KAKO JE POSLOVALO JP „KOMUNALAC” IZ NOVOG BEČEJA TOKOM 2020. I 2021. GODINE

Najviše propusta imaju u sprovođenju tendera

Državna revizorska institucija je sprovela reviziju u novobečejskom Javnom preduzeću za komunalno-stambene poslove „Komunalac” i utvrdila nepravilnosti u vezi sa javnim nabavkama za 2020. i 2021. i potraživanjem od kupaca za prethodnu godinu.
Uočene su nepravilnosti u vezi sa planiranjem, sprovođenjem i praćenjem izvršenja nabavki, što ukazuje na slabosti i odsustvo internih kontrola u vezi sa vršenjem poslova javnih nabavki. Osim navedenog, primećeno je da potraživanja u poslovnim knjigama javnih preduzeća nisu realno prikazana, niti se preduzimaju adekvatne mere za njihovu naplatu.

(NE)UPOREĐIVANJE CENA
U izveštaju o reviziji pravilnosti poslovanja najpre se ističe da preduzeće nije objavilo Pravilnik o bližem uređenju postupka javne nabavke na svom sajtu. Dalje se navodi da firma nije prezentovala pisana dokumenta iz kojih bi se moglo uveriti da je utvrđena procenjena vrednost javnih nabavki za 2020. i 2021. godinu, zasnovana na istraživanju tržišta, koje uključuje proveru cene, kvaliteta, perioda garancije, održavanja i slično.
– U osam postupaka javnih nabavki (ukupne vrednosti zaključenih ugovora u iznosu od 15,98 miliona dinara), naručilac je u konkursnoj dokumentaciji odredio jedinične cene ili okvirne količine za nabavku dobara i usluga što nije u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, koji je bio u primeni do 30. juna 2020. godine – navode revizori u izveštaju.
Oni su utvrdili da „Komunalac” nije iskazivao količine za tražena dobra ili usluge, već je obrascem ponude zatražio od ponuđača da unesu cene, po svakoj iskazanoj stavki, uz naznaku „da će količine poručenih dobara vršiti u skladu sa finansijskim mogućnostima, potrebama naručioca i procenjenom vrednošću javne nabavke”, što nije u skladu sa zakonskim odredbama. Ovako definisan predmet nabavke onemogućava upoređivanje ponuda, jer je u tim situacijama u postupku izvršenja ugovora ukupna cena promenjiva s obzirom na to da je uslovljena i u direktnoj proporciji sa naručenim količinama predmeta nabavke, stoji u objašnjenju.

OGRANIČAVANJE KONKURENCIJE
Uvidom u izveštaj saznajemo da je preduzeće na dva tendera za pojedina dobra unosilo količine, za koje je naznačeno da su okvirno date i da se mogu menjati zavisno od uslova i potrebe. Ovaj način definisanja cena onemogućava naručioca da dobije najpovoljniju ponudu za javnu nabavku i time ograničava konkurenciju, iz razloga što veća količina planiranih dobara može značajno uticati na ukupno ponuđenu cenu. U takvim slučajevima, kako se navodi, ponuđač može imati ekonomski interes da i po nižoj ceni ponudi svoja dobra i time obezbedi sebi zaključenje ugovora.
Interesantan podatak je da u četiri postupka javnih nabavki (ukupne vrednosti zaključnih ugovora je 5,8 miliona dinara), predmet javne nabavke nije adekvatno podeljen, čime je naručilac ograničio konkurenciju. U dva tendera (ukupne vrednosti zaključenih ugovora je 2,2 miliona), „Komunalac” je koristio diskriminišuće uslove i uslove koji nisu u logičkoj vezi sa predmetom nabavke, dok je u tri tendera (ukupna vrednost 9,16 miliona) preduzeće prihvatilo ponude koje sadrže nedostatke. Zbog toga nije bilo moguće utvrditi njihovu stvarnu sadržinu ili uporediti sa drugim ponudama. Takođe, predmeti koji se odnose na javne nabavke sprovedene u 2020. godini nisu arhivirani.

NEIZMIRENA DUGOVANJA
Revizori su utvrdili da je u protekloj godini novobečejska firma izvršila nabavku usluga u iznosu od 2,2 miliona dinara bez primene Zakona o javnim nabavkama.
Kad je reč o potraživanjima od kupaca, „Komunalac” nije sačinio izveštaj o popisu Centralne komisije u skladu sa Pravilnikom o načinu i rokovima vršenja popisa i usklađivanja knjigovodstvenog sa stvarnim stanjem. Naime, izveštaj sadrži samo predlog komisije za ispravku vrednosti potraživanja za dug preko 365 dana, kao i iznos naplaćenih otpisanih potraživanja u toku 2021. godine za fizička i pravna lica. Ne sadrži prikaz potraživanja od kupaca sa iskazanim knjigovodstvenim stanjem.
– Preduzeće u 2021. nije fakturisalo usluge vodosnabdevanja potrošačima u skladu sa cenovnikom za koji je osnivač dao saglasnost. Kod potrošača u individualnom stanovanju vodomer nije očitan najmanje dva puta godišnje, kako je propisano Odlukom o snabdevanju vodom za piće, koju je donela Skupština Opštine Novi Bečej, čime nisu stvoreni uslovi za primenu cenovnika za usluge vodosnabdevanja u 2021. godini. „Komunalac” nije obračunavao zateznu kamatu dužnicima – pravnim licima, niti je preduzimalo mere naplate dugovanja od kupaca putem javnih izvršitelja – navodi se izveštaju.

I. Isakov

  • 30 GODINA POSTOJANJA
    JP „Komunalac” je osnovano odlukom Skupštine Opštine Novi Bečej 27. februara 1992. godine. Preduzeće je nastalo povezivanjem javnog preduzeća „Komunalac” sa javnim preduzećem za stambene usluge koji su prestali da postoje. Nova firma je formirala sa ciljem kvalitetnog i stalnog pružanja komunalnih usluga, odnosno proizvodnje i isporuke komunalnih proizvoda koji su nezamenjiv uslov života i rada, kao i pružanja stambenih usluga u cilju održavanja stambenih zgrada i stanova na teritoriji Novog Bečeja.