SLUČAJ SPLAV: TUŽBA KOJU JE NIKOLA NOVAKOVIĆ PODNEO PROTIV GRAĐANA NIJE PRIHVAĆENA – DA LI SE AFERI NAJZAD NAZIRE ZAVRŠETAK?

Smatrao da mu pripada izgubljena lična zarada – tražio odštetu

Osnovni sud u Zrenjaninu odbacio je tužbu zrenjaninskog investitora Nikole Novakovića koju je podneo protiv 53 građana zbog izgubljene lične zarade i neto prihoda.
Kako se ističe u obrazloženju u koje redakcija lista ima uvid, u tužbi se navodi da su tuženi kao tužioci protiv Novakovića 5. septembra 2014. godine podneli tužbu radi utvrđenja ništavosti Ugovora o korišćenju vodnog zemljišta, a koji je zaključen 10. decembra 2010. godine između JVP „Vode Vojvodine”, kao davaoca korišćenja i Nikole Novakovića, kao korisnika vodnog zemljišta na Jezeru 3, te da kao takav ne proizvodi pravno dejstvo. Takođe se navodi da je presudom Osnovnog suda od 5. septembra 2016. godine u celosti odbijen tužbeni zahtev tužilaca, a da su tužioci (građani) u obavezi da naknade troškove parničnog postupka tuženima. Presudom Apelacionog suda u Novom Sadu, od 5. februara 2017. godine presuda Osnovnog suda od 5. septembra 2016. godine je potvrđena.
– U toku tog postupka, na predlog tužilaca je usvojen predlog za određivanje privremene mere radi obezbeđenja nenovčanog potraživanja tužilaca, pa je tuženom Nikoli Novakoviću, zabranjeno preuzimanje u posed vodnog zemljišta radi postavljanja splava na Jezeru 3 u površini akvatorije od 180 metara kvadratnih, kao i postavljanje splava na predmetnoj parceli, te je određeno da će predmetna privremena mera trajati do pravnosnažnog okončanja tog parničnog postupka i da se zabrana smatra izvršnom na dan dostavljanja rešenja Nikoli Novakoviću. Navedena privremena mera doneta je 9. oktobra 2014. godine, a potvrđena je rešenjem Višeg suda u Zrenjaninu 11. februara 2015. godine – navodi se u obrazloženju.
S obzirom da je Novakoviću onemogućeno da ostvaruje ličnu zaradu u vidu neto prihoda-dobiti, zbog tuženih, odnosno tužilaca, u periodu od 24. novembra 2014. godine do 9. februara 2017. godine, zrenjaninski investitor je smatrao da mu pripada izgubljena lična zarada u visini minimalne zarade u Republici Srbiji, kao i izgubljena zarada obračunata kao prosečan neto prihod u navedenom periodu, pa je tužbom od građana po oba osnova potraživao novac u iznosu od 1.776.649 dinara. Novaković je, takođe, predložio i da se tuženi obavežu da mu plate troškove parničnog postupka.
Kako saznajemo iz obrazloženja, svi tuženi, sem tuženog S. D, angažovali su punomoćnike i osporili u celosti tužbeni zahtev tužioca. Tuženi S. D. nije primio tužbu, jer je dostava za njega iskazana kao neuredna, pa je Sud rešenjem od 9. oktobra 2017. obavezao Novakovića da dostavi adresu tuženog, a navedeno rešenje primio je 20. oktobra prošle godine. Nakon toga je Sud obavezao Novakovića rešenjem od 2. novembra 2017. godine da u roku od 15 dana, od dana prijema rešenja uplati u depozit Suda iznos od 5.145 dinara na ime objavljivanja oglasa za postavljanje tuženom S. D. privremenog zastupnika, a pomenuto rešenje tužilac je primio putem SUP-a 23. decembra 2017. godine.
– Kako tužilac nije postupio u datom roku, Sud je dopisom od 12. februara ove godine od Policijske uprave (PU) Zrenjanin tražio dostavu adrese S. D. na kojoj je prijavljen, pa je PU Zrenjanin , Odsek za upravne poslove dopisom od 19. februara, izvestio Sud da su proverom kroz njihovu evidenciju ustanovili da lice sa podacima koje je Sud naveo, ne postoji. Kako tuženi nije postupio na navedene načine, a parnica počinje da teče dostavljanjem tužbe tuženom, doneta je odluka da se odbacuje tužba jer je nepotpuna – piše u obrazloženju.

  • ROK ZA UKLANJANJE SPLAVA
    Podsetimo da je Ugovor o korišćenju vodnog zemljišta istekao 31. decembra 2017. godine, a komunalni inspektor je 5. januara 2018. godine poslao investitoru splava poziv za usmenu raspravu, koja je održana 12. januara. Prema Zakonu o vodama, predviđeno je da će po prestanku važnosti ugovora o zakupu, zakupac biti dužan da ukloni objekat sa vodnog zemljišta o svom trošku, u roku od tri meseca.

 

I.ISAKOV