bukvar ekonomije /424/

Građevinske dozvole i poslovno okruženje
Nema sumnje da se usluge koje lokalna samouprava pruža u procesu izdavanja građevinske dozvole, uključujući lokacijske dozvole kao prelazne dokumente, mogu svrstati među najvažnije činioce kvaliteta poslovnog okruženja. Proces izdavanja građevinskih dozvola je komplikovan, sastoji se od velikog broja potrebnih saglasnosti koje izdaju različite institucije na opštinskom, ali i republičkom, odnosno na pokrajinskom nivou. Ovaj proces je od posebnog značaja za investitore, jer u dobroj meri utiče na to koliko vremena i novca je potrebno za realizaciju nekog ulaganja.Iskustva brojnih kompanija u prethodnih nekoliko godina, kao i empirijska istraživanja lokalnog poslovnog okruženja, ukazuju na značajne razlike između lokalnih samouprava u Srbiji. Sa jedne strane, vreme za dobijanje građevinske dozvole delom zavisi i od toga da li je investitor prikupio svu potrebnu dokumentaciju, dok sa druge strane zavisi od kvaliteta rada lokalne administracije.
Organizacija nadležnih službi u lokalnoj samoupravi bi trebalo da bude takva da može da prikaže sve informacije i pruži pomoć investitorima, tako da svaki zainteresovani privrednik bude tačno i blagovremeno informisan o tome šta može da očekuje tokom procesa. Investitori, po pravilu, žele realne procene vremena i finansijskih izdataka koji su potrebni od trenutka pokretanja procedure do trenutka tehničkog prijema objekta.
Jedno od najlakše ostvarivih poboljšanja jeste pružanje potpunih informacija o raspoloživom zemljištu, zatim o svakom „koraku” tokom procedure za dobijanje saglasnosti, kao i svim potrebnim formularima.
Čest uzrok predugog trajanja pojedinih koraka u procesima dobijanja dozvola jeste i nepotpuna dokumentacija koju privrednici i građani predaju na šalterima. Službenici efikasne lokalne samouprave bi trebalo da budu u dovoljnoj meri obučeni da u većini slučajeva mogu da ponude savetodavnu pomoć pre same predaje dokumenata. Tako se mogu izbeći nepotrebne greške koje je, zbog procedura upravnog postupka, lakše zaobići pre nego nakon predaje dokumentacije.
Objedinjavanje evidencije o broju podnetih i realizovanih zahteva kao i o trajanju procesa izdavanja građevinskih dozvola, omogućilo bi analizu efikasnosti pojedinačnih lokalnih administracija, kao i poređenje lokalnih samouprava u pogledu atraktivnosti za investicije.
dr Dejan Molnar
docent na Ekonomskom fakultetu u Beogradu