SLUČAJ SPLAV: ADVOKATICA KOJA ZASTUPA GRUPU GRAĐANA, TRAŽILA PONAVLJANJE POSTUPKA

Kopija Plana lokacije i skica objekta identični?

Nakon što je Agencija za borbu protiv korupcije 18. jula 2017. godine donela rešenje kojim se utvrđuje da je bivši predsednik Skupštine grada Zrenjanina Radovan Bulajić bio u sukobu interesa kada je učestvovao u donošenju Odluke 17. aprila 2014. godine, kojom je usvojen Plan lokacije za postavljanje plutajućeg objekta na Jezero 3 Begejske petlje, stekli su se uslovi da se ponovi postupak pravosnažno okončan presudom Osnovnog suda u Zrenjaninu. Advokatica Judita Popović tražila je obnovu postupka po kome su građani platili troškove suđenja tokom kojih je utvrđeno da ugovor sklopljen između ugostitelja Nikole Novakovića i JKP „Vode Vojvodine” nije ništav. Ročište je održano 6. juna pred Osnovnim sudom.
PRIVATNI INTERES
– Punomoćnik tužilaca je ponovo Sudu dostavio Plan lokacije za postavljanje plutajućih objekata, kao i Odluku koja je usledila po tom Planu sa potpisom Radovana Bulajića, zatim i kopije Plana, odnosno skice (sastavni deo Plana lokacije) – navodi se u zapisniku Suda, u koji redakcija lista „Zrenjanin” ima uvid. – Iz ovog proizilazi da je očigledno identična kopija Plana i skica mesta budućeg splava, što znači da se iz kopije (sačinjena 24. oktobra 2013. pre donošenja Odluke aprila 2014) vidi da je lokacija plutajućeg objekta ista kao skica (sačinjena 2014. kao sastavni deo Plana). To govori da je privatni interes stavljen kao prioritet u odnosu na javni, zbog čega je doneta odluka da je Radovan Bulajić (Novakovićev kum) postupio suprotno odredbama Zakona o Agencije.
U zapisniku stoji da se ukazuje da Ugovor o korišćenju obavezuje tuženog Nikolu Novakovića da pribavi vodne uslove i vodnu saglasnost. Time što je pojedinačna odluka o Planu lokacije od samog početka ništava, te nema ni vodnih uslova, kao ni vodne saglasnosti, Ugovor je ništav jer nema ključne elemente koji su od značaja za javni interes. Samim tim, navodi se u zapisniku, tuženi nije mogao da postavi splav na Jezero 3 jer nije imao Plan lokacije, vodne uslove, kao ni vodnu saglasnost.
NEOSNOVAN PREDLOG
Kako saznajemo, u odgovoru na predlog za ponavljanje postupka, punomoćnik tuženog JKP „Vode Vojvodine” smatra da je navedeni predlog neosnovan, a da Agencija ne utvrđuje ništavost pojedinačnog akta, niti je taj akt ništavan po sili Zakona, kao i to da rešenje Agencije nije od uticaja na ovu pravnu stvar.
– Tuženi ukazuje da tužioci zloupotrebljavaju procesno pravo i da su lišeni prava za podnošenje ovog predloga, jer iz dopisa Agencije proizilazi da im se advokatica Popović obratila sa zahtevom za mišljenje o utvrđivanju ništavosti Odluke o Planu lokacije kao pojedinačnog akta donetog o sukobu interesa, imajući u vidu rešenje Agencije od 18. jula 2017. godine. Iz zahteva se vidi da su tužioci imali saznanja o rešenju Agencije, te pošto su propustili Zakonom predviđen rok za podnošenje predloga za ponavaljanje postupka, pokušali su da ga produže i izigraju odredbe Zakona. Fotokopije koje su dostavljene su kopirane delimično, uz kompjutersko ispravljanje i dodavanje delova drugih podnesaka, pokušavajući da prikažu kako su tužioci za rešenje saznali tek 26. oktobra 2017. godine – piše u zapisniku.
Takođe se navodi da Novaković smatra da ne postoje razlozi za ponavljanje postupka i u potpunosti se slaže sa navodima „Voda Vojvodine”. Nakon toga, punomoćnik tužilaca je stava da su tužioci dostavili dokaz uz predlog, a u prilog blagovremenosti podnošenja predloga, jer je Agencija Zorici Radišić, tužilji drugog reda, prosledila dopis 19. oktobra 2017, kojim je obaveštava da je doneta Odluka o sukobu interesa 18. jula 2017, s tim da su zvanično saopštenje predali na pošti u Beogradu 26. oktobra prošle godine. Sud je odredio čitanje pomenutog dopisa, rešenja Agencije, Plana lokacije, Odluke Skupštine grada, kao i uvid u kopije Plana.
I.ISAKOV