NAKNADA ZA ODVODNjAVANjE U 2017. GODINI

Vlada ima poslednju reč
U Javnom vodoprivrednom preduzeću „Vode Vojvodine” još ne znaju precizne podatke o broju obveznika, niti o i stanju duga (zaključno sa 2016. godinom), za naknadu za odvodnjavanje za fizička lica na teritoriji Vojvodine. Kako nam je predočeno iz ovog javnog preduzeća, preuzimanje pomenutih podataka od Poreske uprave još nije završeno, pa za sada mogu samo da kažu kako je „godišnja naplativost ove naknade za fizička lica oko 70 procenata”. Podsećamo, izmenama i dopunama Zakona o vodama iz 2016. godine, naknadom za odvodnjavanje vlasnike i korisnike zemljišta u Vojvodini više ne zadužuje Poreska uprava već „Vode Vojvodine”.
Kako u pomenutom preduzeću saznajemo, rešenja za 2017. godinu još se ne pišu pošto Vlada Srbije treba da donese Uredbu o visini naknade. Pretpostavlja se da će ona, da bi ublažila posledice suše, poljoprivrednike osloboditi plaćanja takozvanog vodnog doprinosa za 2017.
Naknada za odvodnjavanje, koja u proseku iznosi oko 1.200 dinara po hektaru na godišnjem nivou, pokriva tek 32 procenta od sredstava potrebnih za održavanje objekata za odvodnjavanje. Naknada je, inače, vrsta javnog prihoda i evidentira se u pokrajinskom Budžetskom fondu, a koristi se za odvođenje suvišnih voda sa područja Vojvodine.
Inače, od funkcionisanja sistema za odvodnjavanje direktno ili indirektno zavisi 1,8 miliona hektara zemljišta, odnosno više od 80 procenata Pokrajine. Odvodnjavanje tako velikih površina sprovodi se sa oko 22.000 kilometara kanala, sa 155 crpnih stanica, 17 mobilnih agregata, 319 ustava, 16.450 propusta i mnogo drugih objekata.

Z. D.