ZAKLjUČCI PROJEKTA „BANAT – TURISTIČKA EVROREGIJA”: Turizam kao razvojni potencijal

Juče je u prostorijama Regionalnog centra za društveno-ekonomski razvoj – Banat (RCR Banat) održana završna konferencija projekta pod nazivom „Banat – turistička evroregija“.
Projekat je kreiran u skladu sa strateškim opredeljenjem lokalnih samouprava u Banatu, koje su identifikovale turizam kao značajan razvojni potencijal, te su aktivnosti na projektu usmerene na angažovanje lokalnih i regionalnih turističkih resursa i atrakcija i njihovo stavljanje u funkciju razvoja.
– Iako Banat nema tradiciju turističke delatnosti, u regionu postoje lokaliteti i karakteristike koje imaju kulturno-istorijski i prirodno-geografski potencijal da postanu turističke destinacije, zato je i cilj projekta upravo podizanje ekonomske konkurentnosti turističke regije Banata i jačanje njene pozicije na turističkom tržištu, kroz strateški pristup promociji i aktiviranju turističke ponude i postojećih prirodnih i kulturno potencijala za dobrobit lokalnih zajednica – rečeno je na ovoj završnoj konferenciji.
Takođe, svi učesnici su se složili da je pored strateškog pristupa razvoju turizma i adekvatne institucionalne podrške, podjednako važan segment za valorizaciju brojnih turističkih potencijala Banata i razvoj kompetencija zaposlenih u sektoru turizma, adekvatno umrežavanje turističkih subjekata i kreiranje novih promotivnih alata i usluga.
U okviru projekta, između ostalog, kreirana je i povezana baza podataka turističkih atrakcija, proizvoda i usluga, izrađen je prvi promotivni film o Banatu kao turističkoj destinaciji a realizovana je i studijska poseta za turističke radnike iz regiona Banata u cilju razmene iskustva i dobre prakse sa srodnim hrvatskim organizacijama.
Na ovoj završnoj konferenciji kao najznačajniji turistički resursi istaknute su specifične socio-kulturne karakteristike regiona, za koje se može reći da su „sinteza Evrope“, jer je Banat mesto gde različite nacije, kulture, religije, jezici i životni stilovi koegzistiraju na relativno malom prostoru. Takođe, svi učesnici su se složili da turistički potencijal Banata predstavljaju i očuvana prirodna bogatstva, odnosno postojanje mreže reka, kanala i jezera, termalnih izvora, bogatstvo flore i faune, lovišta i zaštićenih područja.
Projekat realizuje RCR Banat, u partnerstvu sa gradom Zrenjaninom, opštinama Žitište, Nova Crnja i Opovo i udruženjem „Klaster – Banatska ruta“, a finansijsku podršku obezbedio je Pokrajinski sekretarijat za privredu zapošljavanje i ravnopravnost polova.
S.V.