KOMISIJA TVRDI DA APOTEKA „JANKOVIĆ” NIJE PRIJAVILA UTICAJ NA TRŽIŠTU

Grad doveo koncesionara u zabludu?

Savet Komisije za zaštitu konkurencije, odlučujući u postupku koji se vodi po službenoj dužnosti, radi ispitivanja dozvoljenosti koncentracije koja je sprovedena, a nije odobrena u skladu sa Zakonom o zaštiti konkurencije, na sednici održanoj 24. decembra 2021. doneo je rešenje kojim se utvrđuje da je uticaj na tržištu nastao pojedinačnom kontrolom koju je sprovela Apoteka „Janković” nad poslovanjem zdravstvene ustanove Apoteka Zrenjanin.
Učesniku na tržištu se određuje mera zaštite konkurencije u obliku obaveze plaćanja novčanog iznosa u visini od blizu tri miliona dinara (2.939.647), navodi se u obrazloženju.

NASTANAK KONCENTRACIJE
Podsećamo da je Komisija nakon uvida u javno dostupne informacije došla do saznanja i osnovano pretpostavila da je AU „Janković” stekla pojedinačnu kontrolu nad poslovanjem državne apoteke, zaključenjem ugovora o koncesiji za finansiranje, revitalizaciju, upravljanje i obavaljanje famaceutske delatnosti u našem gradu 4. marta 2019. godine. Ugovor je potpisan između Grada, kao javnog tela, i AU „Janković”, kao koncesionara. Koncesija je dodeljena na 15 godina uz pravo na lokale u vlasništvu javnog partnera u kojima AU „Janković” mora da obavlja apotekarsku zdravstvenu delatnost na 32 lokacije (šest u gradu, 17 u selima i devet u zakupljenim objektima) u kojima je do dana zaključenja ugovora tu delatnost obavljala Apoteka Zrenjanin.

– Uzevši sve to u obzir, Komisija je zaključila da je došlo do promene kontrole nad ciljnim poslovanjem i do nastanka koncentracije. U konkretnom slučaju je postojala zakonska obaveza podnošenja prijave i obaveza prestanka sprovođenja koncentracije do odobrenja Komisije. Na osnovu uvida u evidenciju podnetih prijava, utvrđeno je da nije podneta do donošenja Zaključka. Predsednik Komisije je 17. septembra 2020. doneo Zaključak o pokretanju postupka po službenoj dužnosti radi ispitivanja da li sprovedena koncentracija ispunjava uslove dozvoljenosti – ističe se u rešenju.

JAVNO-PRIVATNO PARTNERSTVO
Advokat AU „Janković” je potom dostavio Komisiji izjašnjenje na Zaključak, koje sadrži predlog da Komisija obustavi postupak, jer je Apoteka Zrenjanin u 2018. godini ostvarila ukupan godišnji prihod manji od milion evra, te nije postojala obaveza prijave koncentracije. Međutim, Komisija je utvrdila da je ukupan godišnji prihod Apoteke Zrenjanin u 2018. godini iznosio 5.253.784 evra. Uzimajući to u obzir, kao i da je prema bilansu uspeha AU”Janković” na dan 31. decembar 2018. godine ukupan godišnji prihod iznosio 4.3 miliona dinara, odnosno 36.546.288 evra, Komisija je ustanovila da je bio ispunjen uslov i da je postojala obaveza AU„Janković” da prijave koncentraciju sa čime je upoznat i njihov punomoćnik.

– Osnivač Apoteke Zrenjanin se opredelio za pokretanje projekta javno-privatnog partnerstva sa elementima koncesije, kako bi se obezbedilo kontinuirano snabdevanje stanovništva lekovima uz profitabilno obavljanje farmaceutske delatnosti. Na predlog ugovora, Komisija za javno-privatno partnerstvo je dala pozitivno mišljenje 26. juna 2018. godine, raspisan je javni poziv za učestvovanje u postupku dodele koncesije za finansiranje, revitalizaciju, upravljanje i obavljanje farmaceutske delatnosti u Gradu Zrenjaninu sa rokom trajanja od 15 godina. Na poziv je pristigla ponuda jednog ponuđača i to AU „Janković”. Tadašnji gradonačelnik Čedomir Janjić je doneo odluku o izboru najpovoljnije ponude 14. januara 2019. godine – stoji u obrazloženju.
Kako se dalje navodi, prema odredbama ugovora, AU „Janković”, kao koncesionar, ima isključivo pravo i obavezu da revitalizuje lokale obuhvaćene koncesijom, upravlja apotekama i obavlja farmaceutsku delatnost, plaća javnom partneru (Gradu) ugovorenu koncesionu naknadu, održi na snazi ugovore o zakupu lokala sa trećim licima i plaća zakupninu u skladu sa tim ugovorima, prenese/vrati lokale javnom partneru po isteku roka trajanja ugovora.
– Obrazlažući razloge za sprovođenje koncentracije, AU „Janković” je navela da predmetna koncentracija predstavlja priliku da poveća svoje prisustvo na tržištu maloprodaje farmaceutskih proizvoda i medicinskih sredstava u Republici Srbiji, kao i da poveća kvalitet brige o pacijentima, odnosno da poveća broj apoteka. Saglasno tome, AU „Janković” je odlučila da poveća svoje prisustvo na teritoriji Grada Zrenjanina – ističe se u rešenju.

NERENTABILNE APOTEKE
Nakon ovoga, Komisija je zaključila da je u ovom slučaju nastala koncentracija promenom kontrole nad ciljnim poslovanjem, tj. nad delom drugog učesnika na tržištu. Prema navodima AU „Janković”, 20 od 32 preuzete apoteke praktično nisu rentabilne u poslovanju, s obzirom na broj stanovnika u mestima gde se nalaze i da je reč o veoma malim tržištima, da ne rade puno radno vreme ni svakog dana. Takođe, najveća tražnja za relevantnim proizvodima izdaju se uz lekarski recept, gde je marža ograničena, a prodaja se ne naplaćuje od kupaca, već od Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje u roku od 60 dana.
AU „Janković” smatra da ih je javni partner (Grad Zrenjanin) doveo u zabludu da nije potrebna saglasnost Komisije u vezi sa zaključenjem ugovora. Inače, AU „Janković” je u sve apoteke uložila 5.291.781 dinar. Kako su naveli u obrazloženju, nijedan preuzet objekat nije ispunjavao uslove za obavljanje maloprodaje farmaceutskih proizvoda u apotekama.
Ovo rešenje je konačno u upravnom postupku i protiv njega se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu u Beogradu.

Iva Isakov

  • BROJ APOTEKA U GRADU 2018. GODINE
    Pre sprovođenja koncentracije, 2018. godine, bilo je aktivno 73 apoteka, odnosno 20 učesnika na tržištu. Apoteka Zrenjanin je bila prisutna sa 33 objekta i tržišnim udelom od 45,20 odsto. Njeni konkurenti bile su apotekarske ustanove: „Janković” sa devet apoteka, „Benu” sa osam, „Lilly drogerie” sa tri, zatim slede četiri učesnika sa po dve apoteke: „Zegin”, „Dr Max”, „Filly farm”, „101 Pharm”, dok je 12 učesnika na tržištu prisutno sa jednom.