KAKO JE POSLOVAO CENTAR ZA SOCIJALNI RAD U PRETHODNE DVE GODINE

Uprkos nepravilnostima, rezultati ipak nisu loši

Državna revizorska institucija (DRI) kontrolisala je poslovanje zrenjaninskog Centra za socijalni rad u 2020. i 2021. godini. Sačinili su izveštaj o dodeli jednokratne pomoći u 2021. i o nabavci dobara, usluga i radova u prethodnoj i 2020. godini.
Kako se navodi u analizi DRI, Centar je lane imao rashode za jednokratnu novčanu pomoć od 6,4 miliona dinara. Od toga 679 hiljada nije u skladu sa Odlukom o pravima i uslugama u socijalnoj zaštiti Grada Zrenjanina. Naime, ova institucija je preuzela obaveze po osnovu rešenja o priznanju prava na jednokratnu novčanu pomoć za 123 osobe, koje nisu istovremeno korisnici prava na novčanu socijalnu pomoć, čiji rashodi iznose 458 hiljada dinara.

O JAVNIM NABAVKAMA
Takođe, u uzorkovanim dosijeima korisnika nisu sadržani dokazi o ispunjenosti socijalno-ekonomskih uslova za ostvarivanje prava na tu vrstu pomoći (u pogledu ravnopravnog imovinskog statusa pojedinca i sa njime povezanih lica), pa tako izvršeni rashodi nisu u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu.
Revizori su uočili da su zaposleni u Centru izdavali rešenja o priznavanju prava na jednokratnu pomoć za 250 građana radi nabavke ogreva, čime su rashodi bili veći od iznosa koji je mogao biti priznat. To takođe nije u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu.
Suprotno odredbama Statuta, internim aktima Centar za socijalni rad je bliže uredio poslove javnih nabavki i utvrdio nadležnost za donošenje planova tendera. Ustanovljeno je da Centar nije na internet stranici objavio Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke od 28. decembra 2021. godine, a što propisuje Zakon o javnim nabavkama. Sa druge strane, pohvalno je što je zrenjaninska ustanova donela planove javnih nabavki za 2020. i 2021. godinu.
U izveštaju se navodi da za određeni broj javnih nabavki Centar nije propisno sačinio konkursnu dokumentaciju u delu definisanja modela ugovora. Zaključene ugovore je izvršavao u skladu sa zakonom bez obzira na to što nije imenovao lice za praćenje izvršenja. Sa druge strane, o javnim nabavkama zrenjaninska ustanova je izveštavala u skladu sa zakonom. Takođe je sprovodila postupke nabavki na koje se ne primenjuju odredbe resornog Zakona u skladu sa internim aktom.

MANJKAVOSTI
Analizirajući gradsku Odluku o pravima i uslugama u socijalnoj zaštiti, revizori su utvrdili da nisu u potpunosti uređeni socijalno-ekonomski uslovi za ostvarivanje prava na jednokratnu i uvećanu jednokratnu pomoć. Takođe, nije u potpunosti preciziran postupak za ostvarivanje prava.
Definisano je da predlog pravilnika o ostvarivanju prava na materijalnu podršku izrađuje nadležno odeljenje Gradske uprave uz saglasnost Gradskog veća. Međutim, prema Zakonu o lokalnoj samoupravi, propise i druga opšta akta donosi Skupština grada. Nije jasno propisana ni pravna priroda prava na uvećanje iznosa jednokratne novčane pomoći, stoji u izveštaju.
Revizori su utvrdili da jedan zaposleni u Centru, nadležan za odlučivanje o jednokratnoj novčanoj pomoći, u 2021. godini nije posedovao licencu za obavaljanje pravnih poslova u socijalnoj zaštiti.
Kako saznajemo, u Zrenjaninu je 1.014 osoba ostvarilo pravo na jednokratnu novčanu pomoć. Među njima je 891 sugrađanin istovremeno i korisnik novčane socijalne pomoći, koja obezbeđuje u državnom budžetu.
– Na osnovu ovog uvida, nismo se uverili u to da se u dosijeima korisnika prava, koji nisu ostvarili istovremeno novčanu socijalnu pomoć, nalaze dokazi o ispunjenosti socijalno-ekonomskih uslova propisanih odredbama Odluke o pravima i uslugama u socijalnoj zaštiti Grada Zrenjanina – navode revizori.

Iva Isakov