NAJČEŠĆE ŽALBE ZRENjANINACA ZAŠTITNICI GRAĐANA U 2016. GODINI

Na udaru javna preduzeća i nadležne institucije
Prošle godine zrenjaninskoj zaštitnici građana Ani Kovački obratilo se 569 ljudi tražeći pomoć, navodi se u njenom godišnjem izveštaju o aktivnaostima kancelarije ombudsmana, stanju ljudskih i manjinskih prava i pravnoj sigurnosti na teritoriji Grada Zrenjanina za 2016. godinu.
Najčešće su se obraćali lično (52 odsto), 25 odsto građanstva podnelo je predstavke poštanskim putem, 19 procenata žalbi je poslato elektronskom poštom i četiri odsto građana obratilo se telefonskim putem.
Kako se navodi u izveštaju, najviše pritužbi odnosilo se na rad izvršitelja, sudova, PIO fonda, Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, Policijske uprave, katastra, elektrodistribucije, kao i privatnih poslodavaca (47 odsto), na rad gradskih javnih preduzeća i ustanova (31 odsto), i na rad Gradske uprave (22 odsto). Prema broju podnetih predstavki, najviše pritužbi, odnosno 46 odsto, upućeno je JKP „Toplana”, JKP „Zrenjaninska objedinjena naplata” (16 odsto), 15 procenata odnosilo se na JP „Direkcija za izgradnju i uređenje grada Zrenjanina”, zatim JKP „Čistoća i zelenilo” (10 odsto), JKP „Pijace i parkinzi”(7 odsto) i JKP „Vodovod i kanalizacija” (6 odsto).
– U najvećem broju slučajeva žalili su se na komunalne probleme. To se, pre svega, odnosi na visine računa za pojedine komunalne usluge, a kao evidentan problem uočeno je da građani imaju poteškoća sa postupkom isključenja sa sistema daljinskog grejanja. U određenom broju slučajeva zahtevali su isključenje sa sistema grejanja u toku grejne sezone kada to nije tehnički izvodljivo. Takođe, imali su pritužbe na način obračuna poreza na imovinu, uličnu rasvetu (zbog nepostojanja adekvatne ulične rasvete ili zamene sijalica koje nisu u funkciji), oblast radnih odnosa (najviše na rad privatnih poslodavaca), odnos zaposlenih zdravstvenih radnika prema pacijentima, probleme sa zakazivanjem pregleda (uglavnom u Opštoj bolnici) kao i na probleme sa psima lutalicama. U oblasti imovinsko pravnih odnosa važno je pomenuti da je najveći broj primedbi bio usmeren prema postupku sprovođenja upisa u katastar nepokretnosti i postupku ozakonjenja nelegalnih objekata – navodi Ana Kovački.
Ona ističe da se značajan deo predstavki odnosio i na odnošenje smeća i postojanje divljih deponija.
– Građani su se žalili i na način držanja domaćih životinja (primedbe su bile usmerene prema komšijama, ali i organima nadležnim za kontrolu i sprovođenje Odluke o uslovima i načinu držanja domaćih životinja i radu zoohigijenske službe), na povezivanje staža u PIO fondu, probleme u vezi sa priključenjem na elektro mrežu, kao i kvarovima naistoj. Značajan deo primedbi imali su i na buku koja potiče iz ugostiteljskih objekata i nepoštovanje radnog vremena, na neadekvatno obeležena parking mesta u zonama parkiranja – piše zaštitnica građana u svom godišnjem izveštaju.
NOVA ADRESA
Početkom ove nedelje Ana Kovački je obavestila građane da je Kancelarija zaštitnika građana preseljena iz Pupinove ulice, gde je do sada bila, te da se od 15. maja nalazi na novoj adresi – u Gimnazijskoj, broj 17.

I. ISAKOV