RCR „BANAT“ REALIZUJE PROJEKAT „ECOINN DANUBE”: U cilju unapređenja transnacionalne saradnje

Regionalni centar za društveno-ekonomski razvoj Banat” (RCR Banat”) iz Zrenjanina, u partnerstvu sa još 15 partnera iz 12 zemalja Dunavskog regiona, realizuje projekat EcoInn Danube” u okviru Interreg Transnacionalnog programa Dunav. Vodeći partner, Slovački centar za nauku i tehničke inovacije iz Bratislave, je oko ove projektne ideje okupio konzorcijum od ukupno 16 organizacija i institucija iz Bugarske, Slovenije, Mađarske, Nemačke, Češke, Hrvatske, Austrije, Slovačke, Bosne i Hercegovine, Rumunije, Crne Gore i Srbije, sa ciljem da se unapredi transnacionalna saradnja svih aktera u oblasti eko-inovacija. Poseban akcenat projektnih aktivnosti je na razvoju i primeni eko-tehnologija u Dunavskom regionu. sa fokusom na obnovljive izvore energije i energetsku efikasnost.

– Razvojem novih i jačanjem postojećih interakcijskih mreža među predstavnicima eko-inovativnog okruženja, stvoriće se bolja ekološka i inovativna poslovna klima na međuregionalnom nivou i omogućiti bolje povezivanje ponude i tražnje u ovoj oblasti. Jedan od najznačajnijih projektnih rezultata je izrada transnacionalne Strategije eko-znanja sa Akcionim planom za implementaciju eko-inovativnih rezultata, koja će mapirati i detaljno analizirati glavne izazove i potrebe u Dunavskom regionu u oblasti eko-inovacija – kažu u RCR Banat”. – Poseban fokus u Strategiji biće stavljen na efikasnu primenu eko-tehnologija u praksi i njihovu eksploataciju u svakodnevnom životu, kroz identifikaciju rešenja kako da se prevaziđu prepreke u razvoju i korišćenju eko-tehnologija. Izradi Strategije prethodila je analiza potreba svih zainteresovanih strana u Dunavskom regionu, a biće sproveden čitav niz nacionalnih istraživanja čiji će rezultati biti objedinjeni i inkorporirani u zajedničku transnacionu Strategiju eko-znanja, kao instrument za praktičnu implementaciju neophodnih mera za eko-inovacije i eko-tehnologije u cilju zaštite životne sredine u Dunavskom regionu.

VIRTUELNA LABORATORIJA

Kako kažu, najveća očekivanja projektnog konzorcijuma, a u skladu sa tim i poseban fokus tokom implementacije projekta, stavljen je na razvoj Virtuelne laboratorije (Virtual Lab) – platforme koja će omogućiti interkonekciju i interakciju između glavnih predstavnika zainteresovanih strana eko-inovativnog ciklusa. Virtuelna laboratorija (www.ecoinnovative.eu) je mrežni alat koji sa jedne strane povezuje potrebu proizvodnog sektora za novim rešenjima koja će im omogućiti „zelenu“ proizvodnju, a sa druge strane nabavku eko-tehnologija i ekoloških rešenja iz istraživačkog sektora, kako bi se doprinelo ubrzavanju akademsko-industrijskih odnosa i podržao prenos eko-znanja u praksi. Korisnici Laboratorije, odnosno okupljeni eko-inovativni akteri na nacionalnom i međunarodnom nivou, imaće priliku da predstave sebe kroz Mapu zainteresovanih strana (Stakeholders map) i Bazu Experata (Expert Database). Takođe, korisnicima će biti omogućeno da u okviru elektronske forme ponude i tražnje (Supply & Demand Form) sa jedne strane iskažu svoje potrebe, a sa druge predstave svoje eko-inovativne ideje i rešenja, i pronađu mogućnost saradnje.

– Trenutno je u toku popunjavanje registra korisnika Virtuelne laboratorije i pored postojeće baze podataka projektnih partnera, ovom prilikom pozivamo sve potencijalno zainteresovane učesnike eko-inovativnog sistema iz Srbije i Dunavskog regiona da se prijave i uzmu učešće u radu ovog nesvakidašnjeg alata – poručuju iz RCR „Banat“.

Prema njihovim rečima, Virtuelnea laboratorija će biti validirana nizom projektnih aktivnosti koje podrazumevaju transfer eko-znanja u praksi, kao što su nacionalni pregledi o prikupljenim transferima eko-znanja i vodič za transfer eko-inovacija. U cilju podizanja svesti i umrežavanja eko-inovativnih aktera, tokom naredne godine u Srbiji biće organizovan 1 od ukupno 5 nacionalnih događaja, a očekuju se i 2 transnacionalna – „Matchmaking” događaja u Mađarskoj i Slovačkoj. Konačna validacija Virtuelne laboratorije koja će prikazati i proceniti njenu funkcionalnost, biće izvršena kroz pakete preporuka o tome kako da se ideja dovede do komercijalne vrednosti i kroz izradu Studije izvodljivosti o eko-projektima razvijenim unutar Laboratorije.

ZELENE PILOT AKCIJE

U cilju podizanje kapaciteta eko-inovatora i poboljšanja uslova za uspešan prenos eko-inovativnih ideja u praksu, u okviru projekta organizuju se Zelene pilot akcije na međunarodnom nivou u vidu Zelenih letnjih škola (Green Summer School) i Zelenih inovacionih foruma (Green Innovation Forum). Prva Letnja škola održana je septembra meseca u Konstanci (Nemačka), a okupila je eko-inovatore i početnike u poslovanju koji su kroz treninge i radionice radili na formulisanju i plasiranju svojih eko-inovativnih poslovnih ideja, dok su dve naredne Letnje škole planirane u Slovačkoj i Austriji tokom 2018. godine. Početkom decembra meseca održan je i u Prvi Inovacioni forum u Brnu (Češka), sa ciljem da učesnicima bude omogućeno da predstave svoje eko-inovativne ideje investitorima i poslovnim anđelima, dok će naredni biti organizovan 2018. godine u Nemačkoj.

– Svi učesnici na projektu imaće priliku da se povežu i razmene ideje i iskustva sa drugim subjektima eko-inovativnog ciklusa; predstave svoje eko-inovativne potrebe, ideje i rešenja na nacionalnim i međunarodnim događajima i platformama;povećaju svoju vidljivost na globalnom nivou; steknu nova znanja i veštine o tome kako da ideju pretvore u praksu i zaštite svoju intelektualnu svojinu; obezbede finansiranje za pilotiranje svojih eko-inovativnih ideja – kažu naši sagovornici. – Realizacija projekta daće značajan doprinos razvoju novih i jačanju postojećih interakcijskih mreža među predstavnicima eko-inovativnog okruženja, ali i povećanju svesti o ekološkim izazovima i važnostima eko-rešenja u oblasti obnovljivih izvora energije i energetske efikasnosti, dok će međunarodni kontekst ostvariti značajan uticaj na globalnu životnu sredinu i ekološke izazove.

Period implementacije EcoInn Danube projekta je 30 meseci (decembar 2016 – maj 2019. godine), a ukupna vrednost je 2.126.924,97 eura, od čega je ERDF doprinos 1,578,447,2 eura i IPA doprinos 220.439 eura.

Svi zainteresovani više informacija o projektu i mogućnostima uključenja mogu dobiti na web adresi: www.ecoinnovative.eu ili kontatirati Regionalni centar za društveno-ekonomski razvoj – „Banat“ na telefon: 023/510-567 ili e-mail: office@rcrbanat.rs

slika slika 2