Nagybecskereki Egyházmegyei Sajtóiroda

Ismét tarthatók nyilvános szentmisék

Szerbia katolikus püspökeinek útmutatása papoknak és híveknek a szentmisék celebrálásáról és az egyéb liturgikus cselekmények végzéséről a rendkívüli állapot feloldását követően:
Főtisztelendő paptestvérek, drága jó hívek!
Nagy örömmel tölt el minket, hogy minden feltétel adottá vált, és immáron 2020. május 7-től megszűnt országunkban a rendkívüli állapot, mely ezidáig lehetetlenné tette a nyilvános csoportosulást, így a templomi szertartások nyilvános végzését is. Ezúton is szeretnénk megköszönni elsősorban azok munkáját, akik egészségünk megőrzéséért dolgoznak, de minden paptestvér és hívő felelősségteljes magatartását is, hogy nehéz szívvel hozott Rendeletünket betartva elfogadták a kényszerű helyzetet a nyilvános szertartások és a nép jelenlétében bemutatott szentmisék tilalmára vonatkozóan. Hisszük, hogy ez az áldozat hozzájárult a járvány megfékezéséhez vidékünkön, és a jelen szerencsés helyzet kialakulásához, a rendkívüli állapot feloldásához. A szentmisék bemutatására és egyéb liturgikus cselekmények végzésére vonatkozóan a következő határozatokat hozzuk:
Mindenkit kérünk, mindenkor tartsa be a járványügyi szakemberek és az állami szervek ezirányú rendelkezéseit! Templomainkban Húsvét 5. vasárnapjától, azaz 2020. május 10-től újra végezhetők hívek részvételével ünnepelt liturgikus cselekmények a következő rendeletek betartásával, mindenkor szem előtt tartva a fizikai távolságtartást és gyülekezési korlátozásokat:
1. A templomot nyitás előtt fertőtleníteni kell, főleg a kilincseket, padokat, székeket és minden olyan tárgyat, melyekkel a hívek érintkezhetnek. Minden bejárathoz kerüljön speciális, fertőtlenítővel átitatott lábtörlő, valamint minden bejárathoz jól látható helyre kerüljön kézfertőtlenítő is. Az emberek közötti 2 méter távolságot be kell tartani, A templom ajtajánál jól láthatóan írjuk ki, hogy egyszerre maximum hányan lehetnek bent a templomban: az illetékes hatóságok rendelkezéseinek megfelelően jelenleg ez a szám nem haladhatja meg az 50 főt! A padokból távolítsuk el az ima- és énekeskönyveket.
2. Az ajtókat a templomnyitás után a szertartások alatt végig tartsuk nyitva!A szenteltvíztartók továbbra is maradjanak üresek! A templomba lépés előtt mindenkinek fertőtlenítenie kell a kezét. A templomban tartózkodás ideje alatt kötelező szájmaszk viselése – kivéve a misézőt és a kántort – valamint erősen ajánlott a kesztyű viselés is.
3. A vasárnapi szentmisékre legyenek kijelölt segítők, akik szájmaszkban és kesztyűben állnak a templom bejáratainál, és a templomba belépők kezét szórófejes adagolóval ellátott fertőtlenítővel lefújják. Ők ellenőrizzék, hogy minden templomba belépő viseljen szájmaszkot, valamint ők figyeljenek arra is, hogy a templomban tartózkodó hívek száma ne haladja meg a megengedett 50 főt. Azon hívek részére, akik már nem léphettek be a templomba a távolságtartás és a hívek nagy száma miatt, jó lenne megadni a lehetőséget, hogy hangszórókon keresztül követhessék a szentmisét a templomon kívül.
4. Ha igény mutatkozik rá, bevezethető még egy szentmise is, vagy az eddigi miserend megváltoztatható a járvány ideje alatt ott, ahol a plébános megítélése szerint erre szükség és lehetőség van a hívek nagy számú csoportosulását elkerülendő.
5. Azok a segítők, akik a szentmiséhez szükséges adományokat (kenyér és bor) készítik elő, akárcsak a miséhez szükséges ruhák és könyvek kikészítői, előzőleg fertőtlenítsék kezüket, és viseljenek szájmaszkot. A cibórium, a kehely és más liturgikus edények legyenek mindvégig lefedve. A perselyezők viseljenek szájmaszkot és kesztyűt. A perselyezést úgy kell megszervezni, hogy a hívek keze ne érintkezzen közvetlenül a persellyel, és semmiképpen ne használjunk olyan kosarat, amit a hívek kézről kézre adnának.
