OTKRIVAMO: KOLIKO KOŠTA SKUPŠTINA GRADA ZRENJANINA

Više od 58 miliona odvojeno za rashode

Na poslednjoj sednici Skupštine, održanoj 18. septembra, usvojen je izveštaj o izvršenju budžeta za 2019. godinu. U periodu od januara do decembra prošle godine za Skupštinu grada u okviru dva programa izdvojeno je ukupno 60 miliona i 396.750 dinara. To je 1,3 odsto ukupnih budžetskih rashoda, navodi se u izveštaju Skupštine grada Zrenjanina.
U okviru navedenih programa, opredeljena su sredstva za finansiranje rada Skupštine i tri projekta koji se odnose na preduzeća u likvidaciji, čije troškove tokom trajanja snosi osnivač. Prema izveštaju, rashodi namenjeni radu Skupštine grada iznose 58 miliona i 466.421 dinar. Tu su, među značajnim troškovima, i usluge po ugovoru, isplaćene u ukupnom iznosu od 47.843.929 dinara.

ODBORNIČKE PLATE
– Kad je o rashodima reč, važno je pomenuti naknade za odbornike iz budžeta Grada Zrenjanina, za koje je izdvojeno ukupno 37.420.585 dinara. Odlukom o platama, dodacima, naknadama i ostalim primanjima izabranih, postavljenih i imenovanih lica regulisano je da odbornici i članovi radnih tela koji učestvuju u radu Skupštine i njenim radnim telima imaju pravo na mesečnu naknadu u visini od 50 odsto od prosečne zarade na teritoriji Grada Zrenjanina, bez poreza i doprinosa, prema poslednjem objavljenom podatku Republičkog zavoda za statistiku. Iznos od 9.513.516 dinara isplaćen je na ime naknade članovima skupštinskih komisija i kao naknada izabranim licima koja nisu u radnom odnosu – navodi se u izveštaju.
Takođe, rashodi za plate i dodatke zaposlenih, kao i za socijalne doprinose na teret poslodavca, izdvojeno je ukupno 3.425.219 dinara. Za dotacije nevladinim organizacijama (po Zakonu o finansiranju političkih aktivnosti) opredeljeno je ukupno 3.608.471 dinar.

ZA KOGA SU DOTACIJE?
Korisnici dotacija su Demokratska stranka (223.004 dinara), Liga socijaldemokrata Vojvodine (394.767), Savez vojvođanskih Mađara (144.339), Socijalistička partija Srbije (322.705), Srpska radikalna stranka (264.140), Jedinstvena Srbija (107.568), Srpska napredna stranka (1.833.464), Dosta je bilo (259.810), Ruska demokratična stranka (58.674), a ukupno je izdvojeno 3.608.471 dinar, navodi se u izveštaju. Iznos ostalih tekućih dotacija je 2.143.951 dinar.
Kako saznajemo, nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi isplaćeni su u ukupnom iznosu od 1.154.998 dinara. To su naknade članovima komisija iz redova zaposlenih. U ukupnim rashodima koji se odnose na pomenute programe Skupštine grada, ovi rashodi učestvuju sa 1,9 odsto.
– Ukupni prihodi i primanja za 2019. godinu, kao i preneta sredstva iz 2018. godine, iznosili su 4.838.968 dinara. Od ovog iznosa tekući prihodi i primanja iznose 4.319.137 dinara, a 519.831 dinar je prenet iz sredstva iz 2018. godine. Tekući prihodi i primanja ostvareni su iz budžeta Republike – 81.778 dinara, Autonomne Pokrajine Vojvodine – 335.530 hiljada dinara, Grada – 3.808.183 dinara, iz donacija – 9.935 hiljada dinara i iz ostalih izvora 83.711 dinara. Ukupni rashodi i izdaci iznose 4.669.138 dinara (iz budžeta Republike 50.116 dinara, Autonomne Pokrajine Vojvodine 322.488, Grada 3.865.706, iz donacija 5.834 i iz ostalih izvora 424.994 dinara) – navodi se u izveštaju Skupštine grada.

  • 67 ODBORNIKA
    U okviru programa politički sistem lokalne samouprave, sprovode se poslovi u vezi sa radom Skupštine grada. Skupština ima 67 odbornika, koji se biraju na mandatni period od četiri godine. Odluke se donose većinom glasova prisutnih odbornika, ukoliko zakonom ili Statutom nije drugačije određeno. U toku 2019. godine održano je 11 sednica Skupštine grada Zrenjanina.
    Podsećamo, 21. avgusta je formiran novi saziv Skupštine grada Zrenjanina – osim SNS-a koji ima 42 odbornika, u skupštinskim klupama su i SPS-JS sa 11 odbornika, Pokret „Metla” sa pet, Vojvođanski front broji četiri odbornika, SVM tri, a Suverenisti imaju dva zastupnika.

I. Isakov