SLUČAJ „BANATSKA PRIČA”: OKRIVLJENI, BRANILAC I TUŽITELJKA DALI ZAVRŠNU REČ

Sud će odlučiti ko je kriv za Brankinu patnju

Pred Osnovnim sudom je u ponedeljak, 21. juna, nastavljen glavni pretres za slučaj stradanja novinarke Branke Jajić na manifestaciji „Banatska priča”, kada su okrivljeni Dragan Šijaković i Milan Grbić, vlasnici firmi „Mjuzik kompani Topton” i „Studio plus 023”, njihov branilac Borislav Šušnjar i tužiteljka izneli završnu reč.
Tužiteljka je ostala kod navoda optužnog akta, budući da smatra da je na osnovu sprovedenog postupka dokazano da su okrivljeni izvršili krivično delo, teško delo protiv opšte sigurnosti u saizvršilaštvu. Sudu je predložila da okrivljene oglasi krivima i osudi ih na kaznu zatvora u trajanju po jednu godinu i šest meseci, kao i da ih obaveže da nadoknade troškove krivičnog postupka.

KOBNI 19. MAJ
Potom se Sudu obratio branilac okrivljenih, koji je istakao da Osnovno javno tužilaštvo (OJT) u svom optužnom predlogu nije navelo u čemu je protivpravnost radnji koje su preduzeli okrivljeni i da naše pravo zahteva individualizaciju radnji, a ne sumarno povezivanje svih neželjenih posledica. Kako je rekao, upravo zbog ovakve manjkavosti u optužnom predlogu, smatra da oslobađanje od optužbe može biti jedini mogući ishod ovog krivičnog postupka.
– Tužilaštvo je u svom optužnom aktu navelo da su okrivljeni Dragan Šijaković i Milan Grbić u stanju kad su mogli da shvate značaj svoga dela i upravljaju svojim postupcima, po prethodnom dogovoru, opšte opasnom radnjom izazvali opasnost za život i telo ljudi. Time je okrivljeni Dragan Šijaković izvršio krivično delo koje mu se stavlja na teret i to kao saizvršilac bez navođenja na koji način je učestvovao u radnji izvršenja – naveo je branilac.
Advokat je istakao da Dragan Šijaković ni na koji način nije učestvovao, odnosno nije „dobio” tender, niti je bio u bilo kakvom poslovnom odnosu sa organizatorom priredbe „Banatska priča”, a što je, kako je rekao, vidljivo iz celokupne dokumentacije priložene spisku. Zatim je rekao da je okrivljeni Milan Grbić učestvovao, odnosno „dobio” tender, te je iznajmio opremu Mesnoj zajednici „Veljko Vlahović”. Branilac smatra da OJT prenebregava i to isključivo radi po sopstvenom utisku, nametanju svog uverenja i logisticiranja ko je odgovoran za štetni događaj koji se dogodio 19. maja 2018. godine.
– Upravo iz dokumenta urbanističke saglasnosti, koja je izdata 10. maja 2018. proističe da je za sigurnost i bezbednost pri postavljanju i korišćenju objekata, učesnika, gledalaca, kao i okolnih objekata odgovoran podnosilac zahteva, što i nije čudno. To što je veštaku građevinske struke Mileni Živković čudno kako je moguće da MZ odgovara, upravo pokazuje elementarno nepoznavanje propisa – objasnio je Šušnjar.
– Moji branjenici moraju biti oslobođeni za krivično delo koje im se stavlja na teret, jer nije dokazano da su preduzeli radnje za koje su optuženi, niti da su postupali u vremenu i mestu za koje su optuženi.

PRIMEDBE NA VEŠTAČENJE
Odbrana navodi da je OJT svoj optužni akt baziralo isključivo na izveštaju stalnog sudskog veštaka mašinske struke Roberta Tula, kao i na dopuni stručnog izveštaja. Sudu je još jednom ukazano da je veštak prekoračio svoja ovlašćenja, upuštajući se u dopunu za koju nije imao naredbu, niti saglasnost da može da je uradi, ali je kao glavnu primedbu naveo elementarno nepoznavanje propisa i pravila struke.
– Njegovo nepoznavanje i nestručnost se ogleda u činjenici koju je u dopunskom nalazu naveo, a koju je OJT prihvatio, a to je da konstrukcija nije bila obezbeđena kontra tegovima. Odbrana poseduje glavni projekat spoljašnje konstrukcije koju je maja 2010. godine izgradila zanatska radnja „Vrelo” iz Rume, čiju je tehničku kontrolu izvršio „Žakula projekt” za proizvođača „Taf” iz kojeg se vidi da konstrukcija, koju je postavio okrivljeni M. Grbić, nema kontra tegove, jer se ne stavljaju, već samo stope – rekao je advokat Šušnjar.
Branilac je napomenuo da je Tul veštačio na bazi fotografija i izvlačio zaključke u vezi sa postavljanjem krakova konstrukcije, a ne postoji nijedan dokaz da su kraci postavljeni na tri različite tačke, što je vidljivo iz foto-dokumentacije.
– Da se veštak upoznao sa glavnim projektom i tehničkom dokumentacijom, bilo bi mu jasno da nije bilo potrebe za merenjem vetra, jer je konstrukcija sastavljena od poprečnih aluminijumskih vezova, što znači da je šuplja i onemogućava protok vazduha kroz nju – ukazala je odbrana. – Napominjemo da je organizator priredbe dužan da osigura bezbedno održavanje priredbe i da preduzme sve mere kojima se predupređuje i onemogućava nastanak štete. Organizator je samovoljno doneo i postavio pano bez znanja optuženog M. Grbića. Ispostavilo se da je to bila kobna greška, koja je rezultirala padom konstrukcije.

Iva Isakov

 

  • IZJAVA OKRIVLJENIH
    Dragan Šijaković se u potpunosti pridružio završnoj reči branioca i naveo je da mu je žao zbog svega što se desilo novinarki Branki Jajić, ali da mu je savest mirna.
    – Smatram da brat i ja nismo ništa učinili. Imamo veliko iskustvo u poslu koje radimo više od 20 godina, a organizovali smo oko 1.000 koncerata na manifestacijama gde je bilo 100.000 ljudi i nikada se ništa nije desilo. To je splet nesrećnih okolnosti. Kada su mi javili za taj događaj, ja sam odmah došao sa sahrane i uradio sam sve što sam mogao. Javio sam lekarima koje poznajem u Kamenici da spremno dočekaju oštećenu i da joj ukažu pomoć – naglasio je Šijaković.
    Sa njegovim rečima i stavom odbrane složio se i njegov brat Milan Grbić, koji je naveo da je u odličnim odnosima sa Brankom Jajić i da mu je žao što joj se to dogodilo.