6. A miséző pap közvetlenül a szentmise előtt fertőtlenítse a kezét, akárcsak a felajánlás előtt. Ügyeljen rá, hogy minden, a keze ügyébe kerülő liturgikus edény és tárgy, beleértve az Oltáriszentséget is, legyen lefedve, így meggátolva az esetleges cseppfertőzést. A szentmiséken továbbra is elmarad a béke rítus megszokott formája, vagyis a kézfogás. Az áldoztatás előtt az áldoztató pap vagy világi kisegítő, mielőtt a cibóriumot kézbe venné, fertőtlenítse kezét és vegyen fel szájmaszkot. A szentáldozás továbbra is csak kézbe történhet, ügyelve, hogy semmilyen fizikai kontaktus ne legyen az áldoztató és az áldozó között. Az áldoztatás után az áldoztató(k) újra fertőtlenítse kezét.
7. Koncelebrált miséken a főcelebráns, miután fertőtlenítette kezét, maga adja a Szentséget a koncelebráló papok kezébe, majd csak ő áldozzon meg két szín alatt; a többi koncelebráns csupán Krisztus Testét vegye magához.
8. Mindazon híveknek, különösen az időseknek, akik nem tudnak részt venni a vasárnapi szentmisén, akár betegség, akár a jelen helyzetben felmerülő súlyos lelkiismereti okok miatt, melyek a fertőzéstől való félelemből fakadnak, megadjuk a felmentést a kötelező vasárnapi szentmiselátogatás alól a járvány idejére, amíg ezen határozatok érvényben vannak, amint arról az Egyházi Törvénykönyv rendelkezik (CIC 87. k. 1§). Ezen testvéreinknek nagyon ajánljuk, hogy a média adta lehetőségekkel élve kövessenek egy napi szentmise közvetítést; igyekezzenek kérni a mi Urunktól a lelki áldozás kegyelmét, s a nap folyamán igyekezzenek többet imádkozva Jézus jelenlétébe helyezni magukat.
9. A szentgyónás elvégzésére biztosítani kell (akár a templomban, akár a sekrestyében vagy a templomudvarban) megfelelő helyet, ahol a kötelező távolságtartás megvalósítható. A hagyományos gyóntatószéket semmiképpen nem szabad használni! Mind a gyóntató, mind a gyónó viseljen szájmaszkot. A gyónásra várakozók pedig tartsanak megfelelő távolságot, hogy mások gyónását ne hallják.
10. Keresztelés és esküvő lehetséges, de csak a járványügyi rendelkezések szigorú betartásával! A szertartást vezető pap is viseljen szájmaszkot, legalább a szertartás azon részeinél, amikor nem lehetséges a kötelező távolság megtartása pap és hívek között. Az érintéssel járó szertartási elemek számát a legszükségesebb minimumra kell redukálni, vagy ha lehetséges, teljesen el kell hagyni. A keresztelést megvilágosító szertartási elemek, megkenések és áldások így most elmaradnak, a keresztelés csupán a megáldott vízzel való leöntésre redukálódik.
11. A betegek szentségének kiszolgáltatása alkalmával a pap egyszerhasználatos szájmaszkot és kesztyűt viseljen. A kórházlelkészek és az idősek otthonába bejáratos lelki atyák mindenben kövessék az ilyen otthonok és intézmények járványügyi előírásait.
12. A temetési szertartás az eddigiekkel összhangban végezhető a továbbiakban is, mindenkor megtartva az állami hatóságok járványügyi rendelkezésit, különösen a fizikai távolságtartásra vonatkozó előírásokat. Amennyire csak lehetséges, a szertartást a kápolna vagy ravatalozó előtt (és ne abban) végezzék.
13. Az elsőáldozásokat, elsőgyónásokat és bérmálásokat egyelőre elhalasztjuk, ezek pontos dátumáról a járványhelyzet elmúltával határozunk.
14. Hittan, felnőtt katekézis vagy más plébániai program továbbra sem tartható.
15. A plébániai iroda, a püspöki hivatal vagy más plébániai hivatalok a továbbiakban nyitva lehetnek. Mindazonáltal azt ajánljuk a híveknek, hogy aki csak teheti, próbálja telefonon vagy elektronikusan intézni a plébániával hivatalos ügyeit.
Kedves hívek! Midőn most, a Húsvéti időben Krisztus dicső győzelmét ünnepeljük, melyet a bűn és halál felett aratott, nem feledkezhetünk meg azokról sem, akiket a bizonytalanság és félelem tart a markában. Legyünk mellettük és mutassuk meg irántuk való szeretetünket azzal, hogy imádságunkkal, áldozathozatalainkkal is mellettük állunk, segítjük őket!
Égi Édesanyánk közbenjárásában bízva mindannyiótokra és egész országunkra kérjük Isten áldását!