KO SU NOVI ČLANOVI I KOLIKO IZNOSE TROŠKOVI GRADSKOG VEĆA

Prilika je data preduzetniku, pravniku i inženjerima

Prilikom konstituisanja nove vlasti na sednici lokalnog parlamenta, 18. septembra, izabrani su gradonačelnik Zrenjanina i članovi Gradskog veća. Javnost je već upoznata da je Simo Salapura dobio podršku većine odbornika i da je njihovom odlukom Saša Santovac ostao na funkciji zamenika gradonačelnika. Međutim, sastav Gradskog veća je delimično izmenjen. Novi saziv broji devet članova, a svoje mesto zadržali su Slaviša Vlačić (SNS), dr Mile Kovačević (SNS), Dragan Vulešević (SPS), Jožef Stojko (SVM) i Radovan Višekruna (PUPS). Novi većnici su nestranačke ličnosti Marinel Mendrea i Dragan Gudžev, Dejan Damjanović (Pokret socijalista) i Saša Kandić (SDP).

BIOGRAFIJE VEĆNIKA
Novoizabrani Marinel Mandrea (54) poseduje dugogodišnje iskustvo u preduzetništvu i poljoprivredi. Oženjen je i otac troje dece. Četrdesettrogodišnji Dragan Gudžev je po zanimanju diplomirani inženjer za razvoj. Direktor je privrednog društva „Automoto-tehnički centar” i radi kao sudski veštak Višeg suda u Zrenjaninu za oblast motorna vozila. Dragan Gudžev je oženjen i otac jednog deteta. Dejan Damjanović je član Pokreta socijalista i predsednik Gradskog odbora PS u Zrenjaninu. Ima 37 godina, a po zanimanju je diplomirani inženjer informatike. Damjanović je zamenik generalnog direktora u preduzeću za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom za proizvodnju obuće „Stil”. Novi, četvrti član je Saša Kandić (45), diplomirani pravnik. On je dugogodišnji preduzetnik i otac dvoje dece. Kandić je predsednik Izvršnog odbora Socijaldemokratske partije Srbije u Zrenjaninu i član Glavnog odbora SDP Srbije, navodi se na gradskom sajtu gde su dostupne biografije svih članova.
Podsećamo da članovi Gradskog veća imaju pravo i dužnost da pretresaju pojedina pitanja iz nadležnosti Gradskog veća, učestvuju u raspravama i odlučivanjima o tim pitanjima, zatim da uzimaju učešće u radu radnih tela koje obrazuje gradonačelnik i obavljaju druge poslove iz nadležnosti Gradskog veća. Oni su odgovorni za sprovođenje akata Gradskog veća i poslova koje im je odredio gradonačelnik, izvršavanje poverenih nadležnosti iz okvira prava i dužnosti Republike, odnosno Autonomne Pokrajine. Odgovorni su i za izvršavanje odluka i drugih akata Skupštine grada, kao i za blagovremeno rešavanje u upravnom postupku i nadzor nad radom Gradske uprave. Članovi ne mogu biti istovremeno i odbornici Skupštine grada, ali mogu biti zaduženi za jedno ili više područja iz nadležnosti grada.

NAKNADE, NAGRADE I REPREZENTACIJE
Gradsko veće je 17. jula ove godine utvrdilo Predlog Odluke o završnom računu budžeta grada Zrenjanina za 2019. godinu, navodi se u izveštaju Skupštine grada Zrenjanina. Na osnovu uvida u izveštaj, saznajemo da je za dva programa Gradskog veća odvojeno 8.098.916 dinara. Najznačajniji rashod odnosi se na usluge po ugovoru za šta je opredeljeno 6.681.098 dinara, dok je za naknade članova Gradskog veća izdvojeno 5.723.684 dinara. Za troškove reprezentacije opredeljno je 667.540 dinara, a 100.000 dinara utrošeno je za informisanje javnosti.
– Na ime nagrada zaposlenima i ostalih posebnih rashoda isplaćen je iznos od 689.516 dinara (a odnose se na isplatu naknade članovima komisija). Za isplatu ostalih tekućih dotacija po zakonu, izdvojen je iznos od 562.225 dinara, a odnosi se na umanjenja zarada – navodi se u izveštaju.

  • RASHODI GRADONAČELNIKA
    Prema izveštaju Skupštine grada Zrenjanina, za troškove gradonačelnika opredeljeno je ukupno 28 miliona 767.577 dinara za 2019. godinu. Kao značajni rashodi navode se rashodi za plate i dodatke zaposlenih, kao i za socijalne doprinose na teret poslodavca, koji su realizovani u iznosu od 4.120.816 dinara. Za nagrade zaposlenima i ostale posebne rashode odvojeno je 1.481.937 dinara (a odnose se na isplatu naknade članovima komisija).
    Među rashodima ističu se i usluge po ugovoru za šta je izdvojeno 21.655.409 dinara. Najveći iznos u okviru ove grupe izdvojen je za naknade članovima komisija, u ukupnom iznosu od 6.452.439 dinara, dok je na ime protokola i reprezentacije potrošeno 5.101.364 dinara. Usluge štampanja, reklame i propagande, kao i objavljivanja tendera i informativnih oglasa iznosile su 2.109.012 dinara. Za materijal koji se odnosi na nabavku stručne literature za potrebe zaposlenih i nabavku cveća i zelenila za protokolarne potrebe izdvojeno je 584.180 dinara. Za ostale tekuće donacije opredeljeno je 473.866 dinara.

I. Isakov

Foto: Grad Zrenjanin