USVOJENA DOPUNJENA ODLUKA O PARKIRANjU VOZILA:

Dat rok za prinudno uklonjena vozila

Republički komunalni inspektor je u februaru izvršio inspekcijski nadzor u Gradu Zrenjaninu u cilju provere načina obavljanja delatnosti upravljanje javnim parkiralištima i o tome sačinio zapisnik. Gradu Zrenjaninu je naloženo da Odlukom o parkiranju vozila propiše rok u kome su vlasnici prinudno uklonjenih vozila, stvari i drugih predmeta dužni da ih preuzmu (što do sada nije postojalo), kao i postupanje u suprotnom.
Odlukom se definišu i uslovi i način na koje vršilac komunalne delatnosti može ostvariti pravo da se vozilo, ukoliko se ne preuzme u definisanom roku, proda da bi se namirili troškovi postupka.
Ovim dokumentom vlasnik se obavezuje da snosi troškove uklanjanja vozila, ležarine, kao i eventualno druge nastale izdatke, u skladu sa važećim cenovnikom usluga preduzeća „Pijace i parkinzi”.
S. V.

Opširnije u štampanom izdanju