KAKO NAPREDUJE IZGRADNJA FABRIKE GUMA „LINGLONG” I KAKVI SU PLANOVI

Uskoro kreće proizvodnja jednog sektora

Većina građana Zrenjanina je od postavljanja kamena temeljca buduće fabrike pneumatika „Linglong” (31. mart 2019) zabrinuta zbog potencijalnog zagađenja vazduha. Sve nas zanima koliko će kineska kompanija brinuti o zaštiti životne sredine. Ohrabrujuća vest jeste da u narednom periodu firma planira da investira u prevenciju zagađenja podzemnih voda instaliranjem pijezometara (osmatrački bunar, prim. nov) prema preporukama Studije uticaja na životnu sredinu, kao i pročišćivača vazduha.
Ukupne investicije za zaštitu životne sredine u 2021. godini iznosile su 354.371.000 dinara. Odnose se na zaštitu vazduha, upravljanje otpadnim vodama i otpadom, navodi se u finansijskim izveštajima.

PROPUSTI PREDUZEĆA
Naime, nezavisni revizori su nedavno izvršili reviziju priloženih godišnjih izveštaja kineske kompanije „Linglong”. Prema njihovom mišljenju, finansijski izveštaji istinito i objektivno prikazuju poziciju kompanije, kao i rezultate njenog poslovanja u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izveštaja i računovodstvenim propisima Republike Srbije.
Međutim, revizori su ustanovili da firma nije organizovala vođenje poslovnih knjiga i računovodstvene funkcije u skladu sa Zakonom o računovodstvu.
– Zbog neadekvatnosti računovodstvenih evidencija i beleženja poslovnih promena, uvidom u dokumentaciju na osnovu koje su evidentirane transakcije nabavki osnovnih sredstava u pripremi, nismo se mogli uveriti u tačnost iskazanih vrednosti nekretnina, postrojenja i opreme u pripremi. Iz istog razloga nismo mogli potvrditi tačnost iskazanih iznosa datih avansa za osnovna sredstva, u odgovarajućem obimu, nezavisnim revizorskim konfirmacijama niti alternativnim revizorskim postupcima – navodi se u izveštaju.
Kako kažu, postupcima provere tačnosti iskazanih obaveza prema dobavljačima, pribavljanjem nezavisnih revizorskih konfirmacija i alternativnim revizorskim postupcima nisu se mogli uveriti u tačnost iskazanih salda obaveza prema dobavljačima matičnim, zavisnim i ostalim povezanim licima u inostranstvu i obaveza prema dobavljačima u zemlji i u inostranstvu.

INVESTICIJE
Kada je u pitanju razvoj ove fabrike, u izveštaju se navodi da su osnovni ciljevi poslovne politike za prethodnu godinu realizovani u celosti i odnose se na investiciona ulaganja u objekte i opremu i zapošljavanje novih radnika.
Povećanje stalne imovine (2021 – 86,2 miliona, 2020 – 20 miliona dinara) jeste rezultat novih ulaganja u građevinske objekte i opremu, što predstavlja novogradnju i pripremu za pokretanje proizvodnje. Kompanija „Linglong” se zadužila kod povezanog lica – firme „Hong Kong Tiančeng Investment i Trejding” (Hong Kong Tiancheng Investment&Trading Co Limited) u iznosu od 22.340.599 dinara.
Prethodne godine obaveza za kredit bila je 7.877.873 dinara. Povećana ulaganja imaju za rezultat i povećanje obaveza, a dospeće dobijenog kredita u 2021. godini je 72 meseca, navodi se u izveštaju revizora.
Društvo je trenutno u izgradnji i do 31. decembra 2021. nije pokrenuta proizvodnja.
Krajem januara ove godine kompanija je potpisivanjem ugovora o otuđenju neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini Grada Zrenjanina kupila neizgrađeno zemljište u Ečki, površine 27.768 metara kvadratnih, po ukupnoj ceni od blizu 14 miliona dinara.
Kako se ističe u izveštaju, u narednom periodu kineska kompanija planira da pokrene proizvodnju jednog sektora. Takođe će nastaviti sa investicijom i novoizgradnjom fabrike.

Iva Isakov

  • NOVA ADRESA
    Podsećamo da je kompaniju „Linglong” d.o.o. Zrenjanin osnovao 19. novembra 2018. godine kao ćerku firmu „Linglong Holandija” sa učešćem od 100 odsto. Osnovna delatnost zrenjaninske fabrike je proizvodnja i projektiranje guma za vozila. Kineska fabrika pripada grupi za konsolidaciju „Šandong Linglong Tajr” (Shandong Linglong Tire Co Ltd Kina). Sedište privrednog društva bilo je najpre u Ulici kralja Aleksandra Prvog Karađorđevića 2/9, a sada se nalazi na Aveniji Linglong u Zrenjaninu.