POKRAJINSKI KONKURSI: Za javne radove do 21.marta

Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam raspisao je javne pozive i konkurse, u cilju ostvarivanja programa i mera aktivne politike zapošljavanja predviđenih Pokrajinskim akcionim planom zapošljavanja za 2020. godinu. Raspisana su konkurs za program za samozapošljavanje, novo zapošljavanje i za javne radove.

Javni poziv za javne radove oročen je do 21. marta, a druga dva javna poziva aktuelna su do 27. marta. Po programu za samozapošljavanje licima opredeljenim za pokretanje privatnog biznisa za novoregistrovane delatnosti odobrava se subvencija. Programom se posebno stimuliše samozapošljavanje nezaposlenih lica sa položenim stručnim ispitom ili licencom neophodnom za obavljanje delatnosti u skladu sa stečenim obraazovanjem, zatim osoba sa invaliditetom, žena i učesnika oružanih sukoba u periodu 1990-1999.godine – za ove ciljne grupe subvencija iznosi 362.000 dinara. Za ostale kategorije nezaposlenih koji apliciraju za program za samozapošljavanje, kao i za ostale delatnosti, predviđena je subvencija u iznosu od 208.000 dinara. Lice koje registruje delatnost uz podršku programa za samozapošljavanje dužno je da delatnost obavlja najmanje 12 meseci i redovno uplaćuje doprinose za obavezno socijalno osiguranje najmanje 12 meseci.

Subvencija u iznosu od 208.000 dinara odobrava se za otvaranje novih radnih mesta poslodavcima sa područja AP Vojvodine koji pripadaju privatnom sektoru. Ona može da se koristiti za troškove zapošljavanja nezaposlenih, ili za uplatu poreza i doprinosa za 12 meseci ugovorne obaveze.

Za javne radove pravo da učestvuju na javnom konkursu za njihovo organizovanje i sprovođenja imaju udruženja koja sa statusom pravnog lica. Projekti javnih radova traju do četiri meseca, a oblasti u kojima se sprovode su: socijalne i humanitarne delatnosti, održavanje i obnavljanje javne infrastrukture, održavanje i zaštita životne sredine i prirode i kultura i turistička delatnost. Na javnim radovima radnici će biti angažovani po ugovoru o privremeno-povremenim poslovima, a njihova mesečna prinadležnost biće u visini do 22.000 dinara.

Javni pozivi i konkursi Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam su objavljeni na oglasnoj tabli, sajtu Sekretarijata www.spriv.vojvodina.gov.rs i na sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje: www.nsz.gov.rs.

M.B.