Srbiji ne preti bankrot

Piše: dr Dejan Molnar,
vanredni profesor na Ekonomskom fakultetu u Beogradu

Na kraju aprila 2022. godine javni dug Srbije je dostigao 31 milijardu evra, što iznosi 52,8% našeg bruto domaćeg proizvoda. Iako je Zakonom o budžetskom sistemu propisana gornja granica („plafon”) udela javnog duga u BDP-u od 45%, ovaj iznos je premašen još 2012. godine. Kada država u toku jedne godine potroši više nego što prihoduje, onda se minus u državnoj kasi „pokriva” pozajmicama. Na taj način se budžetski deficit konvertuje u državni (javni) dug. Navedeni iznos od 31 milijardu evra zapravo pokazuje koliko je ukupno tokom prethodnih godina država potrošila više u odnosu na ostvarene budžetske prihode. U pitanju je sumarni rezultat svih prethodnih vlada u upravljanju javnim finansijama. Svaka nova vlada zatiče određeni nivo javnog duga, a nakon odlaska sa vlasti onima koji preuzimaju dužnost ostavlja do tada akumulirani dug.

Opširnije u štampanom izdanju