REŠENJE AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE RADOVANU BULAJIĆU, NEKADAŠNjEM PREDSEDNIKU SKUPŠTINE GRADA ZRENjANINA

Potvrđuje se sukob interesa
Raniji predsednik Skupštine grada Zrenjanina, Radovan Bulajić, postupio je suprotno odredbama Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije, tako što je u toku vršenja javne funkcije učestvovao u donošenju odluke 17. aprila 2014. godine kojom je usvojen plan lokacije za postavljanje plutajućih objekata na Jezeru 3 Begejske petlje, koji je izradilo JP „Direkcija za izgradnju i uređenje grada Zrenjanina” 26. februara 2014. godine, na osnovu kojeg je zaključen Aneks ugovora o korišćenju vodnog zemljišta 14. jula 2014, što je njegov kum Nikola Novaković dobio na korišćenje, a da o sumnji u postojanje sukoba interesa koji je imao u navedenoj situaciji nije pismeno obavestio Agenciju za borbu protiv korupcije, potvrdili su iz ove Agencije. Protiv Bulajića je bio vođen postupak za odlučivanje o postojanju povrede odredaba pomenutog Zakona.

1 bulajic

– Izjašnjavajući se na obaveštenje o pokretanju postupka, Radovan Bulajić je naveo da Agencija nije uzela u obzir činjenicu da je Skupština Grada Zrenjanina na sednici održanoj 7. aprila 2011. godine donela Odluku o korišćenju obale i vodenog prostora na unutrašnjim vodama Jezera 3, koja je pravni osnov za sve radnje koje su usledile i to ugovor, plan lokacije, aneks ugovora i drugo, te da je taj krunski akt donet 15 meseci pre njegovog izbora na javnu funkciju predsednika Skupštine i nije mogao da utiče na donošenje te odluke. Naveo je da je plan lokacije za postavljanje plutajućih objekata donet na osnovu odluke iz 2011. godine, a na predlog Gradskog veća 5. marta 2014. godine, koji je izradila Direkcija uz saglasnost Odeljenja za urbanizam. Takođe, da su svi ovi organi pod direktnom nadležnošću Gradskog veća i Gradske uprave nad kojima predsednik Skupštine grada nema nikakve ingerencije, a da je plan lokacije izrađen na osnovu prethodno pribavljenog mišljenja JKP „Vodovod i kanalizacija”, Zavoda za zaštitu spomenika kulture Zrenjanin, Ministarstva unutrašnjih poslova, Odeljenja za vanredne situacije u Zrenjaninu, Odseka za preventivnu zaštitu, te da ni tu nije imao prostora da utiče. Zatim je istakao da je na sednici Skupštine, održanoj 17. aprila 2014, prisustvovalo 55 odbornika, a da je glas predsednika Skupštine samo jedan, i da bi odluka bila usvojena i bez njegovog glasa, pa je imaginarno pričati o njegovom uticaju – navodi se u rešenju Agencije, u koji je redakcija lista „Zrenjanin” imala uvid.

1 nikola novakovic-za grad 023
– Bulajić je naveo i da je Osnovni sud u Zrenjaninu doneo presudu 5. septembra 2016. godine, u kojoj je navedeno da njegov iskaz kao svedoka sud nije posebno cenio, jer nije učestvovao ni u postupku zaključenja ugovora, i da nije sporio da mu je Nikola Novaković kum.
Agencija je uvidom u registar funkcionera utvrdila da je Radovan Bulajić bio predsednik Skupštine grada Zrenjanina u periodu od 6. jula 2012. do 8. januara 2015. godine. Takođe, utvrđeno je da je odluku Skupštine 17. aprila 2014. godine na kojoj je usvojen plan lokacije za postavljanje splava na Jezeru 3, potpisao Radovan Bulajić. Uvidom u ugovor o korišćenju vodnog zemljišta 10. decembra 2013. godine, utvrđeno je da je on zaključen između JVP „Vode Vojvodine” davaoca i Nikole Novakovića korisnika, na osnovu koje davalac daje Novakoviću vodno zemljište na Jezeru 3 na korišćenje, i da će to upotrebiti za postavljanje plutajućih objekata ugostiteljskog tipa. Na osnovu Zakona o Agenciji, povezano lice je svako fizičko lice koje se može opravdano smatrati interesno povezanim sa funkcionerom, privatni interes je bilo kakva korist ili pogodnost za funkionera ili povezano lice, a sukob interesa je situacija u kojoj funkcioner ima privatni interes koji utiče na postupanje funkcionera u vršenju javne funkcije čime ugrožava javni interes. U ovom slučaju, navodi se u rešenju, sa Radovanom Bulajićem povezano lice je Nikola Novaković, njegov kum.
– Prilikom odlučivanja o povredi Zakona o Agenciji cenjeni su navodi iz izjašnjenja Radovana Bulajića, ali je zaključeno da nisu od uticaja na donošenje drugačije odluke u ovoj pravnoj stvari – zaključuju u Agenciji.

  • SPLAV VEZAN ZA BANDERE
    Mesna zajednica Mala Amerika je obavestila JVP „Vode Vojvodine” da su građani iz tog dela grada primetili da je splav privezan za stubove ulične rasvete, kao i da je strujnim kablovima, na potpuno nebezbedan način povezan za obližnje bandere. Takođe navode da je Komunalna inspekcija obavila inspekcijski nadzor i konstatovala više nepravilnosti.
    Kako se navodi u zahtevu Saveta MZ, s obzirom da je u rešenju inspekcija konstatovala da je potvrda koju su izdale „Vode Vojvodine” nevažeća, jer je istekao rok na koji je izdata, od ovog preduzeća traže da ih obaveste koje će zakonske korake preduzeti, s obzirom da je bezbednost građana u pitanju.

I. ISAKOV