DEFINISANI USLOVI ZA POSTAVLJANJE DOKA NA BEGEJU I PRIVEZIŠTA ZA ČAMCE

Zainteresovanima uglavnom poznata mesta

Dosta predloženih lokacija već je korišćeno za rekreaciju na vodama

Skupština Grada Zrenjanina je, nakon što je odluku donelo Gradsko veće, usvojila važna dokumenta koja se tiču uslova za postavljanje, moguće atraktivnih objekata za sport i rekreaciju na vodi: jednog plutajućeg objekta – doka na obali Begeja i većeg broja (za sada 11) privezišta za čamce na obali Tise.

Plutajući objekat – naspram „Novog Berberskog”
Mesto za postavljanje plutajućeg objekta je na levoj obali Begeja, van plovnog puta, na mestu stare okretnice brodova, naspram naselja Novo Berbersko. Već decenijama je pod trskom. Parcela je u državnom vlasništvu, a pravo korišćenja ima JP „Vode Vojvodine”.
Dimenzije ovog objekta moraju odgovarati gabaritima obaloutvrde. Pristupa mu se preko pristupnog mosta širine najmanje jedan metar, sa transparentnom ogradom i podlogom koja ne proklizava.
Plutajući objekat od opreme mora imati gumene odbojnike, kolutove ili vence za spasavanje i svetleću signalizaciju.
Sa objekta nije dozvoljeno izlivanje bilo kakvih štetnih materija, ulja, goriva, deterdženata i sličnih supstanci. Način obeležavanja plutajućeg objekta definiše Lučka kapetanija Titel.

Privezišta za čamce – u skladu sa prirodom
Privezišta za čamce biće moguće urediti na 11 mesta na obalama Tise na području Grada Zrenjanina, u skladu sa planskim dokumentima višeg stepena značaja, kao što su Prostorni plan područja posebne namene multifunkcionalnog ekološkog koridora Tise iz 2015. godine i Prostornog plana područja posebne namene Specijalnog rezervata prirode „Stari Begej – Carska bara” iz 2009. godine. Privezište je definisano kao objekat za prihvatanje i čuvanje čamaca sastavljen od bova ili pontona…
Jedno takvo privezište moći će da bude uređeno kod Taraša, na levoj obali Tise. Još jedno je planirano je u katastarskoj opštini Srpski Elemir, kao i kod Knićanina. Sva – na levoj obali Tise.
Privezište bi se nalazilo i na prostoru Specijalnog rezervata prirode „Stari Begej – Carska bara”, u blizini Perleza, koji je u režimu III stepenu zaštite, na kom se realizuju mere proaktivne zaštite, radi restauracija, održanja i unapređenja ekosistema i predela i održanja ekološke celovitosti.
Po jedno privezište biće kod Stajićeva, izletišta „Motel”, kod Kleka – gde je jedno već urađeno, na desnoj obali Kanala Begej, ispred prevodnice i mosta.
Trebalo bi da budu locirani i na obali Tamiša: kod Farkaždina, Orlovata i Botoša.

M. S-n.