ZAŠTO JE JAVNOM PRAVOBRANIOCU ODBIJENO DA RADI I KAO LIKVIDACIONI UPRAVNIK

Agencija odbila i žalbu

Kao prvi razlog zbog kojeg je javnom pravobraniocu Grada Zrenjanina mr Goranu Rakiću odbijen zahtev za saglasnost za obavljanje drugog posla, u ovom slučaju likvidacionog upravnika u tri zrenjaninska javna preduzeća („Radio Zrenjanin”, „Turistički centar Zrenjanin” i „Rezervati prirode”), u rešenju Agencije za borbu protiv korupcije se navodi Zakon o Agenciji, kojim je propisano da funkcioner ne može da obavlja drugi posao ili delatnost za vreme vršenja javne funkcije koja zahteva rad sa punim radnim vremenom ili stalni rad.
Takođe, Zakonom o javnom pravobranilaštvu propisano je da poslove pravne zaštite imovinskih prava i interesa lokalne samouprave obavlja javno pravobranilaštvo na lokalu, odnosno da je javno pravobranilaštvo zastupnik Grada pred sudovima, upravnim i drugim nadležnim organima radi zaštite njegovih imovinskih prava i interesa. S druge strane, Zakon o privrednim društvima ukazuje na to da likvidator može preduzimati radnje na okončanju poslova započetih pre početka likvidacije, radnje potrebne za sprovođenje „gašenja” preduzeća, a u te radnje spadaju prodaja imovine, isplata poverilaca i naplata potraživanja.
Na to je Rakić u žalbi, koju je podneo krajem prošle godine, odgovorio da je likvidacija imovinski interes Grada Zrenjanina kao osnivača firme, a da je Pravobranilaštvo nadležno za zaštitu interesa Grada Zrenjanina.
– Grad Zrenjanin ne zastupa pravobranilac, nego Pravobranilaštvo. Prema tome, pravobranilac ne bi morao lično da učestvuje u takvom postupku, kao što ne učestvuje u većini postupaka, već to čine drugi zaposleni – naveo je u svojoj žalbi zrenjaninski javni pravobranilac.
Međutim, Agencija je zaključila da je prvostepeni organ u rešenju od 21. novembra 2016. pravilno ocenio da se obavljanjem posla likvidacionog upravnika JP „Radio Zrenjanin” ugrožava nepristrasno obavljanje javne funkcije i posla javnog pravobranioca, i da bi funkcioner doveo u sumnju poverenje građana u savestan rad. Uz to, iz Agencije navode da ima još razloga za odbijanje zahteva za davanje saglasnosti za obavljanje drugog posla mr Goranu Rakiću.
– Iako Odlukom o pravobranilaštvu Grada Zrenjanina nije propisano da taj organ u postupcima pred sudovima, upravnim i drugim nadležnim organima zastupa javna preduzeća čiji je osnivač Grad, već da u ovim postupcima zastupa Grad radi zaštite njegovih imovinskih prava, činjenica da kao likvidacioni upravnik obavlja poslove potrebne za sprovođenje likvidacije. Između ostalog, to su i poslovi u vezi sa isplatom poverilaca, nasuprot čijim je imovinskim interesima interes Grada kao osnivača koji će snositi troškove nastale u toku likvidacije i koji će isplatiti potraživanja koja se ne mogu isplatiti iz likvidacione mase. To ukazuje da likvidator ne može biti neko ko je istovremeno i javni pravobranilac Grada Zrenjanina.
Odbor Agencije ne spori da je, kako žalilac navodi, posao likvidacije javnog preduzeća imovinski interes Grada, ali nije isključena mogućnost nastanka spora, ne samo između navedenog javnog preduzeća (JP „Radio Zrenjanin” u pomenutoj žalbi) i Grada, nego i između poverilaca javnog preduzeća i Grada. Zato bi trebalo izbeći da osoba koja vodi poslove likvidacije ujedno bude i zakonski zastupnik Grada Zrenjanina – zaključuje se u Rešenju kojim je odbijena žalba mr Gorana Rakića, i to potpisana 28. decembra 2016. godine.
Podsećamo, tog istog dana kada je rešenje doneto, Rakić je u Zrenjaninu podneo predlog za određivanje naknade za rad i naknade troškova za svoj rad u likvidaciji zrenjaninskog glasila.

Rakić i zastupnik Grada i poverilac preduzeća
-Naknadu za rad i visinu troškova sprovođenja likvidacije određuje Skupština, a u slučaju spora ili kada društvo ne odredi, likvidacioni upravnik može tražiti da nadležni sud u vanparničnom postupku odredi iznos naknada, te se u pogledu ovih potraživanja likvidacioni upravnik smatra poveriocem društva u likvidaciji – objašnjavaju iz Agencije.

Suzana Kokavski