Srbija delimično slobodna

Piše: dr Dejan Molnar
docent na Ekonomskom fakultetu u Beogradu

Najnovije izdanje Izveštaja „Sloboda u svetu” (Freedom in the World) svedoči o stepenu sloboda u 195 zemalja i 14 teritorija (nesuverene države, poput Kosova) tokom 2018. godine. Srbija je četvrta na listi zemalja u kojima je zabeležen najveći pad u stanju demokratije tokom prethodne godine (sa 73 na 67 bodova, od maksimalnih 100). Njen status se pogoršao usled načina na koji se sprovode izbori, napada na nezavisne medije i novinare putem prljavih kampanja i zloupotreba državnih institucija, kao i zbog prekomerne koncentracije vlasti na poziciji kojoj to po Ustavu ne pripada.
Prilikom procene sloboda sagledava se stanje u dva domena: politička prava i građanske slobode. Pri tome, u segmentu političkih prava se prati 10 indikatora, dok u oblasti građanskih sloboda postoji 15 relevantnih pokazatelja. Pitanja o političkim pravima su grupisana u tri potkategorije: izborni proces (3 pitanja/pokazatelja), politički pluralizam i participacija (4) i funkcionisanje vlade (3). Pitanja u vezi sa građanskim slobodama su grupisana u četiri potkategorije: sloboda izražavanja i uverenja (4 pitanja/pokazatelja), prava koja imaju udruženja i organizacije (3), vladavina prava (4) i autonomija pojedinca i individualna prava (4). Za svaki od ovih 25 indikatora država može dobiti ocenu od 0 (najmanji stepen slobode) do 4 boda (najveći stepen slobode). Tako, ukupan broj bodova se teorijski može kretati od 0 (nema sloboda) do 100 (potpuna sloboda). Pri tome, maksimalan broj bodova koji se može dodeliti za politička prava je 40 (ocena 4 za svako od 10 pitanja), dok je za građanske slobode to 60 bodova (ocena 4 za svako od 15 pitanja). Zatim se, u zavisnosti od broja ostvarenih poena, zemlji dodeljuje odgovarajući rejting na skali od 1 (najveći stepen sloboda) do 7 (najmanji stepen sloboda) i to za obe posmatrane oblasti (politička prava i građanske slobode).
U domenu političkih prava Srbija ima rejting 3 (ukupna ocena je u rangu od 24-29 od maksimalnih 40 bodova). U ovoj oblasti slobodu uglavnom podrivaju politička korupcija, ograničenja u funkcionisanju političkih partija i opozicionih grupa, kao i manjkav izborni proces. Kada su u pitanju građanske slobode Srbija takođe ima rejting 3 (ukupna ocena je u rangu od 35-43 od maksimalnih 60 bodova). Postoje ograničenja u domenu nezavisnosti medija, aktivnosti sindikalnih organizacija, kao i diskriminacija manjinskih grupa i žena.
Kombinovani rejting države takođe može imati vrednost od 1 (najveći stepen sloboda) do 7 (najmanji stepen sloboda), pri čemu države koje imaju rejting od 1 do 2,5 spadaju u slobodne, one koje imaju rejting od 3 do 5 su delimično slobodne, dok u onima sa rejtingom od 5,5 do 7 nema sloboda.
U prethodnoj godini kombinovani rejting Srbije je 3, što nas po prvi put svrstava u red delimično slobodnih zemalja.