao i kreirati odgovarajuće programe prekvalifikacije i dokvalifikacije.
Najavljena ulaganja u Zrenjaninu će u znatnoj meri promeniti tradicionalnu strukturu lokalne privrede, te i imidž grada, pošto on više neće biti prepoznatljiv kao centar prehrambene i prerađivačke industrije. Nezaobilazno je i pitanje zadovoljavanja ekoloških standarda, te ekoloških troškova koji će eventualno nastati i toga ko će ih snositi.
Moglo bi se očekivati da će napredak procesa pridruživanja Srbije Evropskoj uniji sve više otvarati i neka geopolitička pitanja u vezi sa prisustvom kineskih kompanija na ovom području. Unapred ne možemo znati kakav će biti stav EU o tome 2025. godine i kasnije (kada kineska kompanija završi ulaganje u Zrenjaninu), ali je izvesno da na te tokove kao mala zemlja nećemo imati nikakav uticaj